Høring

Rapport om «Fremtidens dommerfullmektigordning»

Adressat
Domstoladministrasjonen
Skrevet av
Strafferett og straffeprosess
Sivilprosess og voldgift
Sendt 2. mars 2023

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Domstoladministrasjonen mottatt den 6. februar 2023, med høringsfrist den 6. mars 2023.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess og lovutvalg for sivilprosess og voldgift. Lovutvalget for strafferett og straffeprosess består av Berit Reiss-Andersen (leder), Frode Sulland, Anders Brosveet, Christian Hjort, Simen Perminow Skjønsberg, Stian Mæland, Karl Nicolai Vogt Skjerdal, Elisabeth Myhre, Bernt Heiberg, Heidi Juritzen og Lars Mathias Enger. Lovutvalget for sivilprosess og voldgift består av Christian Reusch (leder), Bettina Banoun, Ole Kristian Rigland, Carl Edvard Roberts, Atle Skaldebø-Rød og Mira Tengesdal Torstenbø.

3 Advokatforeningens kommentarer

3.1 Uavhengighet

Det foreslås at ansettelsen av dommerfullmektiger skal legges til et eget ansettelsesorgan (ikke bare til domstolslederen); felles kvalifikasjonskrav til ansettelser; maks ansettelsestid 3 år ved alle domstoler; felles kvalifikasjonskrav ved ansettelser og felles krav til praktisk opplæring av dommerfullmektigene i alle domstolene; og at dommerfullmektigene kan ikke konstitueres som domstolsledere.

Dette er gode forslag som bidrar til økt uavhengighet og som Advokatforeningen kan slutte seg til.

3.2 Legitimitet og saklig kompetanse

Det foreslås ytterligere begrensninger i hvilke saker en dommerfullmektig kan behandle i retten. Saker om mishandling i nære relasjoner skal ikke dommerfullmektigen ha det første ansettelsesåret, og etter det skal det gjøres en særskilt vurdering. Ved vurderingen skal det særlig ses hen til sakens tema og kompleksitet, dommerfullmektigens kompetanse og tidligere erfaring med sakstypen (f.eks. som advokat e.l.) sammenholdt med dommerfullmektigens alder og modenhet. Det skal også foretas en slik særskilt vurdering før tildeling av U-18 saker, grove kroppsskader og saker med dødsfølge.

Den særlige vurderingen som nå foreslås, spesielt med hensyn til erfaring med sakstypen og dommerfullmektigens alder og modenhet, bidrar til å sikre legitimitet og tillit hos siktede. Advokatforeningen slutter seg til forslaget, som innebærer at disse sakene bare skal tildeles dommerfullmektigen etter en konkret vurdering.

Advokatforeningen slutter seg til forslagene om bedre lønn og arbeidsvilkår for dommerfullmektigene.


                                                      Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                              Merete Smith
leder                                                                                               generalsekretær