Etterutdanning

Medlemmer av Advokatforeningen er pålagt å gjennomføre 80 timer etterutdanning i løpet av en femårsperiode. Minst fem av timene skal være advokatetikk. Inneværende etterutdanningsperiode startet 1.1.2014 og avsluttes 31.12.2018.

 

Generelt om etterutdanning

Etterutdanningsordningen er et løfte til dine klienter; de skal vite at du holder deg ájour med rettsutviklingen. Betegnelsen MNA skal gi en ekstra trygghet for klientene. Derfor har Advokatforeningens representantskap satt et krav til alle medlemmer om å gjennomføre minst 80 etterutdanningstimer innenfor hver femårsperiode.

Hovedvekten av etterutdanningen skal legges på juridisk ajourføring og fordypning, samt emner knyttet til utøvelse av advokatvirksomhet.

Det skilles mellom tre kategorier etterutdanningstimer: juridiske, ikke-juridiske og advokatetikk. Kurs som omhandler materiell juss, godkjennes som juridiske timer. Minst fem av timene skal være i advokatetikk – annen form for etikk kan etter omstendighetene godkjennes som ikke-juridiske timer.

Ikke-juridiske timer er definert i regelverkets punkt 2.4. Følgende kan godkjennes etter søknad, forutsatt at det er relevant for din advokatvirksomhet:

 • rettskildesøk
 • språk
 • økonomi
 • psykologi
 • regnskapsforståelse og revisjon
 • IKT

Studier kan også godkjennes som etterutdanning. Se punkt 4 i Regler for etterutdanning 2014-2018.

Hvordan søke om godkjenning av etterutdanningstimer

Medlemmer kan enkelt søke om godkjenning av etterutdanning på Min side.

Krav til søknaden:

 • Søknad skal sendes elektronisk
 • Deltakerbekreftelse eller deltakerliste skal vedlegges
 • Kursprogram/-beskrivelse skal vedlegges
 • Det skal ved kurs som godkjennes med ikke-juridiske timer vedlegges en begrunnelse for hvorfor kurset er relevant og nyttig for medlemmets advokatvirksomhet
 • For at studier skal kunne godkjennes som etterutdanning, skal vitnemål eller dokumentasjon på bestått eksamen samt studieprogram, vedlegges.
 • Foredragsholdere bør vedlegge bekreftelse fra oppdragsgiver på avholdt kurs

Det oppfordres til at søknader om godkjenning av etterutdanningstimer sendes løpende etter avholdt kurs.

Advokatforeningen tar dessverre ikke imot søknader om godkjenning av etterutdanning per post eller faks.

E-kurs

I vurderingen av om e-kurs kan godkjennes har følgende faktorer betydning:

 • Om e-kurset inneholder kontrollspørsmål som er tilknyttet en passing score. Kun deltakere som har bestått passing scoren får godkjent etterutdanningstimer for kurset
 • Avspilling av kursopptak godkjennes ikke. “Streaming” godkjennes kun dersom dette tilbys gjennom en seriøs kursleverandør og i et kurslokale der en kurssekretær/kunnskapsleder er ansvarlig for å registrere deltagelse

Firmaet eller medlemmet må selv sende inn dokumentasjon som bekrefter bestått eller fullført e-læringskurs.

Videre må regelverkets øvrige vilkår for godkjenning være oppfylt.

Planlegg din etterutdanning

Advokatforeningen oppfordrer alle medlemmer til å planlegge etterutdanningen sin og fordele timene jevnt utover femårsperioden, slik at man kommer i mål ved utløpet av perioden.

Medlemmer som ikke oppfyller kravet til obligatorisk etterutdanning ved overgang til ny periode, plikter å betale en avgift til Advokatforeningen. Satsene varierer fra kr 5 000 til kr 30 000.

Manglende betaling av ilagt avgift kan føre til opphør av medlemskap i foreningen. Se for øvrig reglenes punkt 10 og 11.

Du finner en oversikt over registrerte etterutdanningstimer på Min side.

Reduksjon av etterutdanningskravet

For medlemmer som opptas i løpet av perioden blir kravet forholdsmessig redusert med fire timer per kvartal. Ved dokumentert opphold i advokatvirksomheten på minimum seks sammenhengende måneder grunnet sykdom eller foreldrepermisjon, kan kravet bli forholdsmessig redusert med fire timer per kvartal etter søknad. Arbeid i redusert stilling gir ikke reduksjon av timekravet.

For å få etterutdanningskravet redusert, må du sende en bekreftelse på din permisjon signert av arbeidsgiver til etterutdanning@advokatforeningen.no.

Dersom du står registrert med medlemstypen midlertidig fravær, reduseres etterutdanningskravet automatisk når du igjen trer inn som aktivt medlem. Gi beskjed til medlemskap@advokatforeningen.no. Du kan leser mer om medlemstypen midlertidig fravær Min side.

Kurs i regi av Advokatforeningen og Juristenes utdanningssenter (JUS)

Advokatforeningens medlemmer får rabatt på JUS-kurs. Etterutdanningstimer for deltakelse på kurs i regi av Advokatforeningen og JUS registreres automatisk, og medlemmer behøver derfor ikke søke om godkjenning av etterutdanningstimer for disse kursene. Se lenke til kursoversikt på JUS’ nettside nederst på siden. Dersom du har spørsmål vedrørende JUS-kurs kan du sende en henvendelse til juskurs@jus.no.

Finanstilsynets krav til etterutdanning for eiendomsmeglere

Advokater som jobber med eiendomsmegling, har i tillegg til Advokatforeningens etterutdanningskrav, et krav om etterutdanning for eiendomsmeglere. Finanstilsynet administrerer denne etterutdanningsordningen. Dersom du ønsker en bedre samlet oversikt over dine etterutdanningstimer, kan du vedlegge dokumentasjon fra Finanstilsynet på godkjente eiendomsmeglingstimer i søknaden på Min side. Eiendomsmeglingstimene vil da fremkomme i en egen oversikt på Min Side.

Mer om etterutdanningskravet for eiendomsmeglere finner du beskrevet på Finanstilsynets nettside.

Informasjon til kursarrangører

For å forenkle søknadsprosessen for kursarrangører, har Advokatforeningen laget et digitalt kursregistreringssystem. Dersom du jevnlig arrangerer kurs for advokater kan vi opprette en firmabruker til ditt firma. Der kan du enkelt søke om godkjenning av etterutdanning for ansatte i ditt firma samt eksterne deltakere, i tillegg til at du til enhver tid kan holde oversikt over ansatte advokaters etterutdanningsstatus. Ta kontakt på etterutdanning@advokatforeningen.no for mer informasjon. Dette er en kostnadsfri tjeneste.

Andre kursarrangører kan benytte seg av søknadsskjemaet for flere deltakere i bunnen av denne siden.

Advokatforeningen forhåndsgodkjenner ikke kurs, og kursarrangører kan derfor ikke garantere dette i sin markedsføring av kurset. Vi vil på bakgrunn av dette ikke gi kursarrangører anledning til å nevne Advokatforeningen i sin markedsføring. Det anbefales heller at følgende setning benyttes:

«Felles søknad om godkjenning av etterutdanning for advokater vil bli sendt i etterkant av avholdt kurs»