Høring

Forslag til endring av forbrukerklageforskriften – gebyr og verdigrenser

Adressat
Barne- og familiedepartementet
Skrevet av
Sivilprosess og voldgift
Sendt 29. september 2023

Vi viser til Barne- og familiedepartementets høringsbrev av 22. juni 2023 vedrørende ovennevnte høring.

Høringen er forelagt Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess og voldgift. Lovutvalget for sivilprosess og voldgift består av Christian Reusch (leder), Bettina Banoun, Ole Kristian Rigland, Carl Edvard Roberts, Atle Skaldebø-Rød og Mira Tengesdal Torstenbø.

Advokatforeningen støtter forslaget til endring av forbrukerklageforskriften slik at man unngår overbelastning av tvisteløsningsordningen i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget. Utover dette har ikke Advokatforeningen merknader.


                                                    Vennlig hilsen 

 

Jon Wessel-Aas                                                                       Merete Smith
leder                                                                                        generalsekretær