Webinar

Hvordan kan man utarbeide en virksomhetsinnrettet risikovurdering i henhold til hvitvaskingsloven § 7?

Advokatforeningen inviterer til kurs om hvitvaskingsloven

I dette kurset gjennomgår vi «steg for steg» hvordan en risikoanalyse kan utarbeides for å fylle kravene til virksomhetsinnrettet risikovurdering i henhold til hvitvaskingsloven § 7.

Kurset vil ha fokus på praktisk (operativ) håndtering av kravene, og hvordan den hvitvaskingsansvarlige i advokatvirksomheter kan organisere arbeidet effektivt innenfor lovens rammer.

Kursinnhold:

Kurset vil «steg for steg» vise hvordan en virksomhetsinnrettet risikoanalyse i henhold til hvitvaskingsloven § 7 kan utarbeides. Metoden bidrar til å forankre risikovurderingen i virksomheten, og til å involvere og hente ut erfaring fra egne ressurser. Hvitvaskingsansvarlig blir svært ofte tildelt ansvaret for å utarbeide en risikovurdering. For at risikovurderingen skal bli virksomhetsinnrettet bør prosessen omfatte flere enn hvitvaskingsansvarlig. Hvitvaskingsansvarlig bør være i stand til å kunne iverksette og fasilitere en metode for å sikre at risikovurderingen gjenspeiler egen virksomhet. Av den grunn er målgruppen for kurset først og fremst hvitvaskingsansvarlig eller den som har ansvaret for at det foreligger en virksomhetsinnrettet risikovurdering.

Hvem passer kurset for?

Kurset egner seg også for ledende partnere, daglig leder, styremedlemmer eller andre som har det endelige ansvaret for at virksomheten har innrettet sitt arbeide på en risikobasert måte.

Om foredragsholderne:

Else-Cathrine Lund er jurist og har bakgrunn som politiadvokat og statsadvokat fra Oslo Politidistrikt og ØKOKRIM hvor hun også var leder for den norske FIUen. Hun har vært stabsleder i Politiets sikkerhetstjeneste, advokat og konsulent i PwC og i Finans Norge (finansinstitusjonenes interesse-organisasjon).

Lund var medlem av lovutvalget som fremmet forslag til ny hvitvaskingslov på bakgrunn av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Loven trådte i kraft i 2018. Lund har lang erfaring fra bekjempelse av økonomisk kriminalitet, med særlig kunnskap om operasjonalisering av hvitvaskingslovens krav og plikter. Hun har deltatt som foredragsholder på en rekke kurs og konferanser, også for styrer og ledelse i banker og andre rapporteringspliktige. Lund er i dag tilknyttet Vier advokatfirma AS som høsten 2022 holdt opplæring for advokater på vegen av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Roar Østby er jurist og har bakgrunn som statsadvokat/førstestatsadvokat fra ØKOKRIM og Riksadvokatembetet. Han har vært advokat og konsulent i PwC og Deloitte, og ansvarlig for hvitvasking og leder av compliance-området i DNB konsernet. Østby har mange års erfaring fra bekjempelse av økonomisk kriminalitet, med spisskompetanse innenfor bl.a. anti-hvitvasking. Han ledet noen år enheten i ØKOKRIM som mottar rapporter i henhold til hvitvaskingsloven. 

De siste 13 årene har han arbeidet operativt med å implementere hvitvaskingsloven i større foretak, da særlig med finansforetak i Norden. I dette arbeidet har han hatt jevnlig dialog med myndighetsorganer og kontrolletater for å sikre løpende dialog i forbindelse med daglig drift og under stedlige tilsyn. Han har i mange år holdt foredrag og kurs om operativ håndtering av hvitvaskingslovens krav.

 

Kurs om hvitvaskingsloven

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:30
Godkjennes med
3 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200

Påmeldingsfristen er passert