Regler for obligatorisk etterutdanning

Vedtatt av representantskapet 31. mai 2018. Gjeldende for perioden 1.1.2019–31.12.2024

Opprinnelig var reglene vedtatt å gjelde frem til 31.12.2023. Med bakgrunn i de negative følgene korona-pandemien har hatt for medlemmene og for etterutdanningstilbudet innen visse fagfelt, vedtok hovedstyret 27. mai 2021 å forlenge etterutdanningsperioden med ett år, slik at denne avsluttes 31.12.2024. Hvor det i reglene under er henvist til datoer, er disse rettet slik at disse samsvarer med vedtaket

1. Etterutdanningskravet

Medlemmer av Advokatforeningen skal i henhold til vedtektene § 12-1 gjennomføre 80 timer etterutdanning i løpet av en femårsperiode, hvorav minst fem timer skal være advokatetikk. Hovedvekten av etterutdanningen skal legges på juridisk ajourføring og fordypning, samt emner knyttet til utøvelse av advokatvirksomhet. Etterutdanning kan skje ved å gå på kurs (pkt. 2), forelese på kurs (pkt. 3) eller ved å studere (pkt. 4).

2. Kursdeltakelse

2.1 Kurset må ha minimum én time (45 minutter) sammenhengende og effektiv forelesningstid for å telle som etterutdanning. Tilsvarende gjelder for e-kurs. For e-kurs som ikke har en fast gjennomføringstid, legges arrangørens beregnede gjennomføringstid til grunn.

2.2 Kursene skal innebære juridisk ajourføring og fordypning eller advokatetikk.

2.3 I tillegg til kurs som nevnt i punkt 2.2 kan følgende kurs knyttet til advokatvirksomheten telle som etterutdanning med inntil 25 timer i løpet av perioden:

a. rettskildesøk
b. juridiske språkkurs
c. økonomi
d. psykologi
e. regnskapsforståelse og revisjon
f. IKT
g. drift av advokatvirksomhet

2.4 Følgende kurs kan telle som etterutdanning:

a. kurs arrangert av Juristenes Utdanningssenter (JUS)
b. kurs arrangert av Advokatforeningen, herunder kretskurs
c. kurs arrangert av andre seriøse kursleverandører
d. faglige bedriftsinterne kurs
e. kurs arrangert i utlandet av universiteter eller advokatorganisasjoner

3. Undervisnings- og forelesningsvirksomhet

3.1 Undervisningen/forelesningen må ha en varighet på minimum 45 sammenhengende minutter og
tilfredsstille kravene til innhold i punkt 2. Hvis man foreleser i én undervisningstime, godkjennes det med to etterutdanningstimer. Et kurs som holdes flere ganger kan ikke godkjennes mer enn to ganger per år.

3.2 Følgende undervisningsvirksomhet godkjennes

a. kurs arrangert av Juristenes Utdanningssenter (JUS)
b. kurs arrangert av Advokatforeningen, herunder kretskurs
c. kurs arrangert av andre seriøse kursleverandører
d. faglige bedriftsinterne kurs, herunder kurs i samarbeid mellom flere advokatfirmaer
e. kurs arrangert av universiteter og høyskoler i Norge og utlandet
f. kurs arrangert av utenlandske advokatforeninger og internasjonale advokatorganisasjoner

4. Studier

Juridiske delstudier og enkeltemner ved universiteter og høyskoler i Norge og utlandet godkjennes med inntil 40 etterutdanningstimer i løpet av perioden. Timeberegningen skjer forholdsmessig, hvor eksempelvis 15 studiepoeng godkjennes med 20 etterutdanningstimer og 30 studiepoeng godkjennes med 40 timer (ett studiepoeng gir 1,33 etterutdanningstimer).

5. Annen deltakelse

5.1 Deltakelse som tillitsvalgt i følgende av Advokatforeningens utvalg godkjennes automatisk med fem etterutdanningstimer årlig:

a. faste utvalg og faggrupper i henhold til foreningens retningslinjer (hvorav medlemmer av etikkutvalget får fem advokatetikktimer)
b. lovutvalg
c. disiplinærutvalg (får fem advokatetikktimer)
d. fagutvalg i Juristenes Utdanningssenter (JUS)

5.2 Deltakelse i Advokatforeningens skoleprosjekt «Rett eller galt» godkjennes med to etikktimer per gang.

5.3 Medlem av Disiplinærnemnden får automatisk godkjent fem etikktimer årlig.

6. Reduksjon av timekravet

6.1 For medlemmer som opptas i løpet av perioden blir kravet forholdsmessig redusert med fire timer per kvartal.

6.2 Ved opphold i advokatvirksomheten på minimum seks sammenhengende måneder grunnet sykdom eller foreldrepermisjon, kan kravet bli forholdsmessig redusert med fire timer per kvartal. Arbeid i redusert stilling gir ikke reduksjon av timekravet.

7. Erklæring ved etterutdanningsperiodens slutt

Alle medlemmer plikter å sende inn erklæring til Advokatforeningen om hvor mange timer etterutdanning medlemmet har gjennomført ved periodens slutt. Advokatforeningen kan foreta stikkprøver hos medlemmet for å kontrollere at oppgitt timeantall kan dokumenteres. Hovedstyret fastsetter rammene for stikkprøvene.

8. Overføring av timer til neste periode

Dersom et medlem overskrider kravet til etterutdanningstimer i løpet av perioden, vil timer opparbeidet i periodens siste år bli overført til neste periode. Maksimalt 16 timer vil kunne overføres til neste periode.

9. Avgift

Medlemmer som per 1.1.2025 ikke har oppfylt kravet til obligatorisk etterutdanning for perioden 1.1.2019–31.12.2024 plikter å betale en avgift til Advokatforeningen med følgende satser:

a. mangler 1–2 timer: kr 5 000
b. mangler 3–16 timer: kr 10 000
c. mangler 17–32 timer: kr 15 000
d. mangler 33–48 timer: kr 20 000
e. mangler 49–80 timer: kr 30 000

Beregningen av avgiften skjer på grunnlag medlemmenes erklæringer, jf. punkt 7. Reglene i punkt 12 gjelder tilsvarende hvor et medlem til tross for oppfordring ikke sender inn erklæring.

10. Administrasjon av og tilsyn med etterutdanningsordningen

10.1 Advokatforeningen forestår løpende registrering av etterutdanningstimer fra kurs i Advokatforeningens (herunder kretsenes) og Juristenes Utdanningssenters regi. Informasjon om gjennomført etterutdanning fra disse er til enhver tid tilgjengelig for medlemmene på Min side på www.advokatforeningen.no.

10.2. Hovedstyret fører, gjennom generalsekretæren, tilsyn med etterutdanningsordningen.

10.3. Generalsekretærens vedtak kan av medlemmene påklages til hovedstyret.

11. Utmelding

11.1 Overfor medlemmer som melder seg ut i løpet av perioden frafalles etterutdanningskravet.

11.2 Medlemmer som melder seg ut i 2024 eller 2025 og søker om gjeninnmelding i 2025, må betale avgift som nevnt i punkt 9 for eventuelle timerestanser i etterutdanningsperioden 1.1.2019–31.12.2024 før medlemskap kan innvilges.

12. Opphør av medlemskap

Dersom et medlem mangler flere enn 64 timer eller ikke betaler avgift som nevnt i punkt 9, kan det treffes beslutning om opphør av medlemskap, jf. vedtektene § 2-3 annet avsnitt.