E-kurs

Hvitvaskingsreglene

Hva lærer du?
Advokatforeningen arrangerer et praktisk rettet e-kurs om hvitvaskingsreglene, og hvordan du som advokat må forholde deg for å etterleve loven. E-kurset handler om forventninger til internkontroll, og potensielle konsekvenser av avvik fra hvitvaskingslovens regler. Det blir i tillegg gjort rede for forventningen til at advokater etterlever regelverket om internasjonale sanksjoner.

Hvitvaskingsloven er en lov, som regulerer ulike virksomheters og yrkesgruppers forpliktelser til å bidra til å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Ansvar for kriminalitetsbekjempelse, som tradisjonelt er en myndighetsoppgave, gis gjennom loven også til såkalte «rapporteringspliktige foretak» og også til revisorer, regnskapsførere, eiendomsmeglere og advokater. De som er underlagt loven må risikovurdere sin virksomhet, for å forstå hvordan virksomheten kan misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering, kjenne sine kunder og følge med på kunders oppførsel og transaksjoner, og undersøke og rapportere til myndighetene der det er forhold som kan gi grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.

Med utgangspunkt i hvitvaskingsregelverket

  • Hvitvaskingslovens system og forpliktelser
  • Formålet med regelverket
  • Hvitvasking og terrorfinansiering
  • Når loven gjelder for advokater
  • Ulike forpliktelser etter loven
    • krav til risikovurdering og rutiner
    • krav til kundetiltak og løpende oppfølging og hva det betyr at man har undersøkelses- og rapporteringsplikt

Det vil bli redegjort for de ulike reglene, og de enkelte bestemmelsene vil bli belyst med oppgaver etter at kurset er ferdig.

Hvem passer kurset for?
Enhver med behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Om foredragsholder
Kristine F. Rørholt har bred erfaring innen finansregulatoriske spørsmål, med  spisskompetanse innen fagområdene compliance og anti-hvitvasking. I det daglige jobber hun i Group Compliance i DNB. Her er hun leder for en fagdivisjon og har ansvar for anti-hvitvasking. Advokat F. Rørholt har bakgrunn fra blant annet Finansdepartementet, der hun tidligere jobbet med hvitvaskingsregelverket. Hun har også jobbet som advokat, og skriver kommentarene til hvitvaskingsloven og lov om register over reelle rettighetshavere i Norsk Lovkommentar fra Rettsdata.

Hvitvaskingsreglene

  • E-kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Godkjennes med
2 advokatetiske timer.
Pris medlemmer
Kr 300
Pris andre
Kr 600

NB! Kurset kan tas når som helst i 2023 og 2024.