Høring

Forslag til endring i forskrift om lån fra Husbanken

Adressat
Kommunal- og distriktsdepartementet
Skrevet av
Fast eiendom (tings- og leierett)
Sendt 17. juni 2024

1  Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser. 

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover. 

2  Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Kommunal- og distriktsdepartementet, publisert den 6. mai 2024, med høringsfrist den 17. juni 2024. 

Høringen gjelder forslag til endring i forskrift om lån fra Husbanken (FOR-2019-11-18-1546). Departementet foreslår at Husbanken gjennom forsøk kan gjøre avvik fra reglene i forskrift om lån fra Husbanken for startlån. Hjemmelen skal gi rom for ulike forsøk som fremmer nytenkning og innovasjon på det boligsosiale området og måter å oppnå en mer treffsikker og effektiv bruk av startlånet på. 

Bakgrunnen for forslaget er et Innst. 2 S (2023-2024) for statsbudsjettet i 2024 hvor det står: «94. Stortinget ber regjeringen i forskrift om lån fra Husbanken om å inkludere startlån i forsøkshjemmelen i en tidsbegrenset periode, herunder også forsøk for unge og førstegangsetablerere. Regjeringen skal ta sikte på at hjemmelen skal tre i kraft fra 1. juli 2024, og forsøksordningen skal evalueres.»  

Denne høringsuttalelsen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for fast eiendom (tings- og leierett). Lovutvalget består av Olav Pedersen (leder), Kristine Devold, Christine Haugstvedt Downing, Thomas Rindahl Håkonsen, Trude Gran Melbye, Tom Risa og Tina Østreng Lund, som alle har lang erfaring og god kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet.  

3  Kommentarer til de enkelte forslagene

Husbanken har i dag en mulighet til å gjøre avvik fra reglene i låneforskriften gjennom forsøk, jf. låneforskriften § 1-3. Hjemmelen gjelder lån til boligkvalitet, lån til utleieboliger for vanskeligstilte og lånt til studentboliger. Gjeldende forsøkshjemmel gjelder ikke for startlån. 

Varighet
Departementet foreslår en varig endret hjemmel, slik at denne ikke skal evalueres slik som fremkommer av Innst. 2 S (2023-2024) for statsbudsjettet i 2024. Begrunnelsen for denne endringen er at det vil kunne være behov for hjemmelen fremover i tid dersom flere forsøk skal igangsettes. Advokatforeningen støtter denne utvidelsen, og mener at tidsbegrensningen vil ivaretas ved at forsøkene er midlertidige. 

Hensikten med forsøk for startlån
Hensikten med forsøk for startlån er at Husbanken og kommunene gis mulighet til å teste ut endringer i ordningen før det eventuelt blir gjort permanente forskriftsendringer. Slik Advokatforeningen vurderer det er den foreslåtte endringen bygger opp under Bustadmeldingen, og er i tråd med forskriftens formål. 

Rammer for forsøk med startlån
Inntil Husbanken og departementet har høstet erfaringer med hvordan forsøk med startlån kan innrettes, legger departementet opp til at rammene for forsøkene med startlån skal godkjennes av departementet før Husbanken kan igangsette dem. Advokatforeningen kan ikke se at forskriften § 1-3 legger opp til denne begrensningen, men antar at den følger av § 5-4 siste ledd. 

4  Avslutning/oppsummering 

Advokatforeningen mener at den foreslåtte endringen er i tråd med oppgavene til Husbanken i lov om Husbanken og i tråd med forskriftens formål i § 1-2. Advokatforeningen støtter forslaget til endring av forsøkshjemmel for startlån. 

 

                               Vennlig hilsen

 


Siri Teigum                                                                        Merete Smith
leder                                                                                   generalsekretær