Hold av datoen: 27. september 2022

Et likestilt Norden – tiltak og løsninger for framtidens utdanning og arbeidsliv

Logoer

Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias gate 15 og strømming på regjeringen.no

27.09.2022 10.00 - 27.06.2022 16.00

Språk: Konferansen gjennomføres på nordiske språk og engelsk. Konferansen blir tolket mellom islandsk og finsk og skandinaviske språk.                                                                                                        Tilgjengelighet: Konferansestedet er universelt utformet. Konferansen blir skrivetolket til engelsk.

Hva lærer du?                                                                                                        Konferansen løfter fram noen av likestillingsutfordringene som gjør seg gjeldende i framtidens utdanning og arbeidsliv, og vil peke på tiltak og løsninger for å komme nærmere et mer likestilt arbeidsmarked. Hvordan sikrer vi et Norden hvor utdanning og arbeidsliv fremmer likestilling og motvirker diskriminering, der trange kjønnsnormer, fordommer og stereotypier ikke begrenser den enkeltes muligheter og mobilitet og der det legges til rette for samfunnsutvikling, velferd og tjenester som møter en mangfoldig befolkning med ulike behov? Konferansen er en del av Norges ordførerskap i Nordisk ministerråd i 2022. Konferansen arrangeres gjennom Ministerrådet for likestilling og LGBTI, i samarbeid med Ministerrådet for arbeidsliv og Ministerråd for utdanning og forskning.

Hvem passer konferansen for?                                                                            Offentlige myndigheter innenfor utdanning, arbeidsliv og helse nasjonalt og lokalt i Norden. Arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner innenfor helse, teknologi, yrkesfag og arbeidslivets parter i de nordiske landene. Særlig aktuelt for dem som arbeider på et strategisk nivå.

Program                                                                                                                            Første del av konferansen vil ta for seg hvorfor det er viktig med et kjønnsperspektiv i møte med endringer i arbeidslivet, samt hvilke likestillingsutfordringer vi står overfor i arbeidslivet framover. Andre del av konferansen vil handle om det kjønnsdelte utdannings- og arbeidsmarkedet, om konsekvenser som følger av dette og om mulige tiltak i ulike sektorer der kjønnsdelingen er stor. I siste del av konferansen deltar nordiske likestillingsministre i en panelsamtale. Hvilke planer finnes og hvilke prioriteringer gjøres i arbeidet for et likestilt og bærekraftig utdannings- og arbeidsliv på nasjonalt og nordisk nivå?