Høring

Forslag til anvendelsen av forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter pakkereiseloven og åpenhetsloven

Adressat
Barne- og familiedeparementet
Skrevet av
Forvaltningsrett
Sendt 5. oktober 2023

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser. 

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover. 

2  Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Barne- og familiedepartementet publisert den 5. juli 2023, med høringsfrist den 5. oktober 2023. 

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett. Lovutvalget for forvaltningsrett består av Kristian Brandt (leder), Fredric Holen Bjørdal, Knut Erik Marthinussen Harjang, Siv Myrvold-Torsnes og Jørgen Aandal Vangsnes, som alle har lang erfaring og god kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet.

3 Advokatforeningens merknader

Barne- og familiedepartementet har sendt på høring en «problemstilling» som gjelder utmålingsforskriftens anvendelse på tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter pakkereiseloven og åpenhetsloven. Bakgrunnen for dette er at da departementet i februar 2023 fastsatte utmålingsforskriften, ble det gjort som en del av gjennomføringen av moderniseringsdirektivet. Da forskriften var på høring i 2020-2021, var ikke utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter åpenhetsloven og pakkereiseloven tema. Årsaken til dette var at moderniseringsdirektivet ikke berører disse lovene. Forskriften ble likevel gitt med hjemmel i også åpenhetsloven og pakkereiseloven, men uten at dette hadde vært tema i høringen. Ifølge departementet skjedde dette «av hensyn til å raskt få på plass en øvre ramme for overtredelsesgebyr, slik forvaltningsloven krever». Det høringsnotatet som nå er ute på høring drøfter utmålingsforskriftens anvendelse på pakkereiselovens og åpenhetslovens sanksjonsbestemmelser. Kort oppsummert foreslår departementet ingen endringer i utmålingsforskriften, noe som etter departementets syn innebærer at reglene om utmåling i forskriften gjelder for sanksjoner etter pakkereiseloven og åpenhetsloven.
 
Advokatforeningen reagerer på departementets fremgangsmåte. 

En ting er at det kan stilles spørsmål ved om utmålingsforskriftens bestemmelser som gjelder pakkereiseloven og åpenhetsloven er gyldig vedtatt, da reglene i forvaltningsloven § 37 ikke ble fulgt. 

Uavhengig av gyldighetsspørsmålet bør departementet overholde helt grunnleggende krav til forsvarlig utredning og høring av forskrifter. Dette gjelder særlig der forskriftsbestemmelsene kan få betydning for utmålingen av overtredelsesgebyr. Det høringsnotatet som nå er sendt ut er ikke godt nok egnet som grunnlag for å inngi høringsinnspill om innholdet i utmålingsreglene som gjelder overtredelsesgebyr etter åpenhetsloven, blant annet fordi departementets drøftelser er knyttet til sammenligning med overtredelsesgebyr på helt andre områder. 

Advokatforeningen vil derfor ikke komme med merknader til det materielle innholdet i forskriften, men forutsetter at forslag om forskrifter om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr for overtredelse av pakkereiseloven og åpenhetsloven sendes ut på høring og fastsettes i tråd med forvaltningslovens regler.


                                                  Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                          Merete Smith
leder                                                                                            generalsekretær