Høring

NOU 2023: 16 Evaluering av pandemihåndteringen – rapport fra Koronautvalget

Adressat
Justis- og beredskapsdepartementet
Sendt 16. oktober 2023

1 Innledning 

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser. 

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover. 

2  Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Justis- og beredskapsdepartementet, publisert den 19. juni 2023, med høringsfrist den 16. oktober 2023.  

Høringen gjelder NOU 2023:16 Evaluering av pandemihåndteringen – rapport fra Koronautvalget.  

Denne høringsuttalelsen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg. Menneskerettighetsutvalget består av Maria Hessen Jacobsen (leder), Karsten Alexander Anfinsen, Morten Engesbak, Kristian Fredheim, Ellen-Karine Hektoen, Constance Holm, Erlend Andreas Methi, Elisabeth Roscher og Karl Nicolai Vogt Skjerdal. Line Bettina Gilbody bistår utvalget som sekretær.

3  Advokatforeningens kommentarer

Til denne høringen vil Advokatforeningen i all hovedsak vise til våre tidligere innsendte høringssvar til de ulike problemstillingene høringen reiser. En oversikt over disse følger nedenfor. Advokatforeningen var svært kritisk til flere av tiltakene som ble innført under korona-pandemien. Dels var tiltakene for dårlig begrunnet, og dels var de for inngripende.  

I tillegg vil Advokatforeningen bemerke følgende:  

Advokatforeningen viser innledningsvis til Koronautvalget kapittel 16.2.2 «Regelverk som gir handlingsrom i kriser», der utvalget anbefaler at «regjeringen bør i arbeidet med å gjennomgå regelverket sikte mot at adgangen til å handle raskt etter smittevernloven og helseberedskapsloven får en bedre forankring i Grunnloven».  

Videre at utvalget under samme kapittel viser til at koronakommisjonen 2021:6 «anbefalte flere konkrete endringer i enkelte bestemmelser i smittevernloven, og støtter at Helse- og omsorgsdepartementet vil gjennomgå og vurdere endringer i både smittevernloven og helseberedskapsloven på bakgrunn av erfaringer fra pandemien».  

Til sist viser Advokatforeningen til at utvalget i kapittel 16.2.3 «Planverk og beslutningsgrunnlag» anbefaler at «Regjeringen bør vurdere lovforslag som innebærer økte muligheter for deling og bruk av data under alvorlige kriser, herunder styrke mulighetene for sammenstilling av registerdata».  

Advokatforeningen vil tiltre disse anbefalingene, som forutsettes gjennomført først etter konkret høring om eventuelle foreslåtte endringer. Et lovforslag rundt især sistnevnte vil reise en rekke komplekse rettslige problemstillinger. Advokatforeningen ser frem til å bidra i høringer knyttet til eventuelle lovforslag som nevnt.  

4 Tidligere høringsuttalelser om koronatiltak avgitt av Advokatforeningen

Advokatforeningens innspill til Stortinget om koronaloven, 20. mars 2020 (side 51). 

Advokatforeningens høringsuttalelse om midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19, 25. mars 2020.   

Advokatforeningens høringsuttalelse om forslag til midlertidig forskrift om straffegjennomføring i medhold av lov 24. mars 2020 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19 mv. (koronaloven), 26. mars 2020.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forslag til forskrift om unntak fra konkurranseloven som følge av utbrudd av Covid-19, 27. mars 2020.

Advokatforeningens høringsuttalelse om midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven ved rekvisisjon av fast eiendom etter helseberedskapsloven og sivilbeskyttelsesloven i forbindelse med Covid-19-utbruddet, 28. mars 2020.

Advokatforeningens høringsuttalelse om midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven i forbindelse med Covid 19 – utbruddet, 31. mars.2020.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forlengelse av varigheten av koronaloven, 8. april 2020.

Advokatforeningens høringsuttalelse om midlertidige endringer i utlendingsloven – fjernmøte i Utlendingsnemnda mv. for å begrense spredning av Covid-19, 24. april 2020.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forslag til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, av 24. april 2020.

Advokatforeningens høringsuttalelse om midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19), 28. april 2020.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forslag til midlertidig endring i plan- og bygningsloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19, 29. april 2020.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-19), 29. april 2020.

Advokatforeningens høringsuttalelse om endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien, 8. mai 2020.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap mv. og avholdelse av ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, 19. mai 2020.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forlengelse av midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, 15. september 2020.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forslag om forlengelse av midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19, 23. september 2020.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forslag til nye midlertidige regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19, 30. oktober 2020.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19, 2. november 2020.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene, 27. november 2020.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forslag til endringer i covid-19-forskriften (oppholdssted i karantenetiden), 11. desember 2020.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forslag til endringer i covid-19-forskriften (reiseregistreringssystem), 16. desember 2020.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forslag til midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19, 26. januar 2021.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forslag om endringer i smittevernloven (portforbud), 27. januar 2021.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forslag til regler om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse, 4. februar 2021. 

Advokatforeningens høringsuttalelse om forlengelse av midlertidig lov om hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv. i smittevernloven, 18. februar 2021.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forlengelse av midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.), 22. mars 2021.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, 15. april 2021.

Advokatforeningens høringsuttalelse om endringer i smittevernloven - koronasertifikat, 12. mai 2021.  

Advokatforeningens høringsuttalelse om endringer i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2, 24. september 2021.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, 24. september 2021.

Advokatforeningens høringsuttalelse om midlertidig forskriftshjemmel om utvidet adgang til fjernmøter for å avhjelpe konsekvenser av covid-19, 19. februar 2022.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forslag til midlertidig hjemmel for pålegg om undersøkelse og tvangstesting for covid-19 mv, 1. mars 2022.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forlengelse av reglene om koronasertifikat, 4. mars 2022.

Advokatforeningens høringsuttalelse om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien, 21. mars 2022.

5 Oppsummering

Advokatforeningen viser til våre innsendte høringsuttalelser som opplistet ovenfor, tiltrer utvalgets anbefalinger om å vurdere konkrete lovforslag, og ser frem til å inngi innspill til disse ved fremtidige høringer.  


                                                       Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                         Merete Smith
leder                                                                                           generalsekretær