Høring

Forslag om videreføring av midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

Adressat
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Skrevet av
Bygningsrett og reguleringsspørsmål
Sendt 31. januar 2024

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser. 

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet bare fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover. 

2  Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Arbeids- og inkluderingsdepartementet datert 19. desember 2023, med høringsfrist den 31. januar 2024.

Høringen gjelder forslag om videreføring av midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina. Det overordnede målet med de midlertidige endringene er å gjøre det enklere for kommuner å ta imot mange fordrevne fra Ukraina på kort tid. 

Denne høringsuttalelsen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål. Lovutvalget består av Stian Berger Røsland (leder), Trond Skogvoll, Ingrid Sævold Moe, Elisabeth Nygård og Ane Lillevoll-Øvre, som alle har lang erfaring og god kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet.  

3  Merknader til enkelte paragrafer 

3.1  Pbl. § 20-9

Plan- og bygningsloven § 20-9 gir kommunene adgang til å gjøre unntak fra kravet om søknad om tillatelse og arealplan for oppføring av bolig, tidsbestemt bruksendring av eksisterende bygninger og plassering eller oppføring av midlertidige bygninger som skal brukes til innkvartering av asylsøkere mv., supplert med en forskriftshjemmel. Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen til 1. juli 2025, uten endringer eller utvidelser. 

Formålet med bestemmelsen er å gi fleksibilitet og handlingsrom til å gjennomføre nødvendige tiltak raskere og rimeligere ved økte ankomster. Det fremkommer av høringsnotatet at flere kommuner har rapportert om mangel på tilgang på boliger og at beredskapsbestemmelsen først og fremst har vært brukt av kommunene til å sikre midlertidig innkvartering i mottakssentre. Etter departementets oppfatning må behovet for boliger i kommunene fortsatt i hovedsak dekkes ved å ta i bruk eksisterende boliger og bygg, eller gjennom utplassering av midlertidige bygninger. 

Tidsbestemte bruksendringer og midlertidige bygninger som oppføres i medhold av pbl. § 20-9 gjelder for inntil to år. Advokatforeningen er kjent med at tilbydere mener at bestemmelsens varighet er et problem fordi det ikke er økonomi i å oppføre midlertidige boliger i kun to år. Også midlertidige bygninger medfører betydelige økonomiske investeringer. I tillegg kan det nevnes at standard leieavtaler på modulbygg har en varighet på fem år. Dette har resultert i at tilbyder sender søknad om oppføring av varige boliger på arealer som ikke er avsatt til bolig, istedenfor å søke om midlertidige boliger. Som kjent er det kun midlertidige bygninger som kan oppføres i strid med plan, og slike søknader må derfor avslås siden vilkåret for å gi slik varig tillatelse da ikke vil være oppfylt. Når bestemmelsen i første rekke er ment for midlertidige tiltak og skal åpne for at tiltak gjennomføres rimeligere, kan det stilles spørsmål ved om bestemmelsens varighet for midlertidige boliger på to år er til hinder for at slike midlertidige bygg blir omsøkt.

Advokatforeningen foreslår ingen konkrete endringer i bestemmelsens varighet, men mener at erfaringene tilsier at departementet bør drøfte hvorvidt bestemmelsens vilkår om varighet bør forlenges. 

Videre kreves det ferdig utfylt gjennomføringsplan ved anmodning om unntak for etablering av varige boliger, jf. midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for å håndtere høye ankomster av fordrevne fra Ukraina § 2 tredje ledd. Dette skaper praktiske problemer for private tilbydere, fordi kontrakter i praksis må være inngått før kommunen har gitt fritak for søknadsplikt. På den annen side ønsker anmoder å være sikker på at prosjektet vil få innvilget unntak etter pbl. § 20-9 før kontrakter inngås. 

Advokatforeningen foreslår at kravet til gjennomføringsplan justeres noe, slik at det er mulig for anmoder å sende inn en gjennomføringsplan som viser ansvarsområdene og tiltaksklasse ved anmodningen, uten at ansvarshavende er fastsatt før fritak etter pbl. § 20-9 er innvilget. Advokatforeningen foreslår videre at dersom kommuner innvilger slik søknad om fritak, må gjennomføringsplanen kompletteres med ansvarlige foretak før det gis igangsettingstillatelse. 

En annen utfordring som Advokatforeningen er kjent med, gjelder kravet til bekreftelse fra relevant offentlig myndighet på at unntaket fra søknadsplikten er nødvendig. Etter pbl. § 20-9 første ledd kan kommunen etter «skriftlig anmodning fra en offentlig myndighet eller fra private tilbydere innen barnehage, skole eller bolig, gjøre unntak fra søknadsplikten.» Hvor private tilbydere anmoder om slikt unntak kreves det bekreftelse fra relevant offentlig myndighet på at «unntaket er nødvendig», jf. midlertidig forskrift § 2 fjerde ledd. Slik forskriften er formulert, fremstår det som uklart om bekreftelsen skal omhandle at unntaket er nødvendig, fordi det er behov for flere boliger, eller om det kreves bekreftelse på at den konkrete boligen er nødvendig. 

Advokatforeningen foreslår at kravet i forskriften til bekreftelse fra relevant offentlig myndighet på at unntaket er «nødvendig» presiseres, slik at det fremgår hva som skal være nødvendig. 

3.2  Pbl § 20-10

Advokatforeningen støtter forslaget om å videreføre saksbehandlingsreglene i pbl. § 20-10. 

4  Oppsummering av merknader til pbl. § 20-9 og 20-10

Advokatforeningen støtter i det vesentlige forslaget om å videreføre de midlertidige endringene i plan- og bygningsloven, men anbefaler at kravet til gjennomføringsplan endres og at kravet i forskriften til bekreftelse fra relevant offentlig myndighet på at unntaket er «nødvendig» presiseres, slik det er redegjort for ovenfor.  

Advokatforeningen støtter forslaget om å videreføre pbl. § 20-10.
                                                     


                                                     Vennlig hilsen 

 

Jon Wessel-Aas                                                                       Merete Smith
leder                                                                                         generalsekretær