Faglunsj

Grenser for lovtolkning - eller grenseløs "tolkning"?

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, Møterom Plaza

28.02.2020 12.00 - 13.00

Meld deg på her

Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen, UiA, har gleden av å invitere til et foredrag med tema «Grenser for lovtolkning – eller grenseløs «tolkning»?  Innledning ved Førsteamanuensis Ingvill Helland Göller.

I sammenligningen med andre lands metodiske tilnærming til jussen er det påfallende at spørsmålet om lovtolkningens grenser ikke er behandlet i nevneverdig grad i norske fremstillinger. I den grad spørsmålet har vært debattert i Norge i nyere tid har det typisk skjedd innenfor rammene av enkelttilfeller. Det har vært lite diskusjon om de prinsipielle grensene for lovtolkning, på tross av spørsmålets viktighet både for rettssikkerhet, forutberegnelighet og for den maktfordelingen som vår statsform er bygget på. Som ansats til diskusjon skisserer jeg mulige grenser for lovtolkning i norsk rett i dag og stiller deretter spørsmål ved om vi har behov for en tydeligere grensedragning slik vi ser i andre land, eller om dette i vår unike nasjonale kontekst rett og slett ikke er nødvendig. Tanken er at dette etter hvert skal bli en artikkel, og jeg håper på gode innspill i den etterfølgende diskusjonen!

Ingvill Helland Göller er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen, UiA. Hun er cand.jur. fra Bergen (2003) og LL.M. fra Greifswald, Tyskland (2006). I 2012 tok hun doktorgraden i Bergen med en avhandling som undersøkte norske og tyske domstolers forpliktelser og muligheter til å legge vekt på dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i sin rettsanvendelse. I sin senere forskning har hun primært fokusert på problemstillinger i skjæringsfeltet mellom statsrett, internasjonal rett og juridisk metode. Hun har også jobbet mye med komparativ rett, hovedsakelig med fokus på Tyskland.

Av hensyn til matbestilling krever deltakelse på faglunsjen påmelding før torsdag 23. januar kl. 23.00.