Advokaters taushetsplikt

Kurset er ment å være et praktisk rettet introduksjonskurs til reglene som regulerer konfidensialitetsforholdet mellom advokat og klient i norsk rett. Kurset går over to timer og gjennomføres som et Webinar.

2 etikk timer

Webinar

11.11.2021 17.00 - 19.00

Pris: Kr. 600,- for medlemmer / 1200,- for andre

Meld deg på her

Kurset går over to timer og gjennomføres som et Webinar. I kurset gjennomgår vi de viktigste bestemmelsene som regulerer forholdet. Vi drøfter de personelle og materielle rammene for advokaters taushetsplikt, unntakene fra advokaters taushetsplikt, bevisforbudene i rettergang, og vi ser nærmere på den foreslåtte reguleringen av taushetsplikten i forslaget om lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven) i Prop. 214 L (2020–2021). Et område av stor praktisk betydning for advokater er bestemmelsene om hvitvasking. Vi drøfter derfor særskilt de sentrale bestemmelsene i hvitvaskingsreguleringen, og taushetspliktens gjennomslag i relasjon til hvitvaskingsregelverket.

Etter å ha deltatt på kurset vil du:

  • Kjenne til de viktigste bestemmelsene som regulerer konfidensialitetsforholdet mellom advokat og klient i norsk rett og reglenes formål
  • Kjenne til taushetspliktens personelle og materielle omfang og dens gjennomslag i rettergang
  • Kjenne til de viktigste unntakene fra taushetsplikten
  • Kjenne til forslaget til regulering av taushetsplikten i den nye advokatloven
  • Kjenne til reglene om hvitvasking, rapporteringsplikt, opplysningsplikt og taushetspliktens gjennomslag i denne forbindelse

Hvem passer kurset for?
Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform.
Kurset gjennomføres som et to-timers Webinar. Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål og drøftelse underveis.

Om foredragsholderne:

Johannes Lundeby Mella er stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han forsker på retten til konfidensiell rettslig bistand og advokaters taushetsplikt. I sin forskning har han et særskilt fokus på konstitusjonelle rammer for regulering av konfidensialitetsforholdet mellom advokat og klient og på taushetspliktens historiske opphav og begrunnelse.

Professor Jon Petter Rui er professor ved Universitetet i Bergen. Han er en av Norges fremste forskere innenfor strafferett, straffeprosess og menneskerettigheter og en hyppig brukt ekspertkommentor. Han har stor praktisk erfaring, herunder erfaring som advokat, dommer og som medlem av- og leder av offentlige utredninger og utvalg. Han ledet blant annet Hvitvaskingslovutvalget i perioden 2015 til 2017. Rui har også en stor akademisk produksjon. Han har skrevet boken Hvitvasking: fenomenet, regelverket, nye strategier, og sammen med Gunnar Holm Ringen og Kristine Frivold Rørholt, ga han nylig ut en lovkommentar til hvitvaskingsloven. Begge på Universitetsforlaget. Han er i disse dager bokaktuell med boken “Proportionality In Crime Control And Criminal Justice”, sammen med Emmanouil Billis and Nandor Knust på Hart Publishing (Oxford, UK).