Høring

Forslag om strengere straffebestemmelse for grov utnytting av utlendinger i arbeids- og boligforhold mv.

Adressat
Justis- og beredskapsdepartementet
Skrevet av
Strafferett og straffeprosess
Sendt 8. mai 2024

1 Innledning 

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser. 

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover. 

2  Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Justis- og beredskapsdepartementet publisert den 13. februar 2024, med høringsfrist den 13. mai 2024.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess. Lovutvalget består av Berit Reiss-Andersen (leder), Frode Sulland, Ann Johnsen, Anders Brosveet, Lars Mathias Enger, Bernt Heiberg, Christian B. Hjort, Heidi Juritzen, Stian Mæland, Nicolai Skjerdal og Simen Perminow Skjønsberg. 

3  Advokatforeningens merknad

Advokatforeningen har kun en kommentar, og det er knyttet til å endre formuleringen «utilbørlig utnytting» til «grov utnytting». Bestemmelsen er ment å rette seg mot utnyttingsforhold som ut fra en helhetsvurdering fremstår som sterkt klanderverdig, og benevnelsen «utilbørlig» synes da å være mer treffende. Det forhold at man ønsker å beholde føringene som tidligere gjaldt for å vurdere om en utnytting var å anse som «utilbørlig», taler også for at man beholder denne benevnelsen.

 

                                                            Vennlig hilsen


Jon Wessel-Aas                                                                Merete Smith                        leder                                                                                 generalsekretær