Gruppelivsforsikring

Tilbudet om gruppelivsforsikring består av en dødsrisikoforsikring og en uføredekning (uførekapital).

Forsikringen er et rimelig alternativ til en tilsvarende individuell livsforsikring, og benyttes av mange som en gjeldsforsikring.

Dødsrisikoforsikringen gir erstatning til dine pårørende dersom du skulle falle fra, og gjelder uansett hva årsaken skulle være. Uførekapitalen gir deg rett til erstatning dersom du skulle bli minst 50 % varig arbeidsufør.

Du kan velge mellom å tegne bare dødsrisikoforsikring eller å tegne dødsrisikoforsikring med tillegg av uførekapital. 

Du velger forsikringssum (dekningsgrad). Spesielt for Advokatforeningens tilbud er at du kan få hele 50G som dekningsgrad på dødsrisikoforsikringen og hele 40 G på uføredekningen.

Her kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om gruppelivsforsikring og tegne forsikringen elektronisk.

Dersom du har spørsmål om forsikringsproduktet eller tegningsprosessen, ta gjerne kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Companies, Anders Smedsrød eller Nathalie Wederwang Andersson.

Anders Smedsrød
E-post: anders.smedsrod@no.lockton.com
telefon: 99 10 99 82

Nathalie Wederwang Andersson 
E-post: nwa@lockton.com
telefon: 93 47 22 25