Bostyrerforsikring – konkursbo

Advokatforeningen tilbyr typegodkjent forsikring for bostyrere i konkursbo.
Forsikringen dekker bostyrers erstatningsansvar for økonomisk tap i egenskap av bostyrer, medlem av kreditorutvalg, medhjelper eller borevisor. Forsikringen dekker også bostyrers ansvar ved avhendelse av eiendom.

Advokatforeningen tilbyr typegodkjent forsikring for bostyrere i konkursbo.
Forsikringen dekker bostyrers erstatningsansvar for økonomisk tap i egenskap av bostyrer, medlem av kreditorutvalg, medhjelper eller borevisor. Forsikringen er nå utvidet til også å omfatte settebostyrer.Forsikringen dekker også bostyrers ansvar ved avhendelse av eiendom.

Forsikringen tegnes for hvert enkelt konkursbo, inkludert tvangsavvikling og tvangsoppløsningsboer, og gjelder for norske bostyrere utpekt av norske tingretter. Forsikringen gjelder hele boets behandlingstid, fra åpning og til utløpet av foreldelsesfristen for krav mot bobestyrer ved den aktuelle bobehandlingen. Foreldelsesfristen (treårsfristen) begynner å løpe fra det tidspunkt bostyrer eller forsikringsgiver første gang mottar skriftlig krav om erstatning eller skriftlig melding, som angir at erstatningskrav vil bli reist mot bostyrer eller forsikringsgiver.

Etterutlodning: Eventuell etterutlodning er inkludert i opprinnelig tegnet forsikring. Ved etterutlodning regnes forsikringens foreldelse fra avsluttet etterutlodning, jf. forsikringsvilkårene pkt. 6.

Gjenåpning: Ved gjenåpning av et bo senere enn 12 måneder etter foregående lukning (fortsettelse av bobehandlingen) skal det tegnes ny forsikring. Gjenåpning medfører ikke automatisk kunngjøring. Bobestyrer plikter derfor å bestille slik forsikring fra Advokatforeningen. Ved gjenåpning regnes forsikringens foreldelse fra endelig lukning, jf. forsikringsvilkårene pkt. 6.

Bytte av bobestyrer: Bytte av bobestyrer senere enn 14 løpedager etter åpning av boet, medfører plikt til å tegne egen forsikring for ny bostyrer. 

Premieberegning

Det er fast premie for boverdier under kr 50 mill.

Dersom boet har verdier utover kr 50 mill. skal bostyrer umiddelbart melde dette til Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton for tegning av separat forsikring for de verdier som overstiger kr 50 mill. Kontaktperson er Cato Aamodt, telefon 92890100.

Premien for bo åpnet fra og med 1. januar 2021 er kr 1150,-

Premien for bo åpnet fra og med 1. januar 2018 er kr 1005,-

Premien for bo åpnet fra og med 1. januar 2015 er kr 1025,-

Premien for bo åpnet i perioden 1. januar 2012 til og med 31. desember 2014 er kr 1495,-

Premien for bo åpnet i perioden 1. juni 2009 til og med 31. desember 2011 er kr 1775,-

Det er ingen etterdeklarering ved boets avslutning. Faktura og forsikringsbevis blir automatisk generert og sendt bostyrer via boets side på Altinn

For bo åpnet i perioden 1. januar 2009 til og med 31. mai 2009 er det en åpningspremie på kr 560,- Ved avslutning av boet vil det bli beregnet en avslutningspremie med 0,29 promille av boverdiene. Forutsetningen er at boet ved avslutning har boverdier som overstiger kr 1 mill, maksimalt kr10 mill. Avslutningsfakturaen blir effektuert når bostyrer har sendt sluttmelding til Konkursregisteret. Faktura sendes bostyrer via Altinn.

Konkurser som ble åpnet før 1. januar 2009 følger tidligere forsikringsordning. For de fleste tingretter var disse plassert i forsikringsselskapet If.

Forsikringsgiver er Zürich Insurance plc, Norway Branch.

I perioden 01.01.2009 til 31.12.2014 ble forsikringen levert av Riskpoint, med forsikringsgiver Arch Insurance Company (Europe) Limited.

Slik tegnes bostyrerforsikring

Forsikringen igangsettes automatisk ved oppnevning.

Den informasjonen som registreres i LOVISA, og som automatisk sendes fra tingretten/skifteretten til Konkursregisteret blir videresendt av Konkursregisteret til Advokatforeningen.

På bakgrunn av meldingen fra Konkursregisteret sender Advokatforeningen et forsikringsbevis og en faktura på premie for en forsikringssum på NOK 50 mill. til den aktuelle bostyrer. Fakturaen og forsikringsbeviset sendes elektronisk til den e-postadresse bostyrer har oppgitt ved konkursåpningen. Dersom det er avvik mellom denne e-postadressen og e-postadressen registrert i Konkursregisteret tar Konkursregisteret kontakt med bostyrer. De samme dokumentene sendes også til boets side i Altinn.

Om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i forbindelse med forsikringsdekningen les mer her.

Kontakt

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, kontakt Advokatforeningens forsikringsmedarbeidere på telefon 22035050, eller forsikring@advokatforeningen.no

Forsikringer

Forsikringsvilkår fra 01.01.2018

Forsikringsvilkår fra 01.03.2016 (pdf)

Forsikringsvilkår fra 01.01.2015 - 29.02.2016

Forsikringsvilkår fra 01.01.2014 - 31.12.2014

Forsikringsvilkår fra 20.05.2018

Forsikringsvilkår fra 01.01.2021