Etterutdanningskravet

Medlemmer av Advokatforeningen er pålagt å gjennomføre 80 timer etterutdanning i løpet av en femårsperiode. Inneværende etterutdanningsperiode startet 1.1.2019 og avsluttes 31.12.2024, etter at perioden ble forlenget med ett år på grunn av pandemien.

Generelt om etterutdanning

Ditt etterutdanningskrav er et løfte til dine klienter; de skal vite at du holder deg á jour med rettsutviklingen. Betegnelsen MNA (Medlem av Advokatforeningen) skal gi en ekstra trygghet for dine klienter.

Hovedvekten av etterutdanningen skal etter foreningens vedtekter legges på juridisk ajourføring og fordypning, samt emner knyttet til utøvelse av advokatvirksomhet. Foreningens øverste organ, representantskapet, har gitt nærmere regler.

Det skilles mellom tre kategorier etterutdanningstimer: juridiske, ikke-juridiske og advokatetikk. Minst fem av timene skal være i advokatetikk. Du må selv ta stilling til om kurset oppfyller kravene til innhold. Dette er nærmere beskrevet i etterutdanningsreglene punkt 2.

Dokumentasjon av etterutdanningen

Du må kunne dokumentere at du har tatt etterutdanning.

På Min side har du mulighet til å registrere etterutdanningen din. Det er frivillig å bruke denne løsningen, og du kan fint velge å holde oversikt på annen måte. Kurs du har tatt i regi av Advokatforeningen og Juristenes utdanningssenter (JUS) vil uansett automatisk bli registret på Min side. Av og til vil det ta noe tid før din deltakelse på slike kurs blir synlig.

Advokatfirmaer kan få en firma-innlogging til Min side som gjør at en i firmaet kan registrere kurs på vegne av alle firmaets ansatte som er medlem av Advokatforeningen. Denne personen vil også kunne holde oversikt over de ansattes timestatus. Dersom ditt firma ønsker en slik tilgang, kan dere sende en forespørsel til med beskjed om navn, e-post og mobilnummer til personen som skal få tilgangen.

Medlemmer som ved periodens slutt ikke har oppfylt etterutdanningskravet, plikter etter reglene å betale avgift. Beregningen av eventuell avgift for manglende etterutdanning, vil bli foretatt på grunnlag av innsendte egenerklæringer ved periodens slutt, og ikke bygge på hva du har registrert på Min side. Siden det kan bli gjennomført stikkprøver, er det nødvendig at du har tatt vare på kursdokumentasjonen din. Det er selve deltakelsen på kurset som må dokumenteres.

Registrering av kurstimer på Min side, innebærer ikke at Advokatforeningen tar stilling til om kursene anses å oppfylle kravene som etterutdanningsreglene stiller til kursets innhold mv.. Dette betyr at selv om et kurs er synlig på oversikten din, betyr ikke det at kurset er «godkjent».

Ved en eventuell stikkprøve må du kunne dokumentere:

Deltakelse på kurset Kursarrangør Kursdato Kurstittel Kort kursbeskrivelse Timeantall/kun hele timer (en etterutdanningstime = 45 minutter) Timetype (juridiske, ikke-juridiske, advokatetikk)

Når det særlig gjelder E-kurs, må de, som for andre kurs etter reglene, ha minimum 45 minutter sammenhengende og effektiv forelesningstid for å telle som etterutdanning. For e-kurs som ikke har en fast gjennomføringstid, legges arrangørens beregnede gjennomføringstid til grunn. Som for andre kurs, må deltakelse og tilstedeværelse kunne dokumenteres. Det kan gjøres ved fremleggelse av bekreftelse fra kursleverandør på at vedkommende (oppgitt ved navn) har deltatt på og vært til stede under kurset.

Planlegg din etterutdanning og unngå avgift

Vi oppfordrer alle medlemmer til å planlegge etterutdanningen sin og fordele timene jevnt utover femårsperioden, slik at man kommer i mål ved utløpet av perioden.

Medlemmer som ikke oppfyller kravet til obligatorisk etterutdanning ved overgang til ny periode, plikter å betale en avgift til Advokatforeningen. Satsene varierer fra kr 5 000 til kr 30 000.

Manglende betaling av ilagt avgift kan føre til opphør av medlemskap i foreningen. Se for øvrig reglenes punkt 9 og 11.

Kurs i regi av Juristenes utdanningssenter (JUS)

Juristenes utdanningssenter er Advokatforeningens primære kursleverandør, og Advokatforeningens medlemmer får rabatt på JUS-kurs. Etterutdanningstimer for deltakelse på kurs i regi av Advokatforeningen og JUS registreres automatisk, og du behøver derfor ikke registrere disse kursene selv. Dersom du har spørsmål vedrørende JUS-kurs, eller registreringen av disse, kan du sende en henvendelse til.

Reduksjon av etterutdanningskravet

For medlemmer som opptas i løpet av perioden blir kravet forholdsmessig redusert med fire timer per kvartal. Ved dokumentert opphold i advokatvirksomheten på minimum seks sammenhengende måneder grunnet sykdom eller foreldrepermisjon, kan kravet bli forholdsmessig redusert med fire timer per kvartal etter søknad. Arbeid i redusert stilling gir ikke reduksjon av timekravet.

Dersom du står registrert med medlemstypen midlertidig fravær, for eksempel ved permisjon, reduseres etterutdanningskravet automatisk når du igjen trer inn som aktivt medlem. Dersom du planlegger midlertidig fravær, kan du gi beskjed til . Du kan lese mer om medlemstypen midlertidig fravær på Min side.

Dersom du har hatt midlertidig fravær uten at dette tidligere er registret, kan du sende en bekreftelse på din permisjon signert av arbeidsgiver til  for å få etterutdanningskravet redusert.

Finanstilsynets krav til etterutdanning for eiendomsmeglere

Advokater som driver eiendomsmegling, må oppfylle både Finanstilsynets etterutdanningskrav for eiendomsmeglere og Advokatforeningens etterutdanningskrav.

Les mer om Finananstilsynets krav til etterutdanning for eiendomsmeglere.