Høring

Forslag til ny kart- og planforskrift

Adressat
Kommunal- og distriktsdepartementet
Skrevet av
Bygningsrett og reguleringsspørsmål
Sendt 22. april 2024

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser. 

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover. 

2  Sakens bakgrunn

Advokatforeningen viser til høringsnotat fra Kommunal- og distriktsdepartementet, publisert 24. januar 2024, med høringsfrist 22. april 2024. Høringsnotatet gjelder forslag til ny kart- og planforskrift med vedlegg. 

Denne høringsuttalelsen er utformet av Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål. Lovutvalget består av Stian Berger Røsland (leder), Ingrid Moe Sævold, Trond Skogvoll, Ane Karine Lillevoll-Øvre og Elisabeth Nygård, som alle har lang erfaring og god kompetanse innenfor de aktuelle rettsområdene. 

3  Kommentarer til de enkelte forslagene

3.1  Generelt

Gjeldende forskrift (Forskrift om kart, stadfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister) har vært gjenstand for en rekke endringer siden ikrafttredelsen 1. juli 2009. Departementet vurderer derfor det slik at det er behov for en «gjennomgående revisjon» og foreslår endringer av materiell, strukturell og teknisk/språklig art. Departementets forslag innebærer at gjeldende forskrift oppheves og erstattes av en ny. Det foreslås også en annen inndeling av forskriftens vedlegg; dagens ene vedlegg (A B C) foreslås erstattet med syv vedlegg. 

Advokatforeningen støtter departementets vurdering om at gjeldende forskrift bør oppheves og erstattes med en ny kart- og planforskrift. Advokatforeningen støtter også departementets forslag til ny inndeling av vedlegg (bestemmelser gitt som vedlegg til forskriften). 

Advokatforeningen mener at departementets forslag til ny forskrift med vedlegg er strukturert, oversiktlig og mer tilpasset dagens forhold enn gjeldende forskrift. Under i punkt 3.2 – 3.6 følger en tematisk oversikt over Advokatforeningens synspunkter på departementets forslag.

3.2 Krav om digitalt planregister

Departementet foreslår at alle kommuner må ha et digitalt planregister. Forslaget innebærer at dagens ordning, hvor det åpnes for at kommuner kan ha et manuelt planregister med planoversikt, ikke videreføres. 

Forslaget vil etter Advokatforeningens syn bidra til at informasjon om arealplaner kan brukes på tvers av administrative grenser og organisatoriske skiller, hvilket er i samsvar med forskriftens formålsbestemmelse i § 1. Det er i tillegg en positiv effekt at forslaget vil bidra til at nevnte informasjon blir lettere tilgjengelig for offentligheten (brukere utenfor forvaltningen). 

Advokatforeningen støtter derfor forslaget om at alle kommuner må ha et digitalt planregister.

3.3 Krav om signering av plankart og planarkiv

Departementet foreslår å ikke videreføre kravet om signering av plankart. Advokatforeningen støtter forslaget. Dagens krav om signering av plankartet fremstår som utdatert. 

Departementet foreslår også å ikke videreføre dagens bestemmelser om eget planarkiv. Forslaget begrunnes med at kommunens arkiveringsplikt reguleres i arkivloven. Advokatforeningen ser ingen betenkeligheter og støtter også dette forslaget.

3.4  Nye underformål (Forskriftens vedlegg I og II)

Departementet foreslår å innføre følgende nye underformål til reguleringsplaner og kommuneplaners arealdel: 
-    Urbant landbruk
-    Massedeponi
-    Kraftkrevende industri
-    Datasenter
-    Vindkraftanlegg
-    Solkraftanlegg 
-    Faunapassasje

Advokatforeningen mener at de nye underformålene er relevante. 

Advokatforeningen vurderer det som særlig positivt at departementet foreslår massedeponi, massedeponi i sjø og vassdrag, kraftkrevende industri, datasenter, vind- og solkraftanlegg som nye underformål til bebyggelse og anlegg. Forslaget vil bidra til at kommunene i enda større grad vil kunne styre arealbruken i relevante områder. Det er også en fordel at beslutninger om hvorvidt denne type anlegg/virksomheter skal kunne etableres, blir underlagt en mer offentlig og omfattende saksbehandlingsprosess enn det som vil være tilfellet ved en ordinær søknad om tillatelse til tiltak. Forslaget vil endelig sikre større grad av forutberegnelighet for berørte grunneiere og utbyggere – hvilket er positivt også ut fra et samfunnsperspektiv (ref. unødvendig ressursbruk i offentlig forvaltning og privat konsulentbruk).

Advokatforeningen er i utgangspunktet også positiv til forslaget om å innføre urbant landbruk som et nytt underformål, selv om det nærmere innholdet i begrepet per i dag neppe er endelig fastlagt og således kan by på en viss tolkningstvil. Advokatforeningen registrerer imidlertid at begrepet er definert i departementets høringsnotat, og legger til grunn at denne definisjonen vil bli lagt til grunn ved tolkning av begrepet. Advokatforeningen legger i alle tilfeller til grunn at den nærmere arealbruken kan reguleres i planens bestemmelser.

3.5 Krav til arealsoner i regional plan

Departementet kan med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-8 tredje ledd kreve at fremstilling av kart til regionale planer og/eller bestemmelser skal følge gjeldende nasjonale fagstandarder for slike planer. I departementets forslag til ny forskrift med vedlegg er det inntatt et slikt krav. 

Advokatforeningen støtter forslaget, og er enig i departementets vurdering om at det er «viktig at kommunens planregister inneholder alle planer med konsekvenser for arealbruken» og ikke bare kommunens planer. 
3.6    Bestemmelser gitt som vedlegg til forskriften – ny inndeling
Departementet foreslår en ny inndeling av bestemmelser gitt som vedlegg til ny forskrift. 

Advokatforeningen mener at inndelingen i syv vedlegg gir en ryddig og oversiktlig struktur. Det vurderes som særlig positivt at man i oversikten av arealformål foreslår egne vedlegg for reguleringsplaner og kommuneplaners arealdel.  

4  Avslutning

Advokatforeningen mener at det er behov for en ny forskrift med vedlegg, og støtter departementets forslag.  Strukturen og de materielle bestemmelsene i forslaget vil bidra til at man oppnår mer entydige og oversiktlige arealplaner på alle plannivå. 

Advokatforeningen støtter derfor departementets forslag.


                                                       Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                              Merete Smith
leder                                                                              generalsekretær