Høring

Forslag til forskrift med krav om nullutslipp av klimagasser fra ferjer og hurtigbåter

Adressat
Samferdselsdepartementet
Skrevet av
Miljø, klima og bærekraft
Samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett i
Sendt 29. september 2023

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser. 

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover. 

2  Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Samferdselsdepartementet publisert den 10. mai 2023, med høringsfrist den 1. oktober 2023. 

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring og lovutvalget for miljø, klima og bærekraft. Lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring består av Anders Svinø (leder), Simone Ingeberg, Linn Kvade Rannekleiv, Oddbjørn Slinning og Herman Steen. Lovutvalget for miljø, klima og bærekraft består av Arne Oftedal (leder), Cathrine Aulie, Einar Bratteng, Cathrine Hambro, Liv Monica Stubholt, Tina Storsletten Nordstrøm og Camilla Meland Madsen. 

3 Advokatforeningens merknader 

Samferdselsdepartementet, i samarbeid med Klima- og miljødepartementet, har utarbeidet forslag til forskrift med krav om nullutslipp av klimagasser fra ferger og hurtigbåter. Kravet foreslås å bli gjeldende for ferger i 2023 og for hurtigbåter i 2025. Anskaffelsesloven er foreslått brukt som hjemmelslov. Skipssikkerhetsloven er også vurdert som hjemmelslov, og begge lover er vurdert som egnede hjemmelsgrunnlag. 
 
Advokatforeningen er generelt positiv til tiltak som kan redusere utslipp av klimagasser, og som vurderes som helt nødvendig. 
 
Klimatiltak som gjelder transportsektoren må imidlertid også hensynta behovet for effektive transportsystem, herunder teknologistatus og kostnader. Inntrykket er at erfaringene med batterielektriske ferger, der de første ble satt i drift i 2019, er gode, og at både teknologistatus og kostnader tilsier at et nullutslippskrav kan innføres i 2023. Når det gjelder hurtigbåter, der ca. 80 er i drift på landsbasis, forstås det at erfaringsgrunnlaget både med tanke på teknologi og kostnader er begrenset per nå, med kun ett nullutslippsfartøy satt i drift høsten 2022. Advokatforeningen overlater her til andre høringsinstanser, tettere på denne næringen, med å uttale seg til om det er mulig og hensiktsmessig å innføre et nullutslippskrav også for hurtigbåter fra 2025. 
 
Advokatforeningen legger til grunn at ulike etablerte økonomiske støtteordninger, blant annet fra Enova, videreføres og tilpasses i nødvendig grad, slik at nullutslippskravene kan innføres så snart som mulig. 
 
Advokatforeningen er enig i at det bør fastsettes enkelte unntak fra nullutslippskravet for ferger og hurtigbåter, og støtter her forslagene til unntak, som nærmere angitt i høringsnotatet og forskriftsutkastet, §§ 5 og 7. Advokatforeningen bemerker likevel at vi savner en nærmere redegjørelse knyttet til unntaket i § 5 tredje kulepunkt for ferjer og hurtigbåter som «ikke har tilstrekkelig tilgang til strømforsyning eller andre bunkringsfasiliteter på land for å oppfylle kravet om nullutslipp av klimagasser». Advokatforeningen mener det med fordel kunne vært kommentert hva dette unntaket omfatter, herunder hva som menes med uttrykket «tilstrekkelig tilgang». Vil for eksempel unntaket gjelde i ethvert tilfelle der en mangler tilgang til strømforsyning eller andre bunkringsfasiliteter, uavhengig av årsak og omfang, eller vil det kunne kreves enkelte mindre tilpasninger for å etablere eller sikre tilstrekkelig tilgang til strømforsyning eller andre bunkringsfasiliteter?
 
Høringsinstansene er spesifikt bedt om å komme med synspunkter til spørsmålet om hvilken hjemmelslov som skal benyttes; anskaffelsesloven eller skipssikkerhetsloven. Her legges til grunn at nullutslippskravet vil ha reder som pliktsubjekt og Sjøfartsdirektoratet som tilsynsmyndighet dersom skipssikkerhetsloven anvendes som hjemmelslov. Dersom anskaffelsesloven benyttes, som foreslått, vil kravet være rettet mot offentlige oppdragsgivere (Staten v/Vegvesenet og fylkeskommunene, i all hovedsak). 
 
Advokatforeningen er enig i at begge lover vil være egnede hjemmelslover og ser ingen sterke argumenter i favør/disfavør av noen av lovene. Bruk av anskaffelsesloven som hjemmelslov vil ikke medføre krav til tilsyn eller rapportering utover det som følger av anskaffelsesregelverket, og Advokatforeningen er enig i at hensynet til minst mulig «byråkrati» kan tilsi at anskaffelsesloven velges som hjemmelslov.


                                                          Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                            Merete Smith
leder                                                                                             generalsekretær