Høring

Forslag om overføring av ansvaret for helsetilbudet ved Politiets utlendingsinternat til kommunene der internatene ligger

Adressat
Helse- og omsorgsdepartementet
Sendt 19. september 2023

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser. 

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover. 

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Helse og omsorgsdepartementet, publisert den 20. juni 2023, med høringsfrist den 20. september 2023. 

Høringen gjelder forslag om overføring av ansvaret for helsetilbudet ved Politiets utlendingsinternat(er) til kommunene der internatene ligger.

Denne høringsuttalelsen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens menneskerettsutvalg. Menneskerettighetsutvalget består av Maria Hessen Jacobsen (leder), Karsten Alexander Anfinsen, Morten Engesbak, Kristian Fredheim, Ellen-Karine Hektoen, Constance Holm, Erlend Andreas Methi, Elisabeth Roscher og Karl Nicolai Vogt Skjerdal. Line Bettina Gilbody bistår utvalget som sekretær. 

3 Kommentarer til de enkelte forslagene

Departementet foreslår at ansvaret for helsetilbudet ved Politiets utlendingsinternat på Trandum legges inn under kommunen og det regionale helseforetaket der internatet ligger – etter den såkalte Importmodellen. Dette er slik helsetjenesten i dag er organisert i norske fengsler – en modell som gradvis ble innført fra 1970- og 1980 tallet.

Som departementet også redegjør for har helsetjenesten og det konkrete helsetilbudet ved Trandum blitt kritisert i en årrekke av både Sivilombudet, Røde Kors, Tilsynsrådet for politiets Utlendingsinternat og Advokatforeningen m.fl. Kritikken gikk på uavhengigheten til det innleide, og til dels ansatte helsepersonellet ved Trandum, og generelt organiseringen av helsetilbudet. Konkret ble det foreslått å legge helsetjenesten inn under kommunehelsetjenesten. Det ble også rettet kritikk mot innholdet i helsehjelpen, men dette ligger, slik Advokatforeningen ser det, noe utenfor herværende høring som i hovedsak gjelder selve organiseringen.   

Advokatforeningen er således tilfreds med at årelang kritikk nå er lyttet til og at helsetjenesten nå foreslås organisert som i norske fengsler ellers. 

4 Oppsummering

Advokatforeningen støtter det fremsatte forslaget og håper at dette på sikt også vil bedre helsetilbudet til de internerte på Trandum. 

Når dette er sagt vil Advokatforeningen likevel påpeke at internerte på Trandum og fengslede i norske fengsler ikke er noen likeartet gruppe. Internering er ikke et ledd i en straffegjennomføring og mange av de særlig lengeværende internerte er ikke straffedømt for noe forhold. Deres helseutfordringer kan således i større grad være knyttet til interneringen som sådan og generelt arte seg annerledes enn for fengselsbefolkningen for øvrig og ressurser og kompetanse må tilpasses deretter.  

Advokatforeningen vil fortsette monitoreringen av forholdene på utlendingsinternatet, men tenker uansett at dette er et steg i riktig retning.

 

                                              Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                   Merete Smith
leder                                                                                   generalsekretær