Fritidsulykkesforsikring

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen dekker bare arbeidsulykker. Med en fritidsulykkesforsikring er ansatte, alternativt du som selvstendig næringsdrivende, også dekket for ulykker på fritiden.

Yrkesskadeforsikringen følger «Lov om yrkesskadeforsikring» og dekker medisinsk invaliditet, arbeidsuførhet og død som følge av yrke. De fleste årsakene til uførhet og død skjer imidlertid utenom «yrket» og arbeidstid. Ved å inkludere fritidsulykkeforsikring ved kjøp av yrkesskadeforsikring er de ansatte, alt. du som selvstendig næringsdrivende, også dekket utenom jobb. Eksempler på sykdommer som dekkes er belastningsskader, kreft, hjerte og karsykdommer.

Forsikringen kan utvides til å dekke uføreytelser under 15 % ervervsuførhet.

Her kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om fritidsulykkesforsikring og tegne forsikringen elektronisk.

Dersom du har spørsmål om forsikringsproduktet eller tegningsprosessen, ta gjerne kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Companies, Anders Smedsrød eller Nathalie Wederwang Andersson.

Anders Smedsrød
E-post: anders.smedsrod@no.lockton.com
telefon: 99 10 99 82

Nathalie Wederwang Andersson 
E-post: nwa@lockton.com
telefon: 93 47 22 25