Høring

Barnevernsinstitusjonsutvalgets NOU 2023: 24

Adressat
Barne- og familiedepartementet
Skrevet av
Barnevern
Sendt 22. januar 2024

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser. 
 
Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.
 
Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover. 
 

2 Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Barne- og familiedepartementet publisert den 30. oktober 2023, med høringsfrist den 22. januar 2024. Høringen gjelder Barnevernsinstitusjonsutvalgets utredning «Med barnet hele vegen –barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit». 
 
Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for barnevern. Lovutvalget består av Ingrid Lauvås (leder), André Berven, Elisabeth Finsnes, Marianne Hagen, Tore Roald Riedl og Erik Ringberg. 
 

3 Advokatforeningens kommentarer til forslagene

Advokatforeningen kommenterer innledningsvis at spørsmål om advokatbistand under opphold på barnevernsinstitusjon ikke er vurdert. Barn på barnevernsinstitusjon har ikke rett på advokat etter at nemndsbehandling/rettslig behandling er avsluttet. Tilgang til advokat under institusjonsopphold vil bidra til økt rettssikkerhet for barna som oppholder seg der. 
 
For øvrig kommenteres følgende hva gjelder de forslag som fremkommer i kapittel 26: 
 
Forslag 1: Felles faglige føringer for helsetjenestene og barnevernet
 
Advokatforeningen støtter forslaget. 
 
Forslag 2: Flere langtidsplasseringer i PHBU
 
Advokatforeningen støtter forslaget. 
 
Forslag 3: Det etableres et eget sikkerhetspsykiatrisk tilbud for barn
 
Advokatforeningen støtter forslaget.
 
Forslag 4: Felles tilsyn med barnevern og helsetjenester
 
Advokatforeningen støtter forslaget, men viser til behovet for faglige avklaringer. 
 
Forslag 5: Ungdomsenheten utvides med lavsikkerhetsplasser
 
Advokatforeningen er kritisk til at utvalget åpner for flere fengselsplasser for barn, men støtter utvalgets problembeskrivelse. Det er en kjent utfordring blant de som jobber med barnevern at enkelte barn er i behov for sterkere rammer enn det barnevernsinstitusjoner i dag kan tilby. 
 
Advokatforeningen vil videre bemerke at barnevern per i dag ikke er samfunnsvern. Samtidig er det inntatt varslingsregler i bvl. §6-4 og §6-5 som må sies å være begrunnet i samfunnsvernet. Advokatforeningen mener bruk av samfunnsvern i barnevernet er en prinsipiell diskusjon som bør utredes nærmere. 
 
Det bemerkes også at forslaget kun vil kun gjelde barn over 15 år. Erfaringsmessig oppleves nå barn som er yngre enn 15 år, med samme type utfordringer som utvalget viser til. Disse barna faller utenfor forslaget.
 
Forslag 6: Soning av straff med fotlenke i barnevernsinstitusjon
 
Innledningsvis bemerkes at Advokatforeningen er negativ til forslag om varetektssurrogat for barn. Advokatforeningen har tidligere blant annet vist til at dette kan medføre at terskelen for bruk av ubetinget fengsel da senkes, og at vi vil se flere barn som blir idømt ubetinget fengselsstraff. Vi viser her til Advokatforeningens høringssvar av 12. januar 2023 om «forslag til endring i konfliktrådsloven, straffeloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom», samt høringssvar av 7. desember 2020 om «forslag til endring i konfliktrådsloven, straffeloven og straffeprosessloven mv.». 
 
Advokatforeningen stiller seg også spørrende til hvordan personvern og taushetsplikt skal ivaretas da de i husstanden over 18 år må samtykke til fotlenkesoning. Andre barn og/eller foreldre vil da få kjennskap til dommen. 
 
Videre er stiller vi spørsmål ved hvilke barn dette skal gjelde. Om hendelsen barnet dømmes for er så alvorlig at det tilsier ubetinget fengsel, er det normalt ungdomsenheten som følger opp. 
 
Forslag 7: Tverrdepartemental oppfølgning av tilbudet til barn som begår alvorlig kriminalitet
 
Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget. 
 
Forslag 8: Ansvaret for å tilby dagens tverrfaglige helsekartlegging flyttes fra Bufetat til helseforetakene
 
Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget.  
 
Forslag 9: Etablerering av standard for tverrfaglig kartlegging for barn som skal i institusjon
 
Advokatforeningen støtter forslaget om en standard som inkluderer risikovurdering og tverrfaglig helsekartlegging. En vurdering av retten til individuell plan vil være en sentral del av vurderingen. 
 
Advokatforeningen er kritisk til at det bare er barnevernstjenesten som kan påklage helseteamets avgjørelse om å avslå en tverrfaglig kartlegging. Vi mener at en slik klageadgang også bør være tilgjengelig for ungdommen og foreldrene.
 
Forslag 10: Hver barnevernsinstitusjon skal ha et helseteam tilknyttet seg
 
Advokatforeningen er positive til forslaget om at alle institusjoner skal få et helseteam opprettet av tilhørende helseforetak, men løfter problemstillingen om hva som skjer ved hjemflytting. Advokatforeningen mener barnet må være sikret helsehjelp også ved hjemflytting, og ikke da havne i venteperiode mens saken oversendes nytt helseforetak. 
 
Advokatforeningen mener at slike helseteam også må opprettes i kommuner der ungdommer tilbys et kommunalt botilbud, jf. forslag 16. 
 
Forslag 11: PHBU får plikt til å prioritere barn i barnevernsinstitusjoner
 
Advokatforeningen vil peke på at det i tilfeller der det ikke foreligger samtykke til helsehjelp, vil være utfordrende å ha anonym drøftelse mellom institusjonen og helseteamet, slik forslaget legger opp til – fordi det bor få ungdommer i enkelte av institusjonene. Advokatforeningen understreker at samtykke fra og informasjon til ungdommen om opplysninger som deles, er avgjørende.
 
Forslag 12: Ansvaret for tilbudet til barn med behov for spesialisert rusbehandling legges til spesialisthelsetjenesten
 
Advokatforeningen er positiv til at spesialisert rusbehandling av barn legges til spesialisthelsetjenesten og at det opprettes et døgntilbud for barn som har behov for langvarig spesialisert behandling.
 
Forslag 13: Utvidet adgang til tilbakehold i institusjon uten samtykke
 
Advokatforeningen er kritisk til en utvidelse av tvang til seks måneder. Vi viser til at to ulike hensyn står mot hverandre; helhetlig tilbud vs. rett til domstolsprøving etter EMK art. 5 nr. 4. Når det gjelder rett til domstolsprøving foreligger det EMD praksis som setter krav til mulighet for domstolskontroll med rimelige mellomrom. Advokatforeningen er videre kjent med at problemstillingen er løftet opp vedrørende tvangsplassering etter barnevernsloven, og viser her til FNV-2022-104-FRO. Spørsmålet er ikke avklart av Høyesterett. Advokatforeningen mener derfor at en utvidet tilbakeholdsrett krever grundige vurderinger og antar at et slikt spørsmål må underlegges en egen juridisk- og helsefaglig utredning, der det bl.a. inngår hvordan overprøvingen av tvangen kan skje. 
 
Advokatforeningen ser også, i likhet med utvalget, at det kan være en risiko ved overføring av rusbehandling for barna med de største rusutfordringene til helseforetakene, fordi vilkårene for tilbakehold vil være strengere enn etter barnevernsloven. 
 
Forslag 14: Ny nasjonal faglig retningslinje for RoP-forløp for barn og unge
 
Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget.
 
Forslag 15: Økt kompetanse på rus i alle barnevernsinstitusjoner
 
Forslaget om spesialisert rusbehandling utenfor institusjonene fjerner ikke behovet for at fokuset på rus opprettholdes i barnevernsinstitusjonene. Advokatforeningen støtter at kompetanse på rus styrkes i alle barnevernsinstitusjoner gjennom opplæring og veiledning av de ansatte.
 
Forslag 16: Mulighet for bruk av kommunale botiltak som omsorgstiltak
 
Advokatforeningen er positiv til et slikt forslag under følgende forutsetninger: 
• Forslag 17, 18 og 19 også innføres. 
• Kvaliteten på botilbudet tilfredsstiller kravene til kompetansekrav for ansatte i institusjoner, og  
• barna sikres like rettigheter til kartlegging og helseoppfølging fra helseteam.
 
Forslag 20: Nytt inngangsvilkår for opphold i barnevernsinstitusjon uten samtykke
 
Som kjent ble det også foreslått språklige endringer i NOU 2016:16. Når det gjelder utvalgets forslag til ny lovtekst viser Advokatforeningen til departementets vurdering i Prop. 133L, s. 233, hvor det fremkommer: 
 
«Departementet mener det er viktig hvilke begreper og språk som benyttes i loven for å beskrive de handlinger som skal kunne gi grunnlag for plassering i en atferds institusjon. Dette gjelder spesielt da bestemmelsen hjemler inngripende tiltak og følgelig må inneholde et klart inngangsvilkår av hensyn til barnets rettssikkerhet, jf. legalitetsprinsippet». 
 
Advokatforeningen mener at ny lovtekst er for vag opp mot legalitetsprinsippet, og mener derfor departementets vurdering i Prop. 133L er dekkende for forslag 20.  
 
Forslag 21: Adgang til individuelle innskrenkninger
 
Advokatforeningen støtter forslaget. 
 
Forslag 22: Tydeliggjøring av handlingsrommet i utøvelsen av omsorgsansvaret 
 
Advokatforeningen støtter forslaget.
 
Forslag 23: Gjennomgang av statsforvalternes praksis
 
Advokatforeningen støtter forslaget.
 
Forslag 24: Bedre beskyttelse mot risiko i digitale medier
 
Advokatforeningen stiller spørsmålstegn ved hvordan man skal regulere begrensning og innskrenkning for å beskytte barn mot risiko. Advokatforeningen forutsetter at eventuelt nytt regelverk her sendes på høring. 
 
Forslag 25: Harmonisere begrepsbruk i barnevernsloven til menneskerettighetene 
 
Advokatforeningen savner en mer konkret gjengivelse av hvilken begrepsbruk utvalget har i tankene. Det vil kunne være kulturelle forskjeller i hvordan enkelte ord og uttrykk skal forstås, og i hvilken kontekst det er naturlig å bruke disse. En harmonisering uten tilstrekkelig utredning i forkant vil dessuten kunne føre med seg utilsiktede konsekvenser ved praktiseringen av regelverket. 
 
Forslag 26: Barneverns- og helsenemnda skal ta stilling til barnets individuelle behov 
 
Her foreslås at beslutningskompetansen i lovens § 10-9 flyttes fra institusjonen, som fortløpende må håndtere de situasjonene som oppstår, til Barneverns- og helsenemnda. For Advokatforeningen vil det være for optimistisk å forvente at det skal være mulig å opplyse saken, slik at det på en forsvarlig måte blir mulig å si noe om behovet for innskrenkninger og tidsrom når spørsmålet om plassering etter § 6-2 behandles av Barneverns- og helsenemnda. Forslaget vil utgjøre en begrensning av den miljøterapeutiske friheten som er helt nødvendig for å følge opp barnet i det daglige ved institusjonen. Til dette kommer at det her er snakk om tiltak som gjerne oppstår i akutte situasjoner som personalet ved institusjonen er trent til å håndtere og gjennomføre. Advokatforeningen mener forslaget ikke bør gjennomføres uten at nemnda tilføres miljøterapeutisk kompetanse. Man kunne kanskje tenke seg at fagkyndige med særskilt miljøterapeutisk kompetanse kunne tilføyes det fagkyndige utvalget. Selv om det skulle være mulig, fremstår forslaget som urealistisk. 
 
Videre kommer det frem i problembeskrivelsen til utvalget at det er usikkerhet og ulikheter i utøvelsen av selve omsorgsansvaret på institusjonene og i praktiseringen mellom Statsforvalterne. Nasjonale føringer er heller ikke på plass. Advokatforeningen mener at den usikkerhet og ulikhet som i dag foreligger, ikke skal belastes barna med ytterligere tvang. Vi må se effekten av utvalgets øvrige forslag, før spørsmålet eventuelt vurderes på nytt. 
 
Et annet perspektiv er at det vil kunne sende et negativt signal og føles stigmatiserende for barnet, dersom plasseringsvedtaket fra nemnda også inneholder hvilke tiltak etter bvl. § 10-9 som vil kunne benyttes under oppholdet. 
 
Utvalget foreslår også at Barneverns- og helsenemnda skal overta det ansvaret barnevernstjenesten i dag har etter § 6-2, tredje ledd, andre punktum. Dette etterlater noen prosessuelle spørsmål. Det fremgår ikke av forslaget om det i så tilfelle må utarbeides en ny begjæring, altså fremmes ny selvstendig sak, eller om det skal sendes inn et prosesskriv med oppdatering av saken til nemnda. I sistnevnte situasjon er det et spørsmål om det første vedtaket representerer en avslutning av saken i nemnda, som i sin tur gir grunnlag for å gå til søksmål etter tvistelovens kapittel 36. Det må også avklares om nemndas vurdering etter seks måneder kan bringes inn for domstolene, kanskje særlig der saken allerede har vært prøvd av domstolen i løpet av de første seks måneder av plasseringen. 
 
Forslag 27: Barneverns- og helsenemndas vedtak skal ivareta barnets forløp
 
Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget. Dette følger allerede av gjeldende rett. 
 
Forslag 28: Tydeliggjøre institusjonstilbudets formål i barnevernsloven 
 
For å kunne forvente ønsket effekt av et slikt tiltak, særlig ansvaret for å sikre tjenester fra andre fagfelt, mener Advokatforeningen at det vil kreves lovendringer i hhv. opplæringsloven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgsloven. Uten en lovmessig forankret forpliktelse knyttet til et slikt ansvar også innenfor andre sektorer, vil den foreslåtte lovendringen ha liten effekt.  
 
Forslag 29: Ny innretning av institusjonstilbudet
 
Advokatforeningen er positiv til tiltaket, men viser likevel til merknadene til forslag 32 om forslag til felles faglige prinsipper for god omsorg og utviklingsstøtte. 
 
Forslag 30: Tilsyn med barnevernsinstitusjonene
 
Advokatforeningen støtter tiltaket, og viser til at det i flere offentlige utredningsarbeid, kartlegginger og prosjekter er avdekket store utfordringer i å få til et godt nok samlet hjelpetilbud i enkeltsaker til barn i barneverninstitusjoner. 
 
Forslag 31: Tydelig og likeverdig nasjonal faglig styring 
 
Advokatforeningen vil understreke behovet for å gjøre det klart at dette ikke endrer ansvarsfordelingen i barnevernsloven, slik dette er regulert i lovens kapittel 15 og 16. Statens kompetanse begrenser seg til bistandsplikten, mens det er den kommunale barnevernstjenesten som sitter med det faglige ansvaret for de beslutninger som blir tatt i enkeltsaker, være seg valg av tiltak eller andre typer faglige veivalg. 
 
Forslag 32: Felles faglige prinsipper for god omsorg og utviklingsstøtte 
 
Advokatforeningen viser til stengingen av Bufetats institusjon Vestlundveien i Bergen i 2018. En del av årsaken til stengingen var at en del av personalgruppen ved institusjonen i liten grad benyttet grensesetting under omsorgsansvaret som virkemiddel i det miljøterapeutiske arbeidet. Advokatforeningen savner, med utgangspunkt i ovennevnte, at de felles faglige prinsippene for god omsorg og utviklingsstøtte også reflekterer behovet for at de voksne må sette grenser i noen situasjoner under utøvelse av omsorgsansvaret. Advokatforeningen foreslår følgende tilføyelse i fjerde strekpunkt: «(…), også i situasjoner der det er nødvendig å sette grenser for barna».  
 
Forslag 33: Kommunalt ansvar for grunnskoleopplæringen for barn på institusjon 
 
Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget.
 
Forslag 34: Plan for oppfølgning av skolegang for barn som skal flytte til institusjon
 
Advokatforeningen støtter forslaget.
 
Forslag 35: Rett til kontinuitet i opplæringen for barn i akutt- og utredningsinstitusjon
 
Advokatforeningen støtter forslaget.
 
Forslag 36: Fylkeskommunen gis ansvar for økt tilrettelegging for digital opplæring
 
Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget.
 
Forslag 37: Vurdere om finansieringsordning for ungdomsenhetene kan benyttes for barnevernsinstitusjoner
 
Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget.
 
Forslag 38: Etablere praksisnære deltidsutdanninger 
 
Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget.
 
Forslag 39: Økte muligheter for personer uten formell kompetanse med relevant erfaring som er særlig godt egnet
 
Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget. 
 
Forslag 40: Samlet gjennomgang av krav og føringer for institusjoner 
 
Advokatforeningen støtter forslaget. 
 
Forslag 41: Støttehjem for barn på institusjon
 
Advokatforeningen er bekymret for forskjellsbehandling blant barn når det gjelder støttehjem. Advokatforeningen er kjent med store utfordringer knyttet til tilgang til fosterhjem og avlastning. Forslag om støttehjem skal være et frivillig tiltak, der man ikke får betalt. Støttehjem vil derfor avhenge av om det enkelte barn har noen i sitt nettverk som kan være tilgjengelig. 
 
Videre påpeker Advokatforeningen at mye av de behov et støttehjem fremstår å skulle dekke, skal inngå i den omsorgen barnet har en rett til å få. 
 
Forslag 42: Barn skal ha rett til å fullføre skoleåret på institusjon
 
Advokatforeningen mener det er positivt at barn har rett til å fullføre skoleåret på institusjonen, dersom barnet ønsker det. Samtidig er det en del praktiske utfordringer ved en slik rettighet. Om vilkårene for tvang ikke lenger er oppfylt, hvordan skal man da sikre at barnet får fortsette på skole der institusjonen ligger? Advokatforeningen minner her om at mange barn flytter langt når de flyttes på institusjon. 
 
Forslag 43: Mer systematisk kunnskapsutvikling
 
Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget.
 
Forslag 44: Barn skal ha rett til institusjonsopphold i egen region
 
Advokatforeningen støtter forslaget, herunder de viktige hensyn som tilsier rett til institusjonsopphold i egen region. Samtidig er Advokatforeningen opptatt av at regionene er store, og enkelte ganger vil reiseveien til institusjon i egen region være lenger enn ved institusjonsplasseringen i annen region. Man må derfor sikre at barnet får institusjonsopphold nærmest mulig bosted, uavhengig av region. 
 
Forslag 45: Fastsettelse av kommunens egenandel på institusjonstiltak
 
Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget.
 
Forslag 46: Lik finansieringsordning i hele landet
 
Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget.
 
Forslag 47: Bufdirs rolle som fagdirektorat tydeliggjøres
 
Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget.
 
Forslag 48: Barne- og familieetaten bør innlemmes i Bufetat
 
Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget, ut over at Advokatforeningen støtter tiltak som bidrar til likebehandling. 
 
Forslag 49: Formål for og styring av spisskompetansemiljøene tydeliggjøres 
 
Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget.
 
Forslag 50: Etablering av ny nasjonal godkjenningsenhet
 
Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget.
 
 
 
                                                Vennlig hilsen
 
 
 
Jon Wessel-Aas                                                                    Merete Smith
leder                                                                                      generalsekretær