Familieulykkesforsikring

Familieulykkesforsikring gir økonomisk sikkerhet dersom du eller ektefelle/samboer eller barn skulle bli utsatt for en ulykke. Forsikringen gir en engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet eller dødsfall som følge av ulykke.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN?

Du kan tegne forsikringen her

Forsikringen dekker deg, ektefelle/samboer og barn under 20 år, og gjelder varig medisinsk invaliditet eller dødsfall som følge av ulykke. Forsikringen dekker ikke invaliditet som følge av sykdom.

Den utbetalte erstatningen avhenger av familiesammensetningen på skadetidspunktet og dersom det gjelder medisinsk invaliditet: fastslått invaliditetsgrad, se tabellene nedenfor. Erstatningen angis i G (folketrygdens grunnbeløp).

Medisinsk invaliditet, inntil 45 G

Familiesammensetning

Medlem

Ektefelle

Barn

Enslig medlem

45 G

-

-

Medlem m. ektefelle/samboer

22,5 G

22,5 G

-

Medlem m. barn

20 G

-

25 G

Medlem m. ektefelle/samboer og barn

15 G

15 G

15 G

Død, inntil 22,5 G

Familiesammensetning

Medlem

Ektefelle

Barn

Enslig medlem

22,5 G

-

-

Medlem m. ektefelle/samboer

11,25 G

11,25 G

-

Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsåret medlemmet/ektefelle/samboer fyller 70 år.

TILLEGGSDEKNINGER

Advokatforeningens fremforhandlede tilbud om familieulykkesforsikring inkluderer også følgende tilleggsdekninger:

  • Medisinske behandlingsutgifter
  • Rekrutteringskostnader
  • Erstatning til etterlatte barn
  • Psykologisk førstehjelp
  • Tilpasning av arbeidsplass
  • Ombygging av bolig
  • Benbrudd og brannskade
  • Sykehuspenger

SLIK TEGNER DU VÅR FAMILIEULYKKESFORSIKRING

Advokatforeningens tilbud om familieulykkesforsikring leveres av Gjensidige Forsikring ASA.

Forsikringen kjøpes elektronisk hos Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton companies AS, i Locktons forsikringsportal

Forsikringen er på grunn av sin form ikke en kollektiv avtale med Advokatforeningen som forsikringstaker. I stedet er det valgt et organisert fellesinnkjøp med Advokatforeningen som initiativtaker, tilrettelagt av Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton.

En følge av forsikringskjøpet er at Lockton blir forsikringsmegler for deg/advokatfirmaet. Ved kjøp avgis det derfor samtidig en fullmakt om at Lockton kan opptre som megler for deg/advokatfirmaet. Fullmakten gjelder bare for det enkelte forsikringsprodukt/de forsikringsproduktene som du/advokatfirmaet kjøper. Meglerfullmakten vil opphøre når forsikringsavtalen opphører.  Dersom du ønsker å avslutte eller flytte forsikringen, vil meglerfullmakten opphøre samtidig.

For å kunne kjøpe forsikringen er det en forutsetning at du/advokatene og advokatfullmektigene i firmaet er medlem av Advokatforeningen.

PREMIEBEREGNING

Premien beregnes automatisk under kjøpet i forsikringsportalen.

KONTAKT

Ved spørsmål og behov for ytterligere informasjon om Advokatforeningens tilbud om ulykkesforsikring kontakt Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton companies AS ved:

Anders Smedsrød
anders.smedsrod@no.lockton.com
telefon: 99 10 99 82