Etterutdanning

Medlemmer av Advokatforeningen er pålagt å gjennomføre 80 timer etterutdanning i løpet av en femårsperiode. Minst fem av timene skal være advokatetikk. Inneværende etterutdanningsperiode startet 1.1.2019 og avsluttes 31.12.2024.

Generelt om etterutdanning

Etterutdanningsordningen er et løfte til dine klienter; de skal vite at du holder deg ájour med rettsutviklingen. Betegnelsen MNA skal gi en ekstra trygghet for klientene. Derfor har Advokatforeningens representantskap satt et krav til alle medlemmer om å gjennomføre minst 80 etterutdanningstimer innenfor hver femårsperiode. Hva gjelder inneværende periode, er denne utvidet med ett år på grunn av korona-pandemien, etter vedtak av hovedstyret i mai 2021.

Hovedvekten av etterutdanningen skal legges på juridisk ajourføring og fordypning, samt emner knyttet til utøvelse av advokatvirksomhet.

Det skilles mellom tre kategorier etterutdanningstimer: juridiske, ikke-juridiske og advokatetikk. Kurs som omhandler materiell juss, godkjennes som juridiske timer. Minst fem av timene skal være i advokatetikk – annen form for etikk kan etter omstendighetene godkjennes som ikke-juridiske timer.

Ikke-juridiske timer er definert i regelverkets punkt 2.3. Følgende kan godkjennes etter søknad, forutsatt at det er relevant for din advokatvirksomhet:

 • rettskildesøk
 • språk
 • økonomi
 • psykologi
 • regnskapsforståelse og revisjon
 • IKT

Studier kan også godkjennes som etterutdanning. 

Må jeg registrere etterutdanningstimer hos Advokatforeningen? Dokumentasjon av etterutdanningen

Du trenger ikke å registrere kursene du har tatt på Advokatforeningens nettside. Du kan helt fint velge å holde oversikt på annen måte. Beregningen av eventuell avgift for manglende etterutdanning, vil bli foretatt på grunnlag av innsendte egenerklæringer ved periodens slutt, og ikke bygge på hva du har registrert hos oss. Siden det kan bli gjennomført stikkprøver, er det imidlertid nødvendig at du tar vare på kursdokumentasjonen din. Det er selve deltakelsen på kurset som må dokumenteres.

Dersom du velger å bruke Advokatforeningens nettsider for å holde oversikt over etterutdanningen din, kan du enkelt registrere etterutdanning på Min side. Her kan du velge om du raskt bare vil lagre detaljer om hvilke kurs du har tatt, eller du kan velge å i tillegg laste opp kursdokumentasjon. Laster du opp kursdokumentasjonen vil den være tilgjengelig for deg senere.

Registrering av kurstimer på Min side, innebærer ikke at Advokatforeningen tar stilling til om kursene anses å oppfylle kravene som etterutdanningsreglene stiller til kurset innhold mv.. Dette betyr at selv om et kurs er synlig på oversikten din, betyr ikke det at kurset er «godkjent».

Uansett hvordan du velger å holde orden på etterutdanningstimene dine, er det viktig at du tar vare på kursdokumentasjonen. Ved en eventuell stikkprøve må du kunne dokumentere:

 • Deltakelse på kurset
 • Kursarrangør
 • Kursdato
 • Kurstittel
 • Kort kursbeskrivelse
 • Timeantall/kun hele timer
 • Timetype (juridiske, ikke-juridiske, advokatetikk)

Kurs du har tatt hos Advokatforeningen og Juristenes utdanningssenter vil uansett være synlige Min side. Dette går automatisk. Du må derfor ikke registrere slike kurs selv, da blir det dobbeltregistrering. Av og til vil det ta noe tid før din deltakelse på slike kurs blir synlig.

E-kurs

E-læringsopplegget må ha minimum 45 minutter sammenhengende og effektiv forelesningstid for å telle som etterutdanning. For e-kurs som ikke har en fast gjennomføringstid, legges arrangørens beregnede gjennomføringstid til grunn.

Som for andre kurs, må deltakelse og tilstedeværelse kunne dokumenteres. Det kan gjøres ved fremleggelse av bekreftelse fra kursleverandør på at vedkommende (oppgitt ved navn) har deltatt på og vært til stede under kurset. Medlemmet må selv innhente slik dokumentasjon.

Kursleverandører som ønsker å tilby e-kurs (streaming, webinarer, opptak, apper m.m.) som tilfredsstiller medlemmenes krav til dokumentasjon av etterutdanningen, må ha på plass nødvendige tiltak for å kunne dokumentere og verifisere deltagelse og tilstedeværelse. Dette kan gjøres på følgende måter:

 • Deltakelse:
  • Føring av deltagerliste med informasjon om tidspunkt for på- og avlogging for den enkelte deltaker
 • Tilstedeværelse:
  • Kontrollspørsmål underveis i kurset med «passing score» for å anse kurset som gjennomført
  • Be om svar innen kort tidsfrist på ettersendte kontrollspørsmål for bekreftet tilstedeværelse.
  • I mindre grupper hvor det er dialog med deltakerne og/eller deltakerne er synlige på skjerm, kan kursarrangøren bekrefte den enkeltes tilstedeværelse. Det samme gjelder opplegg hvor deltakerne er samlet i et lokale og følger en visning på skjerm og en representant for arrangøren er tilstede.
  • I apper og opplæringsprogrammer som krever at deltakeren foretar visse handlinger for å fullføre opplegget, er arrangørens bekreftelse på at vedkommende har kontrollert at deltakeren har gjennomført, tilstrekkelig.
 • Tilgjengeliggjøring av dokumentasjon
  • Kursarrangøren må sende kursbevis til deltakerne som bekrefter deltakelse med angivelse av hvor lang tid e-læringsopplegget tok å gjennomføre og hvordan deltakelse og tilstedeværelse er kontrollert. Dette skyldes at deltakeren skal kunne dokumentere sin deltakelse overfor Advokatforeningen.

Etterutdanningsreglenes øvrige vilkår for godkjent etterutdanning må også være oppfylt.

Planlegg din etterutdanning

Advokatforeningen oppfordrer alle medlemmer til å planlegge etterutdanningen sin og fordele timene jevnt utover femårsperioden, slik at man kommer i mål ved utløpet av perioden.

Medlemmer som ikke oppfyller kravet til obligatorisk etterutdanning ved overgang til ny periode, plikter å betale en avgift til Advokatforeningen. Satsene varierer fra kr 5 000 til kr 30 000.

Manglende betaling av ilagt avgift kan føre til opphør av medlemskap i foreningen. Se for øvrig reglenes punkt 9 og 11.

Reduksjon av etterutdanningskravet

For medlemmer som opptas i løpet av perioden blir kravet forholdsmessig redusert med fire timer per kvartal. Ved dokumentert opphold i advokatvirksomheten på minimum seks sammenhengende måneder grunnet sykdom eller foreldrepermisjon, kan kravet bli forholdsmessig redusert med fire timer per kvartal etter søknad. Arbeid i redusert stilling gir ikke reduksjon av timekravet.

For å få etterutdanningskravet redusert, må du sende en bekreftelse på din permisjon signert av arbeidsgiver til etterutdanning@advokatforeningen.no.

Dersom du står registrert med medlemstypen midlertidig fravær, reduseres etterutdanningskravet automatisk når du igjen trer inn som aktivt medlem. Gi beskjed til medlemskap@advokatforeningen.no. Du kan lese mer om medlemstypen midlertidig fravær Min side.

Kurs i regi av Advokatforeningen og Juristenes utdanningssenter (JUS)

Advokatforeningens medlemmer får rabatt på JUS-kurs. Etterutdanningstimer for deltakelse på kurs i regi av Advokatforeningen og JUS registreres automatisk, og medlemmer behøver derfor ikke søke om godkjenning av etterutdanningstimer for disse kursene. Se lenke til kursoversikt på JUS’ nettside nederst på siden. Dersom du har spørsmål vedrørende JUS-kurs, eller registreringen av disse, kan du sende en henvendelse til juskurs@jus.no.

Finanstilsynets krav til etterutdanning for eiendomsmeglere

Advokater som driver eiendomsmegling må oppfylle både Finanstilsynets etterutdanningskrav for eiendomsmeglere og Advokatforeningens etterutdanningskrav.

I henhold til eiendomsmeglingsloven § 4-6 skal advokater som driver eiendomsmegling dokumentere minimum 15 timer etterutdanning i løpet av de to foregående kalenderår. Etterutdanningen skal omhandle følgende emner:

 • regelverk som berører eiendomsmeglingsyrket
 • eiendomsmegling i praksis, herunder dokumentbehandling
 • regnskap, økonomi, oppgjør ved omsetning av rettigheter i fast eiendom og behandling av klientmidler

Ved å stille sikkerhet for eiendomsmegling, legger Finanstilsynet til grunn at man driver eiendomsmegling. Kravet til etterutdanning gjelder ikke for medhjelpere og eiendomsmeglerfullmektiger.

Etterutdanningen må dokumenteres fra og med det tredje årsskiftet etter at vedkommendes engasjement i eiendomsmeglingsvirksomhet ble påbegynt, se brev fra Finanstilsynet om tilsyn med eiendomsmeglingsfaglig etterutdanning nederst på denne siden, hvor også følgende fremgår: Kravet til etterutdanning gjelder ved sammenhengende engasjement i eiendomsmeglingsvirksomhet i to år. Ved lengre tids opphold, vil ny toårsperiode starte opp igjen når nytt eiendomsmeglingsoppdrag inngås. Finanstilsynet legger til grunn at slik "nullstilling" forutsetter at oppholdet må vare minst seks sammenhengende måneder, for eksempel dersom det går mer enn seks måneder fra et eiendomsmeglingsoppdrag avsluttes til et nytt oppdrag påbegynnes.

Dersom du ønsker en bedre samlet oversikt over dine etterutdanningstimer, kan du vedlegge kursbevis på godkjente eiendomsmeglingstimer i søknaden på Min side. Eiendomsmeglingstimene vil da fremkomme i en egen oversikt på Min Side.

Finanstilsynet vil føre tilsyn med etterutdanningen i forbindelse med den årlige rapporteringen til Finanstilsynet, hvor advokaten må opplyse om antall gjennomførte etterutdanningstimer i foregående to-årsperiode. Finanstilsynet har bekreftet at utskrift av oversikten over etterutdanningstimer på Min side på advokatforeningen.no er tilfredsstillende dokumentasjon på gjennomførte eiendomsmeglingsfaglige timer.

Etterutdanning for eiendomsmeglere vil alltid bli godkjent som etterutdanning etter Advokatforeningens ordning.

Informasjon til kursarrangører

Kurssøknader og kursregistrering skal ikke lenger sendes til Advokatforeningen grunnet ny selverklæringsordning. Medlemmene skal selv registrere sine kurs via Min side.

Advokatforeningen forhåndsgodkjenner ikke kurs, og kursarrangører kan derfor ikke garantere dette i sin markedsføring av kurset. Vi vil på bakgrunn av dette ikke gi kursarrangører anledning til å nevne Advokatforeningen i sin markedsføring. Det anbefales heller at det utstedes kursbevis der følgende setning benyttes:

«Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning»

Dersom man som kursarrangør utsteder kursbevis, vil følgende punkter samsvare med registreringsfeltene på Min side:

 • Kursarrangør
 • Kursdeltakers navn
 • Kursdato
 • Kurstittel
 • Kort kursbeskrivelse
 • Arrangør
 • Timeantall/kun hele timer
 • Timetype (juridiske, ikke-juridiske, advokatetikk)