Kontorforsikring

Kontorforsikringen (eiendelsforsikringen) er en kombinert forsikring som dekker skade på inventar og løsøre forårsaket av blant annet brann, vann og tyveri, i tillegg til andre plutselige og uforutsette skader.

Locktons forsikringsportal

HVA DEKKER FORSIKRINGEN?

Du kan tegne forsikringen her

Forsikringen dekker:

 • Skade på maskiner, inventar og løsøre, i tillegg til nyanskaffelser i løpet av forsikringsåret. Nyanskaffelser dekkes med inntil 10% av forsikringssummen, begrenset til 5 millioner kroner.
 • Rivnings- og ryddingskostnader dekkes med inntil 50% av samlet sum for maskiner, inventar og løsøre, begrenset til 3 millioner kroner.
 • Rekonstruksjon av arkiver.
 • Bygningsskader i leide rom.
 • Skade på bygningsmessig innredning.
 • Avbrudd, som omfatter avbruddstap etter erstatningsmessig skade, med inntil 3 x forsikringssummen for maskiner, inventar og løsøre.

TILLEGGSDEKNINGER

Advokatforeningens fremforhandlede tilbud om kontor-/eiendelsforsikring inkluderer følgende tilleggsdekninger:

 • Bedriftsansvar

som dekker rettslig erstatningsansvar i Norden, for skade på person eller ting med inntil 10 millioner kroner.

 • Heldekning

som dekker alle plutselige og urofutsette hendelser av indre og ytre årsak.  Eksempler på dette kan være maskinskade på server eller datatutstyr.

 • Avbruddsforsikring

som dekker avbruddstap etter erstatningsmessig skade på eiendeler, med inntil 3 x forsikringssummen for maskiner, inventar og løsøre.

 • Bygningsmessig tilleggsinnredning

som dekker bygningsmessig innredning i leide lokaler med inntil 30% av forsikringssummen for maskiner, inventar og løsøre, med inntil kr. 200 000.

Forsikringen dekker utgifter dersom de leiede lokalene etter en erstatningsmessig skade ikke kan utnyttes fordi leieforholdet opphører som følge av skaden, eller fordi innredningen ikke blir utbedret som ledd i bygningsskadens utredning.

 • Rekonstruksjon av data

Som dekker rekonstruksjon av data med inntil kr. 200 000.

SLIK TEGNER DU VÅR KONTORFORSIKRING

Advokatforeningens tilbud om kontor-/eiendelsforsikring leveres av Gjensidige Forsikring ASA.

Forsikringen kjøpes elektronisk hos Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton companies AS, i Locktons forsikringsportal

Forsikringen er på grunn av sin form ikke en kollektiv avtale med Advokatforeningen som forsikringstaker. I stedet er det valgt et organisert fellesinnkjøp med Advokatforeningen som initiativtaker, tilrettelagt av Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton.

En følge av forsikringskjøpet er at Lockton blir forsikringsmegler for deg/advokatfirmaet. Ved kjøp avgis det derfor samtidig en fullmakt om at Lockton kan opptre som megler for deg/advokatfirmaet. Fullmakten gjelder bare for det enkelte forsikringsprodukt/de forsikringsproduktene som du/advokatfirmaet kjøper. Meglerfullmakten vil opphøre når forsikringsavtalen opphører.  Dersom du ønsker å avslutte eller flytte forsikringen, vil meglerfullmakten opphøre samtidig. 

For å kunne kjøpe forsikringen er det en forutsetning at du/advokatene og advokatfullmektigene i firmaet er medlem av Advokatforeningen.

PREMIEBEREGNING

Premien beregnes automatisk under kjøpet i forsikringsportalen.

KONTAKT

Ved spørsmål og behov for ytterligere informasjon om Advokatforeningens tilbud om kontor-/eiendelsforsikring kontakt Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton companies AS ved:

Anders Smedsrød
anders.smedsrod@no.lockton.com
telefon: 99 10 99 82