Høring

Forslag om endring i straffeprosessloven § 458 (behandlingsmåten for saker om benådning hvor dømmende rett eller påtalemyndigheten har anbefalt benådning)

Adressat
Justis- og beredskapsdepartementet
Skrevet av
Strafferett og straffeprosess
Sendt 16. mars 2023

1 Innledning 

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring av 16. desember 2022 om forslag til endringer i straffeprosessloven § 458. Høringsfristen er 16. mars 2023. Høringen gjelder forslag om å endre behandlingsmåten for saker om benådning hvor dømmende rett og påtalemyndigheten har anbefalt benådning.

Denne høringsuttalelsen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess. Lovutvalget for strafferett og straffeprosess består av Berit Reiss-Andersen (leder), Heidi Juritzen, Frode Sulland, Anders Brosveet, Christian Hjort, Simen Perminow Skjønsberg, Stian Mæland, Karl Nicolai Vogt Skjerdal, Elisabeth Myhre, Bernt Heiberg og Lars Mathias Enger.

3 Kommentarer til forslaget

Advokatforeningen har forståelse for at behandling i statsråd er en ressurskrevende behandlingsform. Advokatforeningen kan likevel ikke se at hensyn til effektivitet nødvendiggjør en lovendring.

Myndighet til å avslå søknad om benådning ble ved kongelig resolusjon 5.juni 1982 delegert til Justisdepartementet. Bakgrunnen for resolusjonen var først og fremst behovet for å redusere statsrådets arbeidsmengde. Antallet benådningssaker utgjorde nesten 50 prosent av sakene som ble behandlet i statsråd (Ot.prp.nr. 53 (1983-1984) side 173). Advokatforeningen kan ikke se at det samme behovet melder seg i dag. Antallet benådningssaker har blitt vesentlig redusert. Saker hvor påtalemyndigheten har anbefalt benådning er svært få; færre enn 10 saker i året siden 2014, ifølge tall Advokatforeningen har innhentet fra Justisdepartementet. Effektivitetshensyn kan derfor vanskelig begrunne en lovendring.

Videre kan Advokatforeningen vanskelig se for seg at en domfelt som har fått anbefalt benådning av retten eller påtalemyndigheten, ikke ville påklage et eventuelt avslag fra Justisdepartementet. Det er derfor nærliggende å tro at denne kategorien benådningssaker uansett vil havne på bordet til Kongen i statsråd. Advokatforeningen er følgelig ikke nødvendigvis enig i at endringen totalt sett vil gi en mindre ressurskrevende saksbehandling.

Lovforslaget innebærer at domfelte får en klageadgang, ved at avslag hos Justisdepartementet kan klages til Kongen i statsråd. Ifølge tall fra Justisdepartementet har Kongen i statsråd avslått 1 til 2 «anbefalte søknader» i året, i perioden fra 2016 til første halvdel 2022. Flertallet av «anbefalte søknader» innvilges av Kongen i Statsråd. Etter Advokatforeningens oppfatning kan derfor heller ikke behovet for en klageadgang begrunne en lovendring.

4 Avslutning

Oppsummert er Advokatforeningens syn at lovforslaget ikke bør vedtas. Advokatforeningen kan ikke se at det er behov for en lovendring, og saker om benådning hvor dømmende rett eller påtalemyndigheten har anbefalt benådning bør forelegges Kongen i statsråd for avgjørelse.

Dersom lovforslaget vedtas er Advokatforeningen enig med departementet i at straffen ikke bør kunne fullbyrdes før en søknad om benådning, eller klage over avslag på søknad om benådning, er ferdig behandlet.


                                                 Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                     Merete Smith
leder                                                                                       generalsekretær