Interessekonfliktreglene - spesielt tiltenkt forretningsadvokater

Kurset gir deg siste nytt og en oppdatering i relevante problemstillinger knyttet til interessekonfliktreglene.

2 timer i etikk

Webinar

28.04.2021 17.00 - 19.00

Pris: Kr 600 for medlemmer/ kr 1200 for ikke-medlemmer

Meld deg på her

Interessekonfliktbestemmelsene i regler for god advokatskikk er de bestemmelsene medlemmene hyppigst søker Advokatforeningens råd om.  

Man kan si at interessekonflikter er en tiltagende utfordring. Tiltagende fordi advokatvirksomhet i stadig større utstrekning drives av mange advokater i fellesskap, med et bredt klientspekter, og fordi man på klientsiden finner mer omfattende og komplekse strukturer som kan reise kompliserte konfliktspørsmål. Interessekonfliktsituasjonene er også krevende, fordi det kan være vanskelig, uten inngående undersøkelser, å avdekke en interessekonflikt og fordi reglene om interessekonflikter representerer en innskrenkning i advokatens rett til å påta seg oppdrag, oppdrag som kanskje fremstår som svært attraktive. 

På dette kurset vil det bli gitt en gjennomgang av reglene om interessekonflikt i regler for god advokatskikk, de krav og forventninger som stilles til deg som advokat før et oppdrag påtas og mens oppdragene gjennomføres i tillegg til særskilte forhold man bør ta i betraktning som advokat i forbindelse med interessekonfliktvurderingene.

Temaer som vil bli belyst er blant andre:

  • Når foreligger det brudd på «advokatens lojalitet og fortrolighet (…) eller plikt til uavhengighet»?
  • Hvem er klient og når er klienten blitt en «tidligere klient»?
  • Når er et oppdrag «samme sak» ved dobbeltrepresentasjon?
  • Hvilke krav stilles til klientens samtykke til at advokaten tross interessekonflikt kan påta seg oppdraget?
  • Hva er en kommersiell interessekonflikt og hvilke konsekvenser kan det få for advokaten?

Kurset legger vekt på å være praktisk rettet og foredragsholder vil dele av egne erfaringer.  

Foredragsholder er advokat Trond Stang. Trond Stang har vært i Advokatfirmaet Schjødt siden 1987, og som partner siden 1990. Trond Stang fratrådte partnerskapet ved siste årsskifte på grunn av fylte 67 år og driver nå egen advokatpraksis.

Trond Stang har vært mangeårig medlem av disiplinærutvalget for Oslo krets og etikkansvarlig partner i Schjødt, med særlig ansvar for interessekonfliktavklaringer. Trond Stang er leder av Advokatforeningens etikkutvalg.