Styreansvarsforsikring

Et styreverv medfører betydelig risiko. Derfor er det mange virksomheter som tegner en felles styreansvarsforsikring, men langt fra alle. Som medlem av Advokatforeningen har du tilgang til markedets eneste individuelle styreansvarsforsikring. Og den dekker deg for inntil 50 styreverv.

Skjema 6 Søknad om styreansvarsforsikring

Forsikringsvilkår styreansvarsforsikring

Om styreansvarsforsikringen

Et styreverv medfører betydelig risiko. Mange virksomheter tegner styreansvarsforsikring for styrets medlemmer samlet, men langt fra alle. Som medlem av Advokatforeningen har du tilgang til markedets eneste individuelle styreansvarsforsikring.

Advokatforeningens styreansvarsforsikring dekker ansvar som styremedlem i utenforstående virksomheter. Forsikringen dekker ikke styreverv i advokatens partnerskap/advokatfirma. Visse foretak, som finansielle institusjoner, børsnoterte selskap og statsforetak og virksomheter som er identifiserbare med sikrede er unntatt. Det samme er virksomheter i USA og Canada.

Forsikringen kan dekke inntil 50 styreverv.

Forsikringssummen er per år og per skade (tradisjonell). Forsikringsperioden er et år.

En stor fordel ved tilbudet er at advokatens frist for å melde krav til forsikringsgiver (foreldelsesfristen) er utvidet fra et til tre år. Forsikringen har også utvidet forsikringsperiode på tre år, såkalt etterdekning, som betyr at forsikringen dekker krav som fremsettes mot deg inntil tre år etter at styrevervet opphørte, se vilkårene pkt. 5.2.

Forsikringen gjelder for krav fremsatt over hele verden, unntatt USA og Canada.

Styreansvarsforsikringen er en kollektiv avtale, med Advokatforeningen som forsikringstaker.

Forsikringsgiver er Gjensidige Forsikring ASA.

2019 Lavere premie

Gjensidigestiftelsen utbetaler eventuelt utbytte til forsikringstakerne i Gjensidige Forsikring. Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring er en kollektiv avtale, hvor Advokatforeningen står som forsikringstaker. Advokatforeningen ønsker at utbyttet skal komme de medlemmene som benytter forsikringstilbudet til gode. Derfor fjerner Advokatforeningen administrasjonsgebyret fra og med 2019. 

Premieberegning

Antall styreverv

Forsikringssum

Premie 2019

1 - 10

10 000 000,00,-

4 728,-

11 - 20

10 000 000,00,-

5 951,-

20 - 50

10 000 000,00,-

8 620,-

Slik tegner du vår styreansvarsforsikring

Deltakelse forutsetter medlemskap i Advokatforeningen. Forsikringstilbudet kan benyttes av alle medlemmer av Advokatforeningen, herunder advokatfullmektiger og pensjonerte advokater.

Fyll ut søknadsskjemaet (pdf) der du blant annet må angi hvor mange styreverv du har. Skjemaet sendes til: forsikring@advokatforeningen.no.

Om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i forbindelse med forsikringsdekningen les mer her.

Melding av skade

Vær oppmerksom på at dersom det fremsettes et krav mot deg, skal forsikringsgiver varsles uten ugrunnet opphold. Ved skade meldes krav skriftlig til forsikringsgiver:

Gjensidige Forsikring ASA
Postboks 700 Sentrum
0106 Oslo

skademelding.advokatforeningen@gjensidige.no

Kontakt

Ved spørsmål og behov ytterligere informasjon kontakt Advokatforeningens forsikringsmedarbeidere på telefon 02203, eller forsikring@advokatforeningen.no