Fritidsulykkesforsikring

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen dekker bare arbeidsulykker. Med en fritidsulykkesforsikring er ansatte, og du som selvstendig næringsdrivende, også dekket for ulykker på fritiden.

Tegn forsikringen her

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen dekker bare arbeidsulykker. Med en fritidsulykkesforsikring er ansatte, og du som selvstendig næringsdrivende, også dekket for ulykker på fritiden. For å tegne fritidsulykkesforsikring, må det også tegnes lovpålagt yrkesskadeforsikring. Vi anbefaler alltid at det tegnes ulykkesforsikring i tillegg til yrkesskadeforsikring.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN?

Forsikringen dekker:

  • Tapt inntekt.
  • Tap i fremtidig inntekt.
  • Mènerstatning fra 15%.
  • Påførte og fremtidige merutgifter.
  • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall.
  • Begravelseskostnader.

TILLEGGSDEKNINGER

Advokatforeningens fremforhandlede tilbud om fritidsulykkesforsikring inkluderer også følgende tilleggsdekninger:

  • Psykologisk førstehjelp

Forsikringen dekker kostnader til akutthjelp som følge av psykologiske reaksjoner dersom noen i samme husstand eller sikredes barn omkommer som følge av en ulykke. Maksimal dekning for psykologisk førstehjelp er kr 40.000.

  • Tilpasninger på arbeidsplassen

Dersom du utsettes for en ulykke, og på grunn av ulykken får tapt funksjon i armer eller ben, eller taper synet på minimum ett øye, dekker forsikringen rimelige og nødvendige tilpasninger på arbeidsplassen med inntil kr 40.000.

  • Rekrutteringskostnader

Dersom en ansatt blir utsatt for en ulykke, dekker forsikringen rimelige ansettelseskostnader eller utgifter til vikar med inntil kr 40.000.

Advokatforeningens tilbud om annen ulykkesforsikring enn yrkesskade kan utvides til å dekke invaliditet fra 0-15 %, noe som vi anbefaler alle å gjøre.

ERSTATNINGENS STØRRELSE

Erstatningen beregnes ut fra alder, sivilstand, lønn og grad av invaliditet og uførhet.

SLIK TEGNER DU VÅR FRITIDSULYKKESFORSIKRING

Advokatforeningens tilbud om fritidsulykkesforsikring leveres av Gjensidige Forsikring ASA.

Forsikringen kjøpes elektronisk hos Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton companies AS, i Locktons forsikringsportal

Forsikringen er på grunn av sin form ikke en kollektiv avtale med Advokatforeningen som forsikringstaker. I stedet er det valgt et organisert fellesinnkjøp med Advokatforeningen som initiativtaker, tilrettelagt av Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton.

En følge av forsikringskjøpet er at Lockton blir forsikringsmegler for deg/advokatfirmaet. Ved kjøp avgis det derfor samtidig en fullmakt om at Lockton kan opptre som megler for deg/advokatfirmaet. Fullmakten gjelder bare for det enkelte forsikringsprodukt/de forsikringsproduktene som du/advokatfirmaet kjøper. Meglerfullmakten vil opphøre når forsikringsavtalen opphører.  Dersom du ønsker å avslutte eller flytte forsikringen, vil meglerfullmakten opphøre samtidig. 

For å kunne kjøpe forsikringen er det en forutsetning at du/advokatene og advokatfullmektigene i firmaet er medlem av Advokatforeningen.

PREMIEBEREGNING

Premien beregnes automatisk under kjøpet i forsikringsportalen.

KONTAKT

Ved spørsmål og behov for ytterligere informasjon om Advokatforeningens tilbud om fritidsulykkesforsikring kontakt Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton companies AS ved:

Anders Smedsrød
anders.smedsrod@no.lockton.com
telefon: 99 10 99 82