Høring

Forslag til innretning av nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026

Adressat
Sjøfartsdirektoratet
Skrevet av
Miljø, klima og bærekraft
Samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett i
Sendt 3. oktober 2023

1 Innledning 

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser. 

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover. 

2  Sakens bakgrunn

Vi viser til høringsbrev av 3. juli 2023 fra Sjøfartsdirektoratet («SDIR») om forslag til innretning av nullutslipp i verdensarvfjordene fra 1. januar 2026, med høringsfrist den 3. oktober 2023.

Forslaget innebærer en særskilt regulering om utslipp av karbondioksid og metan i verdensarvfjordene, og krav om bruk av beste tilgjengelige teknologi for reduksjon av utslipp av disse gassene, om bord på skip og flyttbare innretninger som anløper disse fjordene. 

Bakgrunnen for forslaget er et anmodningsvedtak fra Stortinget, der man er bedt om å lage regler som innebærer at cruiseskip med utslipp av definerte klimagasser ikke kan anløpe i disse fjordene (Aurlandsfjorden, Flåm, m.fl.). Det legislative formålet er å bidra til å ta vare på denne verdensarven. 

Denne høringsuttalelsen er utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for miljø, klima og bærekraft, i samarbeid med lovutvalget for samferdsel og sjø-luft- og annen transportrett.  Førstnevnte lovutvalg består av Arne Oftedal (leder), Cathrine Aulie, Tina Storsletten Nordstrøm, Einar Bratteng, Liv Monica Stubholt, Camilla Meland Madsen og Cathrine Hambro, og sistnevnte lovutvalg består av Anders Svinø (leder), Simone Ingeberg, Linn Rannekleiv, Oddbjørn Slinning og Herman Steen. Alle utvalgsmedlemmene har lang erfaring og god kompetanse innenfor de aktuelle rettsområdene.

3 Advokatforeningens kommentarer

Advokatforeningen er generelt positiv til at regulatoriske virkemidler benyttes for å gjennomføre det grønne skiftet. 

I dette tilfellet stiller Advokatforeningen spørsmål ved om kunnskapsgrunnlaget for forslaget er tilstrekkelig. Begrunnelsen knyttet til reduksjon av klimagassutslipp synes svakt fundert, jf. at Sjøfartsdirektoratet refererer at Menon (som har utarbeidet det faktiske kunnskapsgrunnlaget) angir at effekten av lovforslaget først og fremst vil være at cruiseskipene anløper andre steder i Norge. 

Advokatforeningen savner videre en vurdering av om betydningen av tiltaket for det lokale naturmiljøet i verdensarvfjordene. Det er ikke angitt hvorfor skip og andre flytende innretninger med beste teknologi for reduksjon av CO2 og CH4, er et bidrag til å ta vare på fjordene, som påvirkes av klimaet totalt sett. Alternative virkemidler for å ta vare på verdensarvfjordene er ikke drøftet.

Advokatforeningen mener prinsipielt at det bør stilles samme utslippskrav for alle norske fjorder. Det kan ikke ses å ha gode grunner for seg å innføre forskjellige krav, når konsekvensen av dette i praksis vil være at cruisetrafikken og utslippene flyttes til fjorder uten verdensarvstatus, eventuelt at anløp i Norge strykes. Overordnet bør være målet om samlet utslippsreduksjon, ut ifra et globalt perspektiv. 

Det må også hensyntas at lokalsamfunn som Flåm og Geiranger ved forslaget vil bli påført tap, både rent økonomisk og med tanke på bosetning. Det vises til rapporten fra Menon. 

Advokatforeningen er enig med Sjøfartsdirektoratet i at det vil være et klart behov for overgangsordninger, men ser ikke at forslaget fra Sjøfartsdirektoratet om å tillatte bruk av biogass, vil være tilstrekkelig. Det vises til at det er svært få cruiseskip som drives på biogass alene. 

Det henstilles derfor om at bruk av biodrivstoff (flytende og gass), inklusive e-fuels/syntetisk drifstoff, vurderes inkludert i en overgangsordning. Det vurderes at dette vil ivareta klima- og miljøhensyn i tilstrekkelig grad, veid mot de andre hensynene som gjør seg gjeldende. 

Advokatforeningen er enig med Sjøfartsdirektoratet i at cruiseskip bør pålegges å koble seg til landstrøm alle steder der dette er installert ved kai. Videre at det fra myndighetshold bør legges til rette for at infrastruktur for landstrøm kan etableres ved flest mulig cruisedestinasjoner og så snart som mulig.  

4  Oppsummering

Advokatforeningen understreker at fra et generelt miljøperspektiv er alle regulatoriske virkemidler som reduserer klimagassutslipp positive. 

Generelt sett mener Advokatforeningen imidlertid også at nye regler bør hvile på et mer komplett faktisk grunnlag enn det som synes å foreligge i dette tilfellet. Forslaget, i den form det nå foreligger, vurderes derfor ikke som modent for vedtakelse.


                                                       Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                      Merete Smith
leder                                                                                       generalsekretær