Kurs

Rollen som Hvitvaskingsansvarlig

I dette kurset gjennomgår vi hvitvaskingslovens krav og forventninger til hvitvaskingsansvarlig. Kurset vil ha fokus på praktisk (operativ) håndtering av kravene, og hvordan den hvitvaskingsansvarlige i advokatvirksomheter kan organisere arbeidet effektivt innenfor lovens rammer.

Hvitvaskingsansvarlig er en viktig funksjon hos de rapporteringspliktige. Rollen ble ytterligere fremhevet og tydeliggjort ved endring av hvitvaskingsloven i 2018, og tydeliggjøringen er fulgt opp i Finanstilsynets rundskriv (nr. 4/2022).  Det er i dag forventet at funksjonen er en del av ledelsen, eller er en (mellom) leder som har en rolle på et nivå i virksomheten som gir gjennomslagskraft. Dette er bl.a. uttrykt ved at hvitvaskingsansvarlig skal ha direkte rapporteringslinje til øverste ledelse og styret.

Innenfor advokatbransjen er det store forskjeller på størrelsen av advokatvirksomheter, og hvitvaskingsansvarlig må ved utøvelse av sitt ansvar være i stand til å tilpasse og prioritere arbeidet til virksomhetens størrelse, risiko og kompleksitet (proporsjonalitet).

Utøvelse av rollen må utvikles gjennom erfaring. Hvitvaskingsansvarlig er tildelt ansvaret for det operative arbeidet, og det krever, i tillegg til faglig kunnskap, forståelse for organisatoriske løsninger, samarbeid og kommunikasjon.

Hovedfokuset under kurset vil være hvordan man etablerer, gjennomfører og utøver rollen som hvitvaskingsansvarlig effektivt. Organisatoriske forhold vil av den grunn være en del av kurset.

Vi vil bl.a. berøre følgende temaer:

  • Lovgivningen og rammene
  • Rollen som hvitvaskingsansvarlig – praktisk tilnærming
  • Risikovurderingen og anvendelsen i det operative arbeidet
  • Risikobaserte rutiner og løpende oppfølging
  • Undersøkelser og rapportering til ØKOKRIM
  • Internkontroll

  Hvem passer kurset for?
Kurset passer for og er rettet mot deg som er utpekt som hvitvaskingsansvarlig, jf. hvitvaskingsloven § 8. Kurset kan også ha interesse for medlemmer av styret (øverste ledelse) eller advokater som driver egen praksis.

Formålet med kurset er at du skal få motivasjon, inspirasjon og stå enda bedre rustet til å utøve din rolle som hvitvaskingsansvarlig i din virksomhet. '

Om foredragsholderne:

Else-Cathrine Lund er jurist og har bakgrunn som politiadvokat og statsadvokat fra Oslo Politidistrikt og ØKOKRIM hvor hun også var leder for den norske FIUen. Hun har vært stabsleder i Politiets sikkerhetstjeneste, advokat og konsulent i PwC og i Finans Norge (finansinstitusjonenes interesse-organisasjon).

Lund var medlem av lovutvalget som fremmet forslag til ny hvitvaskingslov på bakgrunn av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Loven trådte i kraft i 2018.

Lund har lang erfaring fra bekjempelse av økonomisk kriminalitet, med særlig kunnskap om operasjonalisering av hvitvaskingslovens krav og plikter. Hun har deltatt som foredragsholder på en rekke kurs og konferanser, også for styrer og ledelse i banker og andre rapporteringspliktige. Lund er i dag tilknyttet Vier advokatfirma AS som høsten 2022 holdt opplæring for advokater på vegen av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Roar Østby er jurist og har bakgrunn som statsadvokat/førstestatsadvokat fra ØKOKRIM og Riksadvokatembetet. Han har vært advokat og konsulent i PwC og Deloitte, og ansvarlig for hvitvasking og leder av compliance-området i DNB konsernet.

Østby har mange års erfaring fra bekjempelse av økonomisk kriminalitet, med spisskompetanse innenfor bl.a. anti-hvitvasking. Han ledet noen år enheten i ØKOKRIM som mottar rapporter i henhold til hvitvaskingsloven.

De siste 13 årene har han arbeidet operativt med å implementere hvitvaskingsloven i større foretak, da særlig med finansforetak i Norden. I dette arbeidet har han hatt jevnlig dialog med myndighetsorganer og kontrolletater for å sikre løpende dialog i forbindelse med daglig drift og under stedlige tilsyn. Han har i mange år holdt foredrag og kurs om operativ håndtering av hvitvaskingslovens krav.

Rollen som Hvitvaskingsansvarlig

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Advokatforeningen, Universitetsgata 9, 0164, OSLO
Dato
Tid
17:00 - 19:30
Godkjennes med
3 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200

Påmeldingsfristen er passert