UiA inviterer til faglunsj: Bruksområdet for føresegner om trusfridom

Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen UiA har gleden av å invitere til digitalt foredrag med tema «Bruksområdet for føresegner om trusfridom» ved Ola Johan Settem, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiS og UiA, onsdag 14. april 2021, kl. 12:00-13:00.

Digitalt

14.04.2021 12.00 - 13.00

Meld deg på her

Ola Johan Settem er førsteamanuensis i rettsvitskap ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder. Han har master og PhD i rettsvitskap frå Universitetet i Bergen. Har også arbeidd som dommarfullmektig i Bergen tingrett og advokat i Kluge advokatfirma i Stavanger. Har gjeve ut boka «Applications of the «fair hearing» right in ECHR Article 6(1) to Civil Proceedings» (Springer 2016) og boka “Dommarar som ytrar seg” (CappelenDamm Akademisk 2019). Han satt i utvalget for beskyttelse av
barn og unge mot skadelig medieinnhold i 2019-2021. Medieskadelighetsutvalget overleverte sin utredning 15. mars 2021.

Hovudspørsmål:
Når har ein å gjera med ei tru og med trusutøving ifølge EMK artikkel 9 og Grunnlova § 16, slik at desse føresegnene kjem til bruk?

Retten til å tru, eller ikkje tru, på kva ein vil, og til å utøva trua si, er rekna som ein grunnleggjande menneskerett, knesett mellom anna i Grunnlova § 16, Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 9 og FNs konvensjon for sivile og politiske rettar (SP) artikkel 18. Retten til trusutøving gjev opphav til ei mengd vanskelege grensedragingsspørsmål i vår tids pluralistiske samfunn. Temaet for faglunchen er kva som skal til for at retten til trusutøving overhovudet skal kunne gjerast gjeldande, altså korleis vi kan fastleggja bruksområdet til føresegner om trusfridom. Fokuset vil vera på EMK artikkel 9 og Grunnlova § 16.

Dersom det er tid til overs, har Ola Johan Settem sagt seg villig til å svare på korte spørsmål om hvilken betydning Barnekonvensjonen har for hvilke rettigheter barn har i møte med medier og det digitale, og hva slags plikter staten har i denne sammenhengen – med utgangspunkt i det han skrev i NOU 2021: 3 «Barneliv foran, bak og i skjermen», kapittel 8,
https://www.regjeringen.no/contentassets/ccbe13e108674685a7602f9c1974a4c4/no/pdfs/nou202120210003000dddpdfs.pdf

 

PÅMELDING:
https://uia.pameldingssystem.no/faglunsj
Frist: mandag 12. april, kl. 23.00