Høring

Forslag til endringer i prioritetsrekkefølgen i finansforetaksloven § 20-32

Adressat
Finansdepartementet
Skrevet av
Bank, finansiering og valuta
Sendt 22. mars 2023

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Finansdepartementet publisert den 7. februar 2023, med høringsfrist den 22. mars 2023. Høringen gjelder forslag til endringer i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 20-32 om prioritetsrekkefølge ved krisehåndtering eller avvikling av finansforetak.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for bank, finansering og valuta. Lovutvalget består av Kjersti Tøgard Trøbråten (leder), Elisabeth Eriksson, Carine Lindman-Johannesen, Jan Bjørnsen, Hillevi Torngren Myhre og Eirik Solem, som alle har lang kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet.

3 Advokatforeningens kommentarer

Forslaget legger til rette for at instrumenter som ikke lenger oppfyller vilkårene for å være ansvarlig kapital (legacy-instrumenter) kan beholdes på balansen, ved at "infeksjonsrisikoen" for instrumenter i ansvarlig kapital fjernes. Legacy-instrumentene får, ved forslaget, en lovfestet prioritet som overstyrer avtalefestet (dårligere) prioritet enn de instrumentene som inngår i ansvarlig kapital. Forslaget innebærer dermed en klargjøring av kreditorhierarkiet i en situasjon hvor kapitalinstrumenter ikke lenger kvalifiserer som ansvarlig kapital, og innebærer at utstederbankene ikke blir tvunget til å innfri instrumentene for å fjerne infeksjonsrisikoen. Fjerning av uklarhet rundt prioritetsrekkefølgen ved krisehåndtering eller avvikling er positivt.

Som Finanstilsynet påpeker i høringsnotatet pkt. 2.2 første avsnitt, kan legacy-instrumenter medregnes i MREL-tellende gjeld forutsatt at vilkårene i CRR art. 72b er oppfylt. Legacy-instrumenter bør etter Advokatforeningens oppfatning også kunne benyttes til å oppfylle krav til etterstilt gjeld, jf. finansforetaksloven § 20-9 (3). Når § 20-32 endres i tråd med Finanstilsynets forslag, bør derfor § 20-9 (3) endres samtidig slik at det framgår at også legacy-instrumenter i ny § 20-32 (1) nr. 5 kan benyttes til oppfyllelse av kravet om etterstilt MREL-gjeld. Finanstilsynet har foreslått en slik endring i høringsnotat av 6. februar 2023 (Forslag til lov- og forskriftsendringer på finansmarkedsområdet). Advokatforeningen anbefaler at endringene i § 20-32 og § 20-9 (3) blir vedtatt og implementert samtidig.


                                               Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                     Merete Smith
leder                                                                                      generalsekretær