Høring

Gjennomføring av forventede nye EØS-regler om grønne obligasjoner

Adressat
Finansdepartementet
Skrevet av
Miljø, klima og bærekraft
Sendt 10. januar 2024

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser. 

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2  Sakens bakgrunn

Vi viser til høringsbrev av 23. oktober 2023 fra Finansdepartementet, med høringsfrist 10. januar 2024. 

Høringen gjelder gjennomføring av forventede nye EØS-regler om grønne obligasjoner.

Denne høringsuttalelsen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for miljø, klima og bærekraft. Lovutvalget består av Arne Oftedal (leder), Einar Bratteng, Cathrine Hambro, Camilla Meland Madsen, Tina Storsletten Nordstrøm, Lars Ole Sikkeland og Liv Monica Stubholt, som alle har lang erfaring og god kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet. 

3  Kommentarer 

Advokatforeningen er generelt positive til at regulatoriske virkemidler benyttes for å gjennomføre det grønne skiftet. Advokatforeningen er positive til at det blir enklere for investorer å identifisere og sammenligne miljøvennlige obligasjoner, å kvalitetssikre at obligasjonene faktisk fremmer bærekraft, og derigjennom å motvirke såkalt grønnvasking.

Advokatforeningen er enige i at fraværet av en felles standard for miljømessig bærekraftige obligasjoner kan innebære et hinder for investorer i å identifisere obligasjoner der provenyet bidrar til miljømessige mål. Ulike standarder og bransjepraksiser i medlemsstatene vil kunne skape ulike markedsvilkår og øke faren for grønnvasking og feilslåtte investeringsbeslutninger. Også på dette grunnlag er Advokatforeningen positive til forslagene.

Advokatforeningen har ingen motforestillinger mot at endringene foretas ved endringer i verdipapirhandelloven, men henstiller til at reglene forenkles i så stor grad som mulig. Rammene og regelverket må være klart og forutsigbart, og sikre at de grønne obligasjonene bidrar til det grønne skiftet.

4  Avslutning 

Advokatforeningen stiller seg positive til forslaget fra Finanstilsynet om gjennomføring av forventede nye EØS-regler om grønne obligasjoner, men henstiller til at reglene forenkles i så stor grad som mulig. 

 

                                               Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                       Merete Smith
leder                                                                                       generalsekretær