Vest-Agder krets: Velkommen til årsmøte 2021

Styret har gleden av å invitere til årsmøte og kurs

Opprinnelig var det planlagt stor evnet på Lindesnes Havhotell, men på grunn av situasjonen rundt koronapandemien er det av styret besluttet å gjennomføre møtet på Teams i år også.

Det legges opp til at avstemning skjer via chattefunksjonen på teams eller annet program som styret må lære seg før årsmøtet.

Selv om all moro utgår, vil faglig påfyll bli prioritert. Det settes opp to Webinarer i ukene før. Tema for disse er fast eiendom. Begge Webinarene vil være gratis for medlemmer i Vest- Agder. Styret vil undersøke hvor mange timer som kan godkjennes som etterutdanningstimer som «eiendomstimer» etter Finanstilsynets krav.

Styret håper at mange av dere har mulighet til å delta på årsmøtet og webinarene.

Webinar 1
Plattform:
Teams
Tid: 1. mars 2021 16:00-19:00 
Tema: Plan- og bygningsrett, Dispensasjon og annet snacks
Foreleser: Sofia Bjørck, Partner i Sands, Jobber med fast eiendom og har
spesialkompetanse innenfor plan- og bygningsrett.

Time 1:  Innføring i planer etter plan- og bygningsloven.
Innføring i plansystemet og plantyper – særlig om reguleringsbestemmelser. Innholdet i og virkningen av reguleringsplaner. Særlig om rekkefølgebestemmelser.          

Time 2: Innføring i byggesak og tillatelser.
Søknadsplikt Tillatelsestyper. Krav til tiltaket. klage, gebyr

Time 3: Dispensasjon etter plan- og bygningsloven
Innføring i reglene om dispensasjon, Tips til søknader om dispensasjon. Dispensasjonsgrunner – lovens vilkår. Dispensasjonsvedtaket.

Her kan du melde deg på webinaret 1. mars. 

Webinar 2:
Plattform: Teams
Tidspunkt: Torsdag 11.03.2021 klokken 16:00 til 19:00
Tema: Skjønnsprosessloven:
a) Skjønnsforutsetninger b) Prejudisielle realitetstvister
c) Sakskostnader i skjønns- og ekspropriasjonssaker
Foreleser: Nils Erik Lie. Bakgrunn fra domstol og advokatyrket, sist som
førstelagmann fra 1996 til 2010 i Borgarting lagmannsrett.

Her kan du melde deg på webinaret 11. mars