Formidlingsøkonomiens relasjoner

arbeidsrettslige, opphavsrettslige og konkurranserettslige sider

/PageFiles/17597/kjerka-300.jpg

Kjerka, Domus Media Vest, 2. etg., Karl Johansgt. 47

20.03.2018 16:00 - 18:00

Seminaret er åpent for alle interesserte, men krever påmelding. Begrenset antall plasser.

Velkommen til Institutt for privatretts seminarrekke.

Innledninger ved postdoktor Marianne Jenum Hotvedt, førsteamanuensis Eirik Østerud og førsteamanuensis Harald Irgens-Jensen, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

Om temaet:

Formidlingsøkonomi eller delingsøkonomi betegner tjenesteformidling via digitale plattformer, der både tjenesteyter og kunde typisk er enkeltpersoner. Eksempler på delingsøkonomibedrifter er Airbnb (overnatting) og Uber (persontransport). Innenfor opphavsretten har Youtube skapt en ny måte å formidle åndsverk på som utfordrer dagens ordninger for å sikre rettighetshaverne rimelig vederlag. Vi får høre Marianne Jenum Hotvedt, Harald Irgens-Jensen og Eirik Østerud innlede om arbeidsrettslige, opphavsrettslige og konkurranserettslige problemstillinger forbundet med formidlingsøkonomiens fremvekst.

Marianne vil presentere funn fra hennes arbeider om arbeidsgiver- arbeidstakerrelasjoner i formidlingsøkonomien, eksemplifisert ved Uber. Eirik vil supplere med betraktninger om konkurranserettslige implikasjoner av partsrelasjonene og Harald vil gi en oversikt over problemstillingene og konfliktlinjene på opphavsrettsområdet.