Høring

Forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til arrangement

Adressat
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Skrevet av
Arbeidsrett
Sendt 15. september 2023

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser. 
 
Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.
 
Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover. 
 

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet datert 30. juni 2023, med høringsfrist 15. september 2023, om forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til arrangement. 
 
Forslaget er en oppfølging av endringene i reglene om inn- og utleie fra bemanningsforetak som ble vedtatt av Stortinget i desember 2022, jf. Prop. 131 L (2021-2022). Reglene som trådte i kraft 1. april 2023 medførte en betydelig innstramming i adgangen til innleie ved «arbeid av midlertidig karakter», men likevel slik at det ved forskrift om overgangsregler til lov om endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak) og kongelig resolusjon av 3. mars 2022, ble vedtatt en utsettelse av ikrafttredelse for endringene i arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-12 første ledd for innleie til kortvarig arrangement. 
 
Departementet har nå fremlagt et forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til rigg- og sceneteknisk arbeid til kortvarig arrangement. Det fremsettes et forslag til endring i forskrift 11. januar 2013 nr. 33 om innleie fra bemanningsforetak § 3, med en ny bokstav c. Ny bestemmelse er foreslått som følger: 
 
«Innleie fra bemanningsforetak er tillatt uavhengig av vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-12 når det gjelder:  
 
c) Innleie av arbeidstakere til rigg- og sceneteknisk arbeid til kortvarig og enkeltstående arrangement. Slik innleie er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav a.»
 
Denne høringsuttalelsen er utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett. Lovutvalget består av Oddvar Lindbekk (leder), Kristin Fjellby Grung, Tina Storsletten Nordstrøm, Nina Gundersen Sandnes, Christian Backe og Eirik Edvardsen, som alle har lang erfaring og god kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet. 
 

3 Kommentarer til høringsnotat og forslag

3.1 Departementets vurdering av behovet for unntak

Advokatforeningen går ikke inn i den faktiske behovsanalysen innenfor arrangementsbransjen.
 

3.2 Nærmere om departementets forslag

Til det konkrete forslaget til forskriftsbestemmelse for unntak, mener Advokatforeningen det er behov for en nærmere presisering av hva som ligger i begrepet «enkeltstående» i forslaget til ny § 3 bokstav c i forskrift 11. januar 2013 nr. 33 om innleie fra bemanningsforetak. 
 
Departementet angir at unntaket typisk vil gjelde for konserter og festivaler som arrangeres én eller noen dager, og videre at forslaget ikke er:
 
«…ment å omfatte situasjoner der den som ønsker å leie inn, arrangerer jevnlige arrangementer gjennom året med behov for i hovedsak samme eller lignende type rigg- og sceneteknisk arbeid, selv om hvert arrangement er kortvarig.» 
 
Advokatforeningen mener det kan fremstå uklart hvorvidt unntaket er tenkt begrenset til utelukkende å gjelde for virksomheter som arrangerer et enkeltstående arrangement i året med behov for innleie, eller om også virksomheter som ønsker å gjennomføre noen få og sporadiske arrangementer per år vil kunne benytte seg av det foreslåtte unntaket etter en konkret vurdering av virksomheten og det enkelte arrangement. Uten en nærmere presisering kan denne ordlyden medføre tolkningstvil og praksis i strid med regelverket. 
 
Til ordlyden «kortvarig» i forslaget, bemerker Advokatforeningen at det legges til grunn at det i angivelsen av vanlig varighet også er medtatt tid til opp- og nedrigging før og etter selve arrangementet. Advokatforeningen har ikke øvrige kommentarer til definisjonen av begrepet «kortvarig», slik dette er presisert av departementet. 
 
Departementet har videre foreslått at arbeidsgiver på forespørsel fra tillitsvalgte skal dokumentere grunnlaget for innleie, på tilsvarende måte som ved innleie av helsepersonell og spesialkompetanse. I lys av departementets formulering «… dokumentere de vurderinger …», bes det vurdert om «redegjørelsesplikt» er et mer dekkende begrep for forslaget enn «dokumentere grunnlaget». Advokatforeningen anser det uansett hensiktsmessig at det stilles like krav til dokumentasjon for alle unntakene fra de alminnelige reglene om innleie. 
 

3.3 Etterlevelse, tilsyn og andre forhold

Advokatforeningen har ingen kommentarer til punktet om etterlevelse, tilsyn og andre forhold, eller til de øvrige delene av høringsnotatet.
 
 
                                                     Vennlig hilsen
 
 
 
Jon Wessel-Aas                                                                     Merete Smith
leder                                                                                       generalsekretær