Høring

Forslag til endring i straffegjennomføringsforskriften, påtaleinstruksen, politiregisterforskriften og forskrift om konfliktrådsbehandling (gjennomføring av elektronisk kontroll ved varetekt og ungdomsstraff mv.)

Adressat
Justis- og beredskapsdepartementet
Skrevet av
Strafferett og straffeprosess
Sendt 15. februar 2024

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser. 

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet bare fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover. 

2  Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Justis- og beredskapsdepartementet, publisert den 5. januar 2024, med høringsfrist den 16. februar 2024. 

Høringen gjelder departementets forslag til endring i straffegjennomføringsforskriften, påtaleinstruksen, politiregisterforskriften og forskrift om konfliktrådsbehandling (gjennomføring av elektronisk kontroll ved varetekt og ungdomsstraff mv.). 

Denne høringen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess. Lovutvalget for strafferett og straffeprosess består av Berit Reiss-Andersen (leder), Anders Brosveet, Lars Mathias Enger, Bernt Heiberg, Christian Hjort, Heidi Juritzen, Stian Mæland, Karl Nicolai Vogt Skjerdal, Simen Perminow Skjønsberg og Frode Sulland. 

3  Advokatforeningens kommentarer

Justis- og beredskapsdepartementets forslag innebærer en rekke forslag til endringer i straffegjennomførings-forskriften, påtaleinstruksen, politiregisterforskriften og forskrift om konfliktrådsbehandling (gjennomføring av elektronisk kontroll ved varetekt og ungdomsstraff mv.). Bakgrunnen for forslagene om forskriftsbestemmelser kommer på grunn av endringer i konfliktrådsloven, straffeloven og straffeprosessloven mv. om strafferettslige reaksjoner for ungdom og varetekt med elektronisk kontroll. Endringene ble vedtatt av Stortinget 15. desember 2023. Nærmere redegjørelse om lovendringene er gitt i høringsnotatet s.3. 

Det er utførlige og detaljerte regler som foreslås i de nye forskriftshjemlene. Advokatforeningen er enig i at forskriftene i minst mulig grad skal åpne for et for vidt skjønn. Det er særlig viktig at unge lovbrytere i størst mulig grad kan få benytte seg av muligheten til å få sone hjemme med elektronisk kontroll, fremfor i fengsel eller andre institusjoner. For å sikre at flest mulig av både unge lovbrytere, og varetektsfanger, kan få sone hjemme med elektronisk kontroll bør derfor regelverket åpne for minst mulig skjønn. Dersom lovens vilkår for innvilgelse av slik soning er oppfylt, må dette etterleves uten at verken Kriminalomsorgen eller politiet kan avslå slik soning. Et regelverk som gir klare rammer og føringer, vil medvirke til at disse hjemlene blir benyttet. 

I høringsforslaget pkt. 6.1.2, er det tatt inn forslag om et nytt kapittel 7A til Straffegjennomføringsforskriften. Forslag til ny §7A-2 lyder:

     Dersom påtalemyndigheten ber om det, undersøker kriminalomsorgen om siktede er egnet for gjennomføring av varetekt som oppholdspåbud med elektronisk kontroll, om siktede har egnet oppholdssted og om forholdene for øvrig ligger til rette for slik gjennomføring. 

     Undersøkelsene skal foretas så snart som mulig, og tilpasset den tiden kriminalomsorgen har til rådighet, samt eventuelle sikkerhetsmessige forhold eller andre særlige forhold hos siktede. 

Advokatforeningen mener at setningen, ... og tilpasset den tiden kriminalomsorgen har til rådighet, bør tas ut av forslaget. Hovedregelen bør være at vurderingen av egnethet for soning av varetekt med elektronisk kontroll, bør skje fort og uten ugrunnet opphold. Slik ordlyden i forslaget er formulert kan det gi en åpning for at kriminalomsorgen kan trenere sine undersøkelser grunnet kapasitetsmessige hensyn. Det vil være uheldig om ikke slike undersøkelser skjer hurtig og helst bør de skje innen en meget kort tidsfrist. Det er viktig av hensyn til de som berøres av det tvangsinngrep en varetektsfengsling berører at undersøkelsene skjer hurtig.


                                                       Vennlig hilsen 

 

Jon Wessel-Aas                                                               Merete Smith
leder                                                                                 generalsekretær