Høring

Forslag til endring i utlendingsforskriften om nemndmøtebehandling i utvisningssaker som berører barn

Adressat
Justis- og beredskapsdepartementet
Skrevet av
Asyl- og utlendingsrett
Sendt 30. mars 2023

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Justis- og beredskapsdepartementet publisert den 10. februar 2023, med høringsfrist den 30. mars 2023.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett. Lovutvalget består av Olga Halvorsen (leder), Félix Olivier Helle, Maral Houshmand, Elisabeth Poverud Løland, Daniel Riibe-Stokland, Kjetil Sørensen og Ida Kumrije Rusiti, som alle har lang erfaring og god kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet.

Forslaget innebærer at det blir innført en noe lavere terskel for at enkelte saker om utvisning av utlendinger med barn med oppholdstillatelse, oppholdsrett i Norge eller norsk statsborgerskap skal avgjøres i nemndmøte i Utlendingsnemnda (UNE).

Det er i høringsnotatet bl.a. vist til at utvisning er den mest inngripende forvaltningsreaksjonen etter utlendingsloven som i mange saker virker sterkt inngripende overfor de berørte barna.

Det er videre vist til hensynet til rettsikkerhet og tillit, derunder viktigheten av lekmannselementet.

Det fremgår av høringsnotatet at en gjennomgang høsten 2022 viste at UNE de siste fem årene kun hadde behandlet ca. 9 prosent av utvisningssakene som berører barn, i nemndmøte.

3 Vurdering av forslaget

Advokatforeningen er enig i at terskelen for behandling av utvisningssaker som berører barn i nemndmøte, bør senkes.

Advokatforeningen mener imidlertid at det bør innføres en hovedregel om at utvisningssaker som berører barn skal behandles i nemdmøte.

Lovteknisk kan regelen inntas som utlendingsforskriften § 16-9 fjerde ledd etter modellen av saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap, hvor nemndmøte er obligatorisk.

Advokatforeningen har merket seg at departementet har vurdert dette, men kommet til at en slik løsning vil gå lenger enn ønskelig ut fra hensynet til effektivitet, jf. punkt 3.4 side 6 i høringsnotatet.

Advokatforeningen mener imidlertid at hensynet til barns rettssikkerhet må gå foran øvrige hensyn.

Det vises til barn er mer sårbare enn voksne, jf. barnekonvensjonen art. 3, og utvisning av foreldre ofte vil være en traumatisk opplevelse som vil kunne ha store negative konsekvenser for barns helse og utvikling.

Det vises videre til at verken klageren, medforelder eller klagerens barn etter gjeldende praksis gis anledning til å avgi muntlig forklaring for utlendingsforvaltningen på et tidligere tidspunkt av saksbehandlingen. Dette øker risikoen for at hensynet til barnets beste ikke vil bli tilstrekkelig belyst før UNE treffer endelig vedtak.

Dette tilsier etter Advokatforeningens mening at barn ikke bør stilles i en svakere rettsposisjon enn voksne personer som får tilbakekalt sitt norske statsborgerskap.

Advokatforeningen er videre av den oppfatning at hensynet til effektivitet blir ivaretatt av at forslaget avgrenses til de tilfellene, som gjelder et etablert familieliv mellom barn og foreldre.

Når forslaget er utformet slik at vurderingen av hvorvidt det foreligger «noe lavere grad av tvil» er overlatt til UNE, er det en risiko for at UNE vil fortsette sin restriktive praksis, hvor svært få saker behandles i nemndmøte. Denne risikoen styrkes ved at det ikke legges opp til økt budsjettering for gjennomføring av det økte antallet nemndmøtesaker jf. høringsnotatets punkt. 6, til tross for at nemndmøter innebærer en ikke ubetydelig merkostnad sammenlignet med UNEs alminnelige skriftlige behandlingsform jf. notatets punkt. 3.1.

Det bør derfor, etter Advokatforeningens mening, gjelde en hovedregel om nemndmøter i saker om utvisning som berører barn og budsjetteres for å sikre at hovedregelen gis anvendelse i praksis.

Advokatforeningen er for øvrig enig i at den nye bestemmelsen ikke skal legge noen føring om utvidet bruk av nemndmøter, hvor nemndleder mener at utvisningsvedtaket bør omgjøres.

Advokatforeningen mener videre at det bør være hovedregelen at de berørte barna høres muntlig av UNE før det fattes et endelig vedtak.

Dette vil være i samsvar med flertallets forslag i rapport «Terskelen for utvisning i saker som berører barn» og konklusjonen i rapport fra Fafo «Om høring av barn i utvisningssaker» om tydeliggjøring av barns rett til å bli hørt i utvisningssaker.

4 Oppsummering

Advokatforeningen støtter departementets forslag om at terskelen for behandling av utvisningssaker som berører barn i nemndmøte, bør senkes, men mener at dette bør gjøres gjennom innføring av en hovedregel om at slike saker skal behandles i nemndmøte.


                                                       Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                          Merete Smith
leder                                                                                            generalsekretær