Høring

Forslag til nasjonal gjennomføring av SDG-forordningen

Adressat
Kommunal- og distriktsdepartementet
Skrevet av
IKT og personvern
Sendt 13. mars 2024

1 Innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser. 

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av Advokatforeningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover. 

2  Sakens bakgrunn

Vi viser til høringen til Kommunal- og distriktsdepartementet, publisert den 7. desember 2023, med høringsfrist den 13. mars 2024. 

Høringen gjelder forslag til nasjonal gjennomføring av forordningen om opprettelse av en felles digital portal for å gi tilgang til opplysninger, prosedyrer og støtte- og problemløsing (Single Digital Gateway forordningen).

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern. Lovutvalget består av Malin Tønseth (leder), Kari Gimmingsrud, Christopher Sparre-Enger Clausen, Eirin Helen Hauvik, Knut-Erik Jakhelln og Gry Steen Hvidsten.

3  Advokatforeningens kommentarer 

Høringen omfatter forslag til forskrift som implementerer SDG-forordningen ((EU) 2018/1724 av 2. oktober 2018) om opprettelse av en felles digital portal mv.) og gjennomføringsforordning ((EU) 2020/1121 av 29. juli 2020) om innsamling og utveksling av brukerstatistikk mv. Høringen omfatter i tillegg gjennomførings-forordning om fastsettelse av tekniske og operasjonelle spesifikasjoner for det tekniske systemet for automatisert utveksling av bevis over landegrensene og anvendelse av "engangsprinsippet" mv. ((EU) 2022/1463 av 5. august 2022). 

Advokatforeningen har for så vidt ingen innvendinger eller innspill til selve forslaget til forskrift som foreslås gitt med hjemmel i forvaltningsloven § 15 a tredje ledd. Advokatforeningen har imidlertid merket seg at høringsnotatet ikke berører de personvernmessige spørsmålene som oppstår, dvs. i forbindelse med innsamling av tilbakemeldinger fra brukerne og brukerstatistikk samt i forbindelse med utveksling av bevis. Begge deler vil omfatte innsamling og videre bruk, herunder deling, av personopplysninger, om det som må antas å være et stort antall individer. I tilknytning til dette oppstår det etter Advokatforeningens syn en rekke helt grunnleggende spørsmål som det er viktig at blir vurdert og klargjort i det videre arbeidet. To slike sentrale spørsmål er hvem som har hvilke roller (behandlingsansvarlig/felles behandlings-ansvarlig/databehandler) og hva som vil være det rettslige grunnlaget etter personvernforordningen for de behandlinger som foretas. 

Vi ser at de respektive forordningene i noen utstrekning inneholder personvernreguleringer, men disse er av litt ulik karakter og fremstår ikke som uttømmende/dekkende. Dels er det noen steder mer spesifikke reguleringer, som f.eks. sier noe om hvem som vil være behandlingsvarlig og databehandler i relasjon til en behandling, og dels er det andre steder inntatt mer generelle bestemmelser som kun henviser til og forutsetter at de involverte myndigheter må følge personvernforordningens bestemmelser. Advokatforeningen har oppfattet at personvernspørsmål har vært diskutert som en del av arbeidet med dette regelverket i EU, men det er uklart for oss om/i hvilken utstrekning enkelte spørsmål fortsatt må avklares nærmere og/eller følges opp nasjonalt. Uansett er det involverte myndigheters eget ansvar å ha oversikt og dokumentasjon knyttet til sin egen behandling på plass.

4   Avslutning 

For å sikre at involverte myndigheter har tilstrekkelig oversikt og kontroll over sin egen rolle og sitt eget ansvar, herunder at man er i stand til å påvise etterlevelse av personvernforordningens krav, antar Advokatforeningen det vil være nødvendig å se nærmere på de personvernmessige sidene som del av den videre implementeringen. Det er mange ulike myndigheter som vil bli berørt av dette regelverket og det er trolig mest hensiktsmessig at enkelte grunnleggende spørsmål vurderes og avklares på vegne av alle.

 

                                                           Vennlig hilsen 

 

Jon Wessel-Aas                                                                   Merete Smith
leder                                                                                    generalsekretær