Høring

Forslag til forskrifter til ny lov om låneformidling

Adressat
Finansdepartementet
Skrevet av
Bank, finansiering og valuta
Sendt 2. mai 2023

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Finansdepartementet publisert den 21. mars 2023, med høringsfrist den 2. mai 2023.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for bank, finansiering og valuta. Lovutvalget består av Kjersti Tøgard Trøbråten (leder), Elisabeth Eriksson, Carine Lindman-Johannesen, Jan Bjørnsen, Hillevi Torngren Myhre og Eirik Solem, som alle har lang kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet.

3 Advokatforeningens merknader

I høringsbrevet ber departementet særskilt om innspill om det anses å være behov for mer omfattende overgangsordninger enn det er lagt opp til for formidling av lån til forbrukere gjennom folkefinansiering. Advokatforeningen viser til at Verdipapirlovutvalget har fått i oppdrag å utrede regelverket for formidling av lån til forbrukere gjennom folkefinansieringsplattformer, men at utredningen er utsatt i påvente av forslaget til endringer i EUs forbrukerkredittdirektiv. Advokatforeningen mener at det bør fastsettes overgangsregler, eventuelt utsatt ikrafttredelse av forbudet, for å sikre at Verdipapirlovutvalget får utredet regelverket for formidling av lån til forbrukere gjennom folkefinansieringsplattformer. Advokatforeningen antar at denne utredningen vil omfatte en vurdering av om et forbud er forenlig med forslaget til nytt forbrukerkredittdirektiv.


                                                 Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                     Merete Smith
leder                                                                                       generalsekretær