Høring

Forslag til endringer i ASH-forskriften og endringer i andre forskrifter

Adressat
Sjøfartsdirektoratet
Skrevet av
Arbeidsrett
Samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett i
Sendt 5. oktober 2023

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser. 

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover. 

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen fra Sjøfartsdirektoratet datert 6. juli 2023, med høringsfrist 5. oktober 2023. Høringen gjelder forslag til endringer i forskrift av 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip (ASH-forskriften), samt forskrift av 13. juni 2000 om konstruksjon, utstyr og drift av fiskefartøy med lengde 15 meter eller mer, og forskrift av 13. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere. 

Sjøfartsdirektoratet foreslår at det i ASH-forskriften inntas tilsvarende grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren som i dag er inntatt i forskrift om tiltaks- og grenseverdier (FOR–2011-12-06-1358). Forskrift om tiltaks- og grenseverdier er hjemlet i arbeidsmiljøloven, og gjelder derfor ikke for sjøfart, jf. arbeidsmiljøloven § 1-2. Ved den foreslåtte endringen vil tilsvarende grenseverdier som under forskrift om tiltaks- og grenseverdier også gjelde for de som har sitt arbeid om bord på skip. Endringen sikrer også at Norge oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen.

Sjøfartsdirektoratet foreslår videre at det inntas nye bestemmelser i ASH-forskriften om forebygging av fare for giftig gass, oksygenmangel og eksos for de som arbeider om bord. Slike bestemmelser er i dag spredt over flere forskrifter med ulike virkeområder. Den foreslåtte endringen gjør at de ulike fartøygrupper kan forholde seg til et felles regelverk. 
 
Denne høringsuttalelsen er utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett. Lovutvalget består av Oddvar Lindbekk (leder), Kristin Fjellby Grung, Tina Storsletten Nordstrøm, Nina Gundersen Sandnes, Christian Backe og Eirik Edvardsen, som alle har lang erfaring og god kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet. Høringen er også forelagt lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring, som har sluttet seg til kommentarene nedenfor. 

3 Kommentarer til høringsbrevet og endringsforslagene

3.1  Bakgrunnen for forslaget

Advokatforeningen deler Sjøfartsdirektoratets syn om at grenseverdier som gjelder for ansatte etter arbeidsmiljøloven også bør gjelde tilsvarende for de som arbeider om bord på skip. 

Videre støtter Advokatforeningen Sjøfartsdirektoratets forslag om å etablere et felles regelverk for ulike fartøygrupper gjennom å samle bestemmelser om forebygging av fare for giftig gass, oksygenmangel og eksos i ASH-forskriften. Etter Advokatforeningens syn vil det gjøre regelverket mer oversiktlig for relevante brukere. Advokatforeningen vil imidlertid generelt bemerke at man ved etableringen av et slikt felles regelverk må sikre at eventuelle særlige behov/særreguleringer som gjelder for enkelte fartøygrupper, herunder i bestemmelser i andre forskrifter som blir opphevet, blir tilfredsstillende regulert. Det vises her bl.a. til at flere tilsvarende bestemmelser i både forskrift om konstruksjon, utstyr og drift av fiskefartøy med lengde 15 meter eller mer og forskrift om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere, er foreslått opphevet.  

3.2  Nærmere omtale av endringsforslagene (og manus til forslag om endringsforskrift)

Til ny § 9-6/§ 9-7 
Forslaget til ny § 9-7 i ASH-forskriften angir ulike sikkerhetstiltak som skal gjennomføres ved utførelse av inspeksjoner, arbeid mv. i lukkede rom. Av kommentarene til denne bestemmelsen i høringsbrevet fremgår det at utgangspunktet for bestemmelsen er at det er gjennomført kontroll etter § 9-6, og at det positivt er konstatert at det trygt for mennesker å oppholde seg i det lukkede rommet. Dette er angitt i ordlyden til ny § 9-7. 

Selv om det nok kommer frem av sammenhengen, mener Advokatforeningen at det for oversikten og forståelsen sin del bør vurderes å klargjøre uttrykkelig i § 9-7 at det er en forutsetning for entring at det også er gjennomført kontroll etter § 9-6. Dette særlig med tanke på brukere av forskriften (mannskap m.m.).

Til ny § 9-10
Foreslått ny § 9-10 til ASH-forskriften gjelder ventilering i lasterom o.l. ved bruk av kjøretøy med forbrenningsmotor. 

I høringsbrevet foreslås det at bestemmelsene i § 6-16 i forskrift om konstruksjon, utstyr og drift av fiskefartøy med lengde 15 meter eller mer og § 18 i forskrift om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere, blir opphevet. Begge bestemmelsene gjelder ventilering i lasterom hvor kjøretøy anvendes, og gir anvisning på at ventilasjonen skal være i drift så lenge «truck eller annet maskineri drevet med forbrenningsmotor» benyttes i rommene.

Forslag til ny § 9-10 i ASH-forskriften omtaler bare kjøretøy. Advokatforeningen stiller derfor spørsmål ved om ikke også denne bestemmelsen skal omfatte annet maskineri med forbrenningsmotor. Advokatforeningen mener i så fall at det må klargjøres. Etter Advokatforeningens syn bør det i så fall for oversikten sin del også vurderes å klargjøre dette i overskriften til bestemmelsen («kjøretøy og annet maskineri med forbrenningsmotor»).


                                        Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                            Merete Smith
leder                                                                                               generalsekretær