Webinar

Pensjon for advokater og advokatfullmektiger

Pensjon er i fokus som aldri før. Alternativene og kombinasjonsmulighetene er mange. Feil valg kan koste dyrt; både på bedrifts- og individnivå. Pensjonsreglene for virksomheter i privat sektor er preget av stor fleksibilitet, og gir god mulighet for skreddersøm. Dette gjelder både sammensetning av selve pensjonsplanen og nivået på de ulike pensjonsytelsene. Innenfor en og samme økonomiske ramme vil f.eks. ulike pensjonsplaner kunne gi ulik fordelingsprofil. I tillegg til gjennomgang av reglene for folketrygd, tjenestepensjon etter skatteloven samt AFP, vil det også bli gjennomgått hvilke muligheter som finnes for supplerende pensjonsordninger for særskilte grupper, f.eks. med tanke på førtidspensjon, pensjon for lønn over 12 G eller annet. Slike ordninger er stadig mer aktuelle som del av den samlede «kompensasjonspakken», blant annet som følge av endrede skatteregler.


Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot advokater med interesse for selskapets, kunders og egen pensjon. Spørsmålene vil for mange både være knyttet til hva man må gjøre, hva man kan gjøre, og hva man bør gjøre? Og - ikke minst; hva man bør unngå å gjøre?

Kursinnhold

1. Alderspensjon fra Folketrygden

 • Pensjonsreformen - de viktigste endringene i folketrygden og evalueringen av disse
 • Opptjening, beregning og vilkår for alderspensjon fra folketrygden
 • Kort om skatt på pensjon fra folketrygden

2. Tjenestepensjon og AFP gjennom arbeidsforhold i privat sektor Alderspensjon

 • Hva må bedriften ha - hva er obligatorisk?
 • Hva kan bedriften ha - hva er handlingsrommet? Ytelsespensjonsordninger – foretakslovens regler Innskuddsordninger – innskuddspensjonslovens regler
  Hybrid tjenestepensjon – tjenestepensjonslovens regler Ev. supplerende pensjonsordninger
 • Hva bør bedriften ha - hva er «riktig» nivå og sammensetning i den enkelte virksomhet?
 • Kort om skattemessige konsekvenser knyttet til pensjon gjennom arbeidsforhold AFP i privat sektor Kort om hva som ligger i dagens AFP-ordning og hvilke endringer kan ventes Kort om risikodekninger gjennom arbeidsforhold Risikodekninger privat sektor

3. Individuell pensjonssparing

 • Kort om ulike spareformer
 • Oppdatering advokat

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et to-timers webinar. Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål underveis.

Om foredragsholder 

Hilde Nordstoga er jurist og fagsjef for pensjonsrådgivning i Formue As.

Pensjon for advokater og advokatfullmektiger

 • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200

Påmeldingsfristen er passert