Barnevern17

Grand Hotell Terminus i Bergen, Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen

10.11.2017 09.30 - 18.30

Les mer og meld deg på her

Fylkesnemnda i Hordaland, Sogn og Fjordane inviterer til konferansen Barnevern17. Konferansen arrangeres på Grand Hotell Terminus i Bergen den 10. november. 

Dette er tredje gang nemnda i Hordaland og Sogn og Fjordane arrangerer barnevernskonferanse. Rammen omkring årets konferanse vil være barnevernrettens møte med de aller yngste, nemlig sped- og småbarn. Vi vet i dag at alvorlig omsorgssvikt i tidlig alder kan føre til skjevutvikling og store psykiske vansker i mange år, kanskje resten av livet. 

Små barn er ekstremt sårbare, og trenger døgnkontinuerlig omsorg og beskyttelse fra sine primære omsorgspersoner. Sped- og småbarn har i tillegg svært begrensete muligheter til selv å formidle hva som har skjedd, og hjelpeapparatet er derfor avhengig av gode metoder for å avdekke omsorgssvikt. Dette stiller store krav til den rettslige behandlingen av slike saker. 

Det dramatiske barneverntiltaket tvangsadopsjon, som på mange måter er et beslektet tema, vil også bli lagt under lupen. Fire av de åtte sakene mot Norge, som i dag står for EMD, gjelder tvangsadopsjon. Vi vil, ved hjelp av juridiske, psykolog- og medisinskfaglige innlegg, prøve å belyse begge disse temaene fra ulike vinkler.

Nemnda i Hordaland og Sogn og Fjordane ønsker med disse konferansene å bidra til kompetanseheving og faglig debatt.
Gjennom foredrag fra ledende fagpersoner, og erfaringsutveksling med gode kollegaer, ønsker vi at alle skal øke sin kompetanse og bli inspirert til fortsatt godt arbeid. 

Velkommen til Bergen i november.