Høring

Regelverk knyttet til kapitalkrav for lån med pant i landbrukseiendom

Adressat
Finansdepartementet
Skrevet av
Bank, finansiering og valuta
Sendt 16. april 2024

1  Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser. 

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover. 

2  Sakens bakgrunn

Advokatforeningen viser til Finansdepartementets høringsbrev datert 6. mars 2024, der departementet ber om merknader til Finanstilsynets høringsnotat om kapitalkrav for landsbrukseiendomslån.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for bank, finansiering og valuta. Lovutvalget for bank, finansering og valuta består av Carine Lindman-Johannesen (leder), Eirik Solem, Jan Bjørnsen, Elisabeth Eriksson, Hillevi Torngren Myhre, Hanne Ringnes Sanne og Hilde Høksnes, som alle har lang erfaring og god kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet.

3  Kommentar til høringsforslaget

Advokatforeningen støtter høringsforslaget, men ønsker å kommentere en nyanseforskjell mellom høringsnotatet fra Finanstilsynet og høringsbrevet fra Finansdepartementet knyttet til såkalt «loan splitting», altså differensiert risikovekting av en og samme eksponering. 

I høringsnotat står følgende på side 2: «Det følger av CRR artikkel 126 at risikovekten i utgangspunktet er 50 % for en eksponering, eller del av en eksponering, som er fullt ut sikret med pant i næringseiendom. Risikovekten tilordnes bare den delen av lånet som ikke overstiger 50 % av markedsverdien til eiendommen som er pantsatt, eller 60 % av pantelånsverdien.»

I høringsbrevet står følgende på side 1: «Det vil si at landbrukseiendomslån som anses som næringseiendomslån, kan ha en risikovekt på 50 pst., gitt at de er fullt ut sikret med pant i eiendom og ikke overstiger 50 pst. av markedsverdien…»

Advokatforeningens er enig i høringsnotatets beskrivelse av regelverket, som tilsier at man må dele opp den enkelte eksponering og tilordne den korrekte risikovekten til hver del, og mener at høringsbrevet kan misforstås på dette punktet.


                                                       Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                Merete Smith
leder                                                                                generalsekretær