Høring

Forslag til gjennomføring av ventede EØS-regler om et pan-europeisk individuelt pensjonsprodukt

Adressat
Finansdepartementet
Skrevet av
Bank, finansiering og valuta
Sendt 15. februar 2024

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser. 

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover. 

2  Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen om gjennomføring av ventede EØS-regler om et pan-europeisk individuelt pensjonsprodukt, publisert den 14. november 2023, med høringsfrist den 15. februar 2024.

Høringen gjelder forslag til ny lov om pan-europeisk individuelt pensjonsprodukt (PEPP-loven).

Denne høringsuttalelsen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for bank, finansering og valuta. Lovutvalget består av Carine Lindman-Johannesen (leder), Eirik Solem, Jan Bjørnsen, Elisabeth Eriksson, Hillevi Torngren Myhre, Sanne Hanne Ringnes og Hilde Høksnes, som alle har lang erfaring og god kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet.  

3  Kommentarer til de enkelte forslagene

3.1  Utkast til PEPP-lov § 2 (Oppsparings- og utbetalingsfasen)

Utkastet oppstiller nasjonale krav til oppsparings- og utbetalingsfasen, slik Norge forventes å bli forpliktet til etter artikkel 47 og 58 i PEPP-forordningen. Bakgrunnen for at dette er overlatt til nasjonale myndigheter, er ulikheter i statenes regler om pensjonsalder og skatt, og EU-kommisjonen har anbefalt at man i EU behandler PEPP-produkter skattemessig like gunstig som nasjonale ordninger for individuell pensjonssparing. I Norge har IPS-sparing vært skattemessig gunstigere enn annen pensjonssparing. Advokatforeningen mener det vil være naturlig å behandle PEPP-produkter på samme måte. Ifølge Finanstilsynet ligger imidlertid spørsmål om skattemessig behandling av PEPP-produkter utenfor deres mandat, og Finanstilsynet har derfor ikke tatt stilling til skattemessig behandling av PEPP-produkter. Etter Advokatforeningens syn er det da forhastet og lite hensiktsmessig at Finanstilsynet på dette tidspunktet foreslår uttømmende regulering av nasjonale krav til oppsparings- og utbetalingsfasen, som i utgangspunktet er ment tilpasset den skatterettslige behandlingen av PEPP-produkter.
 
Siden det ennå ikke er klart om PEPP-forordningen blir tatt inn i EØS-avtalen, mener Advokatforeningen at implementeringen i Norge kan vente til også de skatterettslige spørsmålene er avklart. En del av formålet med PEPP-forordningen var blant annet å håndtere utfordringer som følge av vedvarende lave renter, og med hensyn til renteøkningene som har skjedd i etterkant av at forordningen ble vedtatt, mener Advokatforeningen at implementering ikke haster.

4  Avslutning

Advokatforeningen mener implementeringen av PEPP-forordningen bør utsettes til også de skatterettslige spørsmålene er utredet og avklart.


                                                       Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                      Merete Smith
leder                                                                                      generalsekretær