Gruppelivsforsikring

Tilbudet om gruppelivsforsikring består av en dødsrisikoforsikring og en uføredekning (uførekapital).

Forsikringen er et rimelig alternativ til en tilsvarende individuell livsforsikring, og benyttes av mange som en gjeldsforsikring.

Skjema 8 Søknad om foreningsgruppeliv og ev. uførekapital

Vilkår gruppelivsforsikring

Hva blir premien?

kr 0

årlig premie Søk nå

 

Om gruppelivsforsikringen

Dødsrisikoforsikringen gir erstatning til dine pårørende dersom du skulle falle fra, og gjelder uansett hva årsaken skulle være. Uførekapitalen gir deg rett til erstatning dersom du skulle bli minst 50 % varig arbeidsufør. Denne forsikringen er et rimelig alternativ til en tilsvarende individuell livsforsikring, og benyttes av mange som en gjeldsforsikring.

Du kan velge mellom å bare tegne dødsrisikoforsikring eller tegne dødsrisikoforsikring med tillegg av uførekapital. Du velger også forsikringssum (dekningsgrad). Spesielt for Advokatforeningens tilbud er at du kan få hele 50 G som dekningsgrad på dødsrisikoforsikringen og hele 40 G på uføredekningen.

Du velger mellom følgende dekninger:

Dødsrisikoforsikring
Alt. 1: 12 G ved død
Alt. 2: 22 G ved død
Alt. 3: 50 G ved død

Dødsrisikoforsikring og uførekapital
Alt. 1: 12 G ved død og 12 G ved uførhet
Alt. 2: 22 G ved død og 12 G ved uførhet
Alt. 3: 50 G ved død og 12 G ved uførhet
Alt. 4: 22 G ved død og 22 G ved uførhet
Alt. 5: 50 G ved død og 22 G ved uførhet
Alt. 6: 50 G ved død og 40 G ved uførhet

Hvem som kan tegne gruppelivsforsikringen

Tilbudet gjelder for medlemmer av Advokatforeningen som er medlem av norsk folketrygd. Tilbudet gjelder også for medlemmets ektefelle/samboer/registrerte partner såfremt medlemmet tegner forsikringen.

Dødsrisikoforsikringen opphører ved utløp av det forsikringsår forsikrede fyller 70 år. Uførekapitaldekningen opphører ved utløp av det forsikringsår forsikrede fyller 66 år.

Det skjer en nedtrapping av forsikringssummen på 3,5% per år fra fylte 51 år.

Premieberegning

Forsikringspremien avhenger av hvilken aldersgruppe du tilhører og om du ønsker dødsrisikoforsikring eller dødsrisikoforsikring med tillegg av uførekapital. Premien avhenger også av ønsket forsikringssum/dekningsgrad. Benytt premiekalkulatoren eller se premietabellen øverst på siden. 

Alternativt ta kontakt med Anders Smedsrød hos Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton. Kontaktinformasjon finner du nederst på nettsiden.

Slik tegner du vår gruppelivsforsikring

Forsikringen tegnes ved å fylle ut søknadsskjemaet, inkludert egenerklæringen om helse (side 2 i skjemaet).

Utfylt søknadsskjema sendes til Advokatforeningens forsikringsmegler:
Lockton Companies AS
Ruseløkkveien 6
0251 Oslo.

Forsikringen gjelder fra den dag forsikringsgiver har mottatt søknad om forsikringen, likevel med ansvarsbegrensning frem til egenerklæringen om helse er ferdig behandlet av forsikringsgiver.

Gruppelivsforsikringen leveres av Loyd's syndikatene ANV, Syndicate 779 og Hiscox, Syndicate 33, som er representert i Norge av Norwegian Underwriting Agency AS (NUA) som coverholder.

Ved skade

Ved skade meldes kravet til Norwegian Underwriting Agency AS, NUA.

Kontaktinformasjon til NUA:
Rådhusgata 23, 0158 Oslo.
Telefon: 06185
E-post: post@norua.com

Kontakt

Ved spørsmål og behov for ytterligere informasjon om Advokatforeningens tilbud om gruppelivsforsikring kontakt Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton companies AS ved:

Anders Smedsrød
anders.smedsrod@no.lockton.com
telefon: 99 10 99 82