Høring

Forslag til reviderte statlige planretningslinjer for klima og energi

Adressat
Kommunal- og distriktsdepartementet/Miljødirektoratet
Skrevet av
Bygningsrett og reguleringsspørsmål
Sendt 12. juni 2024

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser. 

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover. 

2  Sakens bakgrunn

Advokatforeningen viser til høringsnotat fra Kommunal- og distriksdepartementet, publisert den 13. mars 2024, med høringsfrist 12. juni 2024. Høringsnotatet gjelder forslag til reviderte statlige planretningslinjer for klima og miljø.

Denne høringsuttalelsen er utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål. Lovutvalget består av Stian Berger Røsland (leder), Trond Skogvoll, Ingrid Sævold Moe, Elisabeth Nygård og Ane Lillevoll-Øvre, som alle har lang erfaring og god kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet.  

3  Kommentarer til de enkelte forslagene

3.1   Generelt 

Gjeldende statlige planretningslinjer ble revidert i 2018, da kapittel 5 om klimatilpasning ble lagt til. Det ble ellers gjort mindre justeringer i utslipps- og energidelen. 

Departementets forslag innebærer at navnet endres fra statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning til statlige planretningslinjer for klima og energi. Videre foreslås det reviderte planretningslinjer. 

De nye planretningslinjene er fordelt på generelle retningslinjer (forskriftens kapittel 3) og retningslinjer for klimagassreduksjon og energiplanlegging (kapittel 4). Kapittel 5 foreslås videreført uten endringer. 

3.2  Endring av planretningslinjer 

Advokatforeningen mener at forslaget gir en oversiktlig og god fremstilling over de nye retningslinjene. Tydelige retningslinjer vil bidra til at samhandlingen mellom involverte aktører blir bedre. I tillegg bidrar retningslinjene til et bedre beslutningsgrunnlag som ivaretar klima- og energihensyn på planstadiet.   

Omfanget av utredninger i arealplanleggingen kan bli mer omfattende som en følge av endringene. Det vil igjen kunne føre til økt ressursbruk i kommunene og fylkeskommunenes klima- og energiarbeid. Advokatforeningen mener likevel at dette er nødvendige endringer som bør være gjennomførbare og støtter departementets forslag om å revidere planretningslinjene tilpasset Norges forpliktelser og klimamål. 

4   Avslutning 

Advokatforeningen støtter departementets forslag om å endre forskriften, slik at forskriften får et enklere navn og tydeligere retningslinjer. Forslaget vil bidra til bedre samhandling mellom involverte aktører og gi et bedre beslutningsgrunnlag i planfasen, som i større grad ivaretar klima- og energihensyn.


                                                   Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                          Merete Smith
leder                                                                           generalsekretær