UiA inviter til faglunsj: Skatteklagenemndas tolkning av skatteforvaltningsloven § 14-4 bokstav d om frivillig retting

Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen UiA har gleden av å invitere til digitalt foredrag med tema "Skatteklagenemndas tolkning av skatteforvaltningsloven § 14-4 bokstav d om frivillig retting" ved Erlend Malde, Universitetslektor og seniorskattejurist

Webinar

27.09.2021 12.00 - 13.00

Meld deg på her

Arrangør: Forskningsgruppen i komparativ og offentlig rett, UiA
Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen, UiA

Påmelding innen fredag 24. september kl. 14.00.

Erlend Malde er seniorskattejurist i Skatteetaten og universitetslektor på Universitetet i Agder, hvor han underviser i skatte- og avgifts rett. Han har tidligere jobbet i Finansdepartementets skattelovavdeling, som dommerfullmektig i Kristiansand tingrett og som advokat i Kristiansand. Malde har nylig startet på arbeidet med en doktoravhandling med arbeidstittel «Fradrag for inngående merverdiavgift». Doktorgradsprosjektet er finansiert av Skatteetaten og Forskningsrådet, via offentlig sektor-ph.d.-ordningen, og Malde er tatt opp på doktorgradsprogrammet på juridisk
fakultet ved Universitetet i Bergen.

Skatteklagenemnda har i flere avgjørelser tatt stilling til et særlig spørsmål om bortfall av tilleggsskatt. Felles for sakene er at skattekontoret først hadde fastsatt den skattepliktiges inntekt ved skjønn og ilagt tilleggsskatt. Den skattepliktige ga deretter nye opplysninger som ble lagt til grunn for ny fastsetting. I flere av sakene har Skatteklagenemnda kommet til at størrelsen på tilleggsskatten ikke var bevist med klar sannsynlighetsovervekt på tidspunktet for skattekontorets skjønnsfastsettelse. Skatteklagenemnda har i slike tilfeller lagt til grunn at den opprinnelig ilagte tilleggsskatten skal bortfalle i sin helhet, og at det ikke skal ilegges tilleggsskatt i saken. Erlend Malde har i en artikkel i Skatterett nr. 1/2019 argumentert for at dette
synspunktet ikke er korrekt.

Malde vil i faglunsjen foreta en kritisk gjennomgang av Skatteklagenemndas argumentasjon og rettskildebruk i disse avgjørelsene.

Artikkelen finner du her.