Webinar

Parts- og vitneavhør i straffesaker

Hva lærer du?

Du lærer grunnleggende eksaminasjonsteknikk og feller man kan gå i. Ulike måter å spørre på og hvordan man kan forberede avhør av parter, vitner og sakkyndige blir gjennomgått av kursholderen. Dessuten gis det en innføring i det regelverket som gjelder for eksaminasjon i retten.

Kursinnhold

De fleste straffesaker avgjøres på grunnlag av bevisførselen. Forklaringer fra tiltalte, fornærmede og vitner er ofte de sentrale beviselementene i de straffesakene domstolene behandler. Måten man eksaminerer parter og vitner på – eksaminasjonsteknikken – står derfor helt sentralt for aktørene i en straffesak. Eksaminasjonen av parter og vitner er den viktigste og på mange måter vanskeligste oppgaven en praktiker står overfor. 

Hvem passer kurset for?

Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et to-timers webinar hvor hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål og drøftelse underveis.

Om foredragsholder

Advokat Bendik Falch-Koslung arbeider hovedsakelig med strafferett, arbeidsrett, barnevernsrett, barne- og familierett, forvaltningsrett og erstatningsrett.  Han er fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Han har omfattende prosedyreerfaring for samtlige rettsinstanser, også i meget omfattende og komplekse saker. Bendik Falch-Koslung har møterett for Høyesterett.

Webinar


Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200

Påmeldingsfristen er passert