Høring

Forslag til endringer i visuminformasjonssystemet (VIS) og tilkobling av VIS til andre europeiske informasjonssystemer

Adressat
Justis- og beredskapsdepartementet
Skrevet av
IKT og personvern
Sendt 1. september 2023

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser. 

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover. 

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Justis- og beredskapsdepartementet, publisert den 7. juni 2023, med høringsfrist den 1. juni 2023. 

Høringen gjelder endringer i visuminformasjonssystemet (VIS) og tilkobling av VIS til andre europeiske informasjonssystemer.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern. Lovutvalget består av Malin Tønseth (leder), Øyvind Molven, Kari Gimmingsrud, Christopher Sparre-Enger Clausen, Eirin Helen Hauvik, Lars Arnesen og Gry Steen Hvidsten.

3  Advokatforeningens kommentarer 

Høringen omfatter forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften, for å gjennomføre EUs endringer i visuminformasjonssystemet VIS. Forslaget omfatter også følgeendringer i SIS-loven og grenseloven. Endringene i VIS er en videreutvikling av det regelverket som Norge gjennom Schengen-samarbeidet har forpliktet seg til. Høringsnotatet gir forslag til gjennomføring av de relevante forordningene i norsk rett. 

Advokatforeningen anser det som uheldig at departementet i høringsnotatet ikke har inntatt noen systematisk vurdering av de personvernmessige konsekvensene av forslagene som fremsettes. Det fremgår klart av veilederen til Utredningsinstruksen (Vurdering av personvernkonsekvenser) at dersom saken har personvernmessige konsekvenser, skal disse utredes som et ledd i den ordinære utredningsprosessen. 

Advokatforeningen har merket seg at høringsnotatet flere steder nevner personvern. Opplistingen av hovedendringer, jf. punkt 3.1 i høringsnotatet, inneholder flere forslag som åpenbart har en side til personvernet. Det er da vanskelig å se at det ikke skulle være behov for å følge kravene i Utredningsinstruksen på denne saken. 

4  Avslutning 

På bakgrunn av det vi oppfatter som manglende systematisk vurdering av de personvernmessige konsekvensene av forslagene i denne høringen, vil Advokatforeningen understreke behovet for at lovgiver i det videre arbeidet med gjennomføringen av disse reglene, herunder i det videre arbeidet med ny lov og forskrift om interoperabilitet mellom felleseuropeiske informasjonssystemer for grensepassering, utlendingsforvaltning og politisamarbeid, sørger for å gjennomføre tilstrekkelige vurderinger av konsekvensene for individenes rettigheter og friheter på dette området.


                                                      Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                   Merete Smith
leder                                                                                    generalsekretær