Styreansvarsforsikring

Som medlem av Advokatforeningen har du tilgang til markedets eneste individuelle styreansvarsforsikring. Du kan få dekket inntil 50 styreverv.

Skjema 6 Søknad om styreansvarsforsikring

Forsikringsvilkår styreansvarsforsikring

Hva blir premien?

startdato: -velg måned (fra feb og ut året)

kr 0

årlig premie

kr 0

fra valgt dato og ut året

Om styreansvarsforsikringen

Et styreverv medfører betydelig risiko. Mange virksomheter tegner styreansvarsforsikring for styrets medlemmer samlet, men langt fra alle. Som medlem av Advokatforeningen har du tilgang til markedets eneste individuelle styreansvarsforsikring.

Advokatforeningens styreansvarsforsikring dekker ansvar som styremedlem i utenforstående virksomheter. Forsikringen dekker ikke styreverv i advokatens partnerskap/advokatfirma. Visse foretak, som finansielle institusjoner, børsnoterte selskap og statsforetak og virksomheter som er identifiserbare med sikrede er unntatt. Det samme er virksomheter i USA og Canada.

Forsikringen kan dekke inntil 50 styreverv.

Forsikringssummen er per år og per skade (tradisjonell). Forsikringsperioden er et år.

En stor fordel ved tilbudet er at advokatens frist for å melde krav til forsikringsgiver (foreldelsesfristen) er utvidet fra et til tre år.

Forsikringen har også utvidet forsikringsperiode på tre år, såkalt etterdekning, som betyr at forsikringen dekker krav som fremsettes mot deg inntil tre år etter at styrevervet opphørte, se vilkårene pkt. 5.2.

Forsikringen gjelder for krav fremsatt over hele verden, unntatt USA og Canada.

Styreansvarsforsikringen er en kollektiv avtale, med Advokatforeningen som forsikringstaker.

Forsikringsgiver er Gjensidige Forsikring ASA.

Premieberegning

Antall styreverv

Forsikringssum

Premie 2023

1 - 10

10 000 000,00,-

5 468,-

11 - 20

10 000 000,00,-

6 881,-

20 - 50

10 000 000,00,-

9 967,-

Slik tegner du vår styreansvarsforsikring

Forsikringen tegnes ved å fylle ut søknadsskjemaet som finnes øverst på siden, og hvor du blant annet må opplyse om hvor mange styreverv du har og ønsker forsikring for. 

Skjemaet sendes til: forsikring@advokatforeningen.no.

Her kan du lese om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i forbindelse med forsikringsdekningen.

Tilbudet gjelder for medlemmer av Advokatforeningen, også advokatfullmektiger og pensjonerte advokater. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, må du samtidig søke om medlemskap.

Her kan du søke om medlemskap i Advokatforeningen.

Melding av skade

Vær oppmerksom på at dersom det fremsettes et krav mot deg, skal forsikringsgiver varsles uten ugrunnet opphold. Ved skade meldes krav skriftlig til forsikringsgiver:

Gjensidige Forsikring ASA
Postboks 700 Sentrum
0106 Oslo

ansvarsforsikring.advokaterMNA@gjensidige.no

Kontakt

Ved spørsmål tilknyttet forsikringen eller forsikringsvilkårene el.l. ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway:

Cato Aamodt, telefon 928 90 100, cato.aamodt@no.lockton.com eller

Sebastian Nergård, telefon 48075463, sebastian.nergard@no.lockton.com

Ved spørsmål til tegningsprosessen eller tegningsskjemaet ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmedarbeidere på telefon 22035050 eller forsikring@advokatforeningen.no

Retningslinjer for styreverv og god praksis

Her kan du lese Advokatforeningens retningslinjer for advokater med styreverv.

Her kan du lese om advokater og styreverv og Advokatforeningens anbefalinger til god praksis.