Høring

Forslag til endring av NIS-loven og forslag til endring av arbeidsavtaleforskriften

Adressat
Sjøfartsdirektoratet
Skrevet av
Arbeidsrett
- gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1152 om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår Sendt 21. mai 2024

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser. 

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2  Sakens bakgrunn

Advokatforeningen viser til høringen fra Sjøfartsdirektoratet, publisert 19. februar 2024, om forslag til endring av NIS-loven og forslag til endring av arbeidsavtaleforskriften, med høringsfrist 21. mai 2024. Høringsforslaget skal bidra til å gjennomføre direktiv (EU) 2019/1152 om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår i norsk rett (arbeidsvilkårsdirektivet).

I høringsnotatet foreslår Sjøfartsdirektoratet endringer i NIS-loven og arbeidsavtaleforskriften som anses nødvendige og hensiktsmessige for å gjennomføre arbeidsvilkårsdirektivet.

Forslagene gjelder blant annet endring av NIS-lovens § 8, ved at bestemmelsens henvisning til skipsarbeidsloven § 3-1 fjerde ledd foreslås fjernet. NIS-lovens § 8 hjemler fravikelse av flere av bestemmelsene i skipsarbeidsloven ved tariffavtale for NIS-skip. Arbeidsavtaleforskriften, som
gjennomfører flere av arbeidsvilkårsdirektivets bestemmelser, er hjemlet i skipsarbeidsloven § 3-1 fjerde ledd. Ved å fjerne § 3-1 i listen over bestemmelser som kan fravikes, ønsker direktoratet å sikre tilstrekkelig gjennomføring av direktivet i norsk rett.

Videre foreslås det endringer i arbeidsavtaleforskriften, for å sikre tilstrekkelig gjennomføring av arbeidsvilkårsdirektivets bestemmelser knyttet til innholdet i arbeidsavtaler mv.

Denne høringsuttalelsen er utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett. Lovutvalget for arbeidsrett består av Oddvar Lindbekk (leder), Christian Backe, Eirik Edvardsen, Tina Storsletten Nordstrøm og Nina Gundersen Sandnes.

3   Kommentarer

3.1  Overordnet

Overordnet mener Advokatforeningen at forslaget vil bidra til å sikre en lojal gjennomføring av arbeidsvilkårsdirektivet i norsk rett. De foreslåtte endringene innebærer på overordnet nivå en egnet og adekvat gjennomføring av de EØS-rettslige forpliktelsene for så vidt gjelder de konkrete bestemmelsene knyttet til sjøfolk og fiskere. Advokatforeningen knytter nedenfor kommentarer til enkelte av forslagene.

Advokatforeningen viser også til avgitte høringsuttalelser til forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven mv. for å sikre gjennomføringen av arbeidsvilkårsdirektivet der. Flere av merknadene i dette høringsnotatet gjelder på lik måte, og er sammenfallende med det som fremgår av nevnte høringsuttalelse.

3.2  Bemerkninger til enkelte av endringsforslagene

3.2.1    Forslag om endring av NIS-lovens § 8

Sjøfartsdirektoratet vurderer det slik at det er nødvendig å endre NIS-loven § 8 slik at adgangen til å fravike skipsarbeidsloven § 3-1 slettes. Advokatforeningen støtter direktoratets vurdering av at dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig gjennomføring av arbeidsvilkårsdirektivet i norsk rett.

Det vises til direktoratets gjennomgang, som konkluderer med at det kun er begrenset adgang til å fravike arbeidsvilkårsdirektivets bestemmelser. Når flere av bestemmelsene i direktivet gjennomføres i skipsarbeidslovens bestemmelser, og noen av disse bestemmelsene kan fravikes etter NIS-loven § 8 første ledd, viser Sjøfartsdirektoratet til at dette innebærer at direktivet ikke gjennomføres fullt ut i norsk rett.

Advokatforeningen er enig i dette. Det vises til at direktivet er et minimumsdirektiv, jf. dets artikkel 1 (2) og fortalen. Dette innebærer at EØS-statene minst må sikre det fastsatte beskyttelsesnivået. Adgang til å fravike gjennomføringsbestemmelsene ville dermed ha medført mangelfull gjennomføring av direktivets bestemmelser, for så vidt gjelder sjøfolk og fiskere.

Basert på ovenstående, støtter Advokatforeningen direktoratets endringsforslag knyttet til NIS-lovens § 8, der henvisningen til skipsarbeidsloven § 3-1 slettes.

3.2.2    Forslag til endring av arbeidsavtaleforskriften

3.2.2.1    Til § 2 første ledd

Sjøfartsdirektoratet foreslår at arbeidsvilkårsdirektivets krav til å gi skriftlige opplysninger til arbeidstaker gjennomføres i arbeidsavtaleforskriften ved å utvide gjeldende krav til arbeidsavtalens innhold i forskriftens § 2 første ledd.

Dette er i tråd med systematikken som er valgt i gjennomføring av arbeidsvilkårsdirektivet i arbeidsmiljøloven. Advokatforeningen ser det som hensiktsmessig å regulere dette på samme måte for arbeidstakere som omfattes av skipsarbeidsloven og arbeidsavtaleforskriften. I tråd med dette støtter Advokatforeningen direktoratets forslag.

3.2.2.2  Til § 2 første ledd bokstav k

Arbeidsvilkårsdirektivet artikkel 4 annet ledd bokstav h fastholder at det skal opplyses om rett til utdannelse/opplæring som arbeidsgiver eventuelt tilbyr. Den danske språkversjonen av direktivet anvender begrepet «uddannelse» mens den engelske bruker begrepet «training».

Direktoratet har foreslått å bruke samlebegrepet «kompetanseutvikling» i forskriften. I den forbindelse vises det til at skipsarbeidsloven § 10-2 første ledd bokstav b omtaler «opplæring og annen kompetanseutvikling», og at begrepet «kompetanseutvikling» er foreslått brukt i arbeidsmiljøloven § 14-6 for gjennomføring av arbeidsvilkårsdirektivet.

Advokatforeningen støtter Sjøfartsdirektoratets valg av ordlyd. Begrepet avgrenser mot den ordinære opplæring som gis i alle arbeidsforhold, samtidig som det favner både formell og planmessig etterutdanning hos eksterne leverandører/institusjoner i tillegg til den mer praktiske, planmessige interne opplæringen mange virksomheter gjennomfører.

Det anses videre hensiktsmessig at valg av ordlyd og begreper er konsistent på tvers av lov- og forskriftsverket, jf. tilsvarende valg av ordlyd ved gjennomføringen av arbeidsvilkårsdirektivet i arbeidsmiljøloven. Dette gir sammenheng i lov- og forskriftsverket og øker brukervennligheten.

3.2.2.3  Til § 2 annet ledd

Advokatforeningen støtter forslaget om at arbeidsvilkårsforskriften skal åpne for å gi den nødvendige informasjonen i direktivets artikkel 4 annet ledd bokstav g til l i form av å vise til lover, forskrifter eller tariffavtale. Dette tilsvarende åpningen for slike henvisninger som er inntatt i arbeidsmiljøloven § 14-6 (2), og innebærer etter Advokatforeningens syn en fornuftig balanse av informasjonsbehovet for den enkelte arbeidstaker og den administrative byrden for den enkelte arbeidsgiver.

3.2.2.4 Til § 3 tredje ledd

Forutsatt at skipsarbeidsloven § 3-1 fjerde ledd strykes fra NIS-loven § 8 første ledd, vil det ikke lenger være mulig for tariffpartene å avtale at arbeidsavtaleforskriften ikke skal gjelde for NIS-skip. Dette innebærer også at muligheten til å tariffeste unntak for bruk av direktoratets kontraktsformular for NIS-skip vil utgå. Konsekvensen vil være at formularet må anvendes for alle arbeidstakere som arbeider på NIS-skip.

Sjøfartsdirektoratet foreslår å endre arbeidsavtaleforskriften § 3 tredje ledd slik at forskriftens krav om bruk av direktoratets formular for arbeidsavtale ikke skal gjelde for NIS-skip, på samme måte som fiske- og fangstfartøy er unntatt fra kravet. Alternativet vil slik Sjøfartsdirektoratet ser det være å videreføre muligheten til å tariffeste bruk av et annet formular for arbeidsavtale enn det som er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Direktoratet viser til at det imøteser høringsinstansenes innspill og vurderinger knyttet til valget mellom de to alternativene.

Advokatforeningen ser at kravene i skipsarbeidsloven § 3-1 og arbeidsavtaleforskriften uansett må oppfylles, og at direktivet ikke krever bruk av en fast mal. Direktivet åpner imidlertid for utarbeidelse av maler el.lign. i Artikkel 5 nr. 2. Det gis imidlertid lite informasjon i høringsnotatet knyttet til vurderingen av grunnlaget og/eller behovet for det foreslåtte unntaket, og valget mellom to unntaksformer. Det gis ikke informasjon om bruken av den til nå eksisterende hjemmel for unntak i tariffavtale. Det gis heller ikke en beskrivelse av ulempen knyttet til bruk av formularet særlig for NIS-skip, sammenlignet med det øvrige bruksområdet for formularet der det fortsatt forutsettes brukt. Advokatforeningen ser merknaden om at Sjøfartsdirektoratet har inntrykk av at rederier med NIS-skip bruker andre formularer (s. 11) og at unntaket fra bruk av formularet antas å lette den administrative byrden noe for arbeidsgiver (s. 6), uten at dette gir grunnlag for klare lovtekniske eller lovsystematiske vurderinger. Advokatforeningen anbefaler at dette utredes og vurderes nærmere i det videre lovarbeidet.


                                                         Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                    Merete Smith
leder                                                                                   generalsekretær